Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.4.2001

Diaarinumero

305/81/2001

Osapuolet

Royal Bank Private Equity Limited / Expamet International PLC

Asian vireilletulo

Royal Bank Private Equity Ltd. (RBPE) on 12.4.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa RBPE hankkii Expamet International PLC -yhtiön (jäljempänä Expamet) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

RBPE on Royal Bank of Scotland Group PLC:n (RBS) kokonaan omistama tytäryhtiö. RBS on holdingyhtiö The Royal Bank of Scotland Group PLC:n (RBSG) kokonaan omistama tytäryhtiö. RBSG-ryhmä tuottaa pankki-, vakuutus- ja muita niihin liittyviä palveluja. Sen päätoimipaikka on Iso-Britanniassa. Ryhmän palvelut muodostavat seitsemän osastoa. RBPE kuuluu pankki- ja rahoitustuotevalikoimia yritysasiakkaille tarjoavaan Corporate Banking and Financial Markets -osastoon.

Expamet on Lontoon pörssissä listattu yhtiö, jolla on toimintaa 24 eri maassa. Yhtiöllä on seitsemän liiketoimintaryhmää (Expamet Metal Company Limited, Expamet Building Products, Bat Continental BV, Timloc, Olaer Oiltech Group sekä Roth and IG), jotka valmistavat tuotteita rakennusalan ja teollisuuden eri sektoreiden tarpeisiin. Olaer Oiltech Group (Olaer) tuottaa rakkopainevaraajia käytettäväksi erilaisissa hydraulisissa ja nestemäisissä järjestelmissä. Olaerilla on Suomessa toimiva tytäryhtiö Oiltech Hydraulics Oy (Oiltech). Yhtiö välittää ja myy komponentteja käytettäväksi hydraulisiin järjestelmiin kuten hydraulisia rakkopainevaraajia ja jäähdyttimiä. Hydrauliikkakomponentteja käytetään raskasmetalliteollisuudessa, erilaisissa koneissa ja nostureissa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

RBSG-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2000 päättyneellä tilikaudella oli FIM 118 miljardia. Expametin koko liikevaihto vuonna 2000 oli FIM 1,444 miljardia. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskauppa toteutetaan käytännössä Royal Bank Investment Limitedin (RBI), ja sen tytäryhtiön Clifton House Acquisition Limitedin (CHA) kautta. RBI on RBS:n kokonaan omistama tytäryhtiö. CHA on perustettu tätä yritysjärjestelyä varten eikä sillä ole ollut liiketoimintaa ennen järjestelyä. CHA on tehnyt julkisen ostotarjouksen 16.3.2001 koko Expametin osakekannasta. RBPE ei tule suoraan omistamaan Expametia, mutta toimii hallintoyhtiönä RBS ryhmän sijoitukselle Expametissa ja siten todellisuudessa RBPE käyttää päätösvaltaa Expametissa.

RBSG-yritysryhmällä ei ole toimintoja hydraulisten komponenttien markkinoilla. Siten yrityskaupan ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa. Ilmoittaja on määritellyt relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi hydraulisten komponenttien markkinat Suomessa. Oiltechin markkinaosuus kyseisillä markkinoilla on ilmoittajan arvion mukaan alle [0–5][1] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten lausuntojen perusteella yrityskaupalla ei katsota olevan kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia hydraulisten komponenttien markkinoilla Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Royal Bank Private Equity Ltd. hankkii Expamet International PLC -yhtiön koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.