Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.4.2001

Diaarinumero

306/81/2001

Osapuolet

Göran Sundholm – Nordic Capital IV Limited / Marioff Corporation Oy

Asian vireilletulo

Göran Sundholm ja Nordic Capital IV Limited ovat ilmoittaneet 27.3.2001 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa Marioff Corporation Oy:n (Marioff) määräysvalta muuttuu yksinomaisesta yhteiseksi siten, että Göran Sundholmin Marioffissa käyttämä yksinomainen määräysvalta muuttuu Göran Sundholmin ja Nordic Capital IV Limitedin yhteiseksi määräysvallaksi.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Göran Sundholm on yksityinen henkilö, joka on ennen yrityskauppaa omistanut enemmistön Marioffista ja tulee välittömästi ennen yrityskauppaa omistamaan koko Marioffin osakekannan. Nordic Capital IV Limited on osa Nordic Capital -yritysryhmää, johon kuuluu kolme pääomasijoitusrahastoa: Fund II, Fund III ja Fund IV. Nordic Capital IV Limited on Fund IV:n hallinnointiyhtiö, jossa ylintä määräysvaltaa käyttää kolme Nordic Capitalin osakasta, ns. avainhenkilöä.

Hankinnan kohteena oleva Marioff valmistaa vesisumun käyttöön perustuvia palontorjuntalaitteita ja -järjestelmiä. Laitteita myydään Marioffin rekisteröimällä HI-FOG-tavaramerkillä. HI-FOG-palontorjuntalaitteet ja -järjestelmät perustuvat tekniikkaan, jossa yhdistetään veden sammuttava vaikutus ja sen kyky tunkeutua myös esteellisiin paikkoihin. Tämä saavutetaan sumuttamalla pieniä vesipisaroita erittäin korkealla paineella. Marioffin HI-FOG-tuotteisiin kuuluvat mm. vesisumulla toimivat sprinklerit ja suuttimet, venttiilit, putkistot, liittimet, pumppu- ja sylinterijärjestelmät sekä ohjauspaneelit. Marioff itse on keskittynyt tutkimukseen ja tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin, projektihallintoon ja HI-FOG-järjestel-mien kokoamiseen, kun taas avainkomponenttien valmistuksesta ja kokoamisesta huolehtii Marioffin tytäryhtiö Marijot Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely toteutetaan siten, että Nordic Capital IV Limited hankkii 50 % Marioffin osakkeista ja äänistä. Osuus hankitaan sekä vanhoina että uusina osakkeina siten, että Marioff toteuttaa suunnatun osakeannin Nordic Capital IV Limitedille. Suunnatun annin ja osakkeiden oston jälkeen Göran Sundholm ja Nordic Capital IV Limited omistavat kumpikin 50 % Marioffin osakkeista ja äänistä. Osapuolten yhteisestä määräysvallan käytöstä on sovittu Göran Sundholmin ja Nordic Capital IV Limitedin 19.3.2001 allekirjoittamassa osakassopimuksessa.

Koska Göran Sundholm ei käytä määräysvaltaa muissa liikevaihtoa tuottavissa yhtiöissä, hänen liikevaihtonsa muodostuu hankinnan kohteena olevan Marioffin liikevaihdosta. Marioffin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 292 miljoonaa markkaa. Nordic Capital IV Limited -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 13,4 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja kohde hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolista ainoastaan Marioff toimii palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien markkinoilla. Ilmoittajat ovat jakaneet Marioffin toiminnan kahteen liiketoiminta-alueeseen: merenkulkuun ja maaliiketoimintaan, mutta katsovat, että jaottelua voidaan jatkaa edelleen alasegmentteihin esimerkiksi asiakasryhmien tai käytettävien teknisten ratkaisujen perusteella.

Merenkulussa käytettäviä laitteita ja järjestelmiä Marioff myy pääasiassa itse varustamoille ja muille merenkulkuliiketoiminnan asiakkaille. Maalla käytettäviä laitteita ja järjestelmiä myyvät Marioffin monet tytäryhtiöt ja jakelijat. Marioffin pääasialliset markkina-alueet ovat EU, Skandinavia, Yhdysvallat ja Kanada. Ilmoittajien mukaan erityisesti merenkulussa käytettävien palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien markkinat ovat maailmanlaajuiset ja maalla käytettävät laitteiden ja järjestelmien markkinat lähinnä maanosakohtaiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ilmoittajien mukaan vesisumun käyttö palontorjuntalaitteissa ja -järjestelmissä on vaihtoehto perinteisille sprinklereille ja kaasuille, kuten haloneille, CO2:lle, FM-200:lle, FE-13:lle ja NAF III:lle. HI-FOG-menetelmässä tarvittavan veden määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin perinteisissä palontorjuntalaitteissa ja -järjestelmissä.

Ilmoittajien arvion mukaan koko palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien maailmanmarkkinat ovat suuruudeltaan noin 140–150 miljardia markkaa, josta vesisumuun perustuvien laitteiden ja järjestelmien osuus on noin 400 miljoonaa markkaa. Maailmanlaajuisesti johtavia palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien tarjoajia ovat Tyco International Ltd ja Kidde Group. Lisäksi markkinoilla toimii suuri joukko pienempiä kilpailijoita. Marioffin osuus palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien maailmanlaajuisista markkinoista on alle 1 %, mutta tietyillä segmenteillä, kuten matkustaja-alusten palontorjuntalaitteissa ja -järjestelmissä, osuus on noin [60–80][1] %. Pelkästään vesisumuun perustuvien, maalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien maailmanmarkkinoilla Marioffin osuus on noin [50–80] % ja merellä käytettävissä laitteissa ja järjestelmissä [edellä mainittuakin suurempi] %.

Suomessa toimii useita palontorjuntalaitteita ja -järjestelmiä tarjoavia yrityksiä, joista Tyco International Ltd, Minimax Group ja Kidde plc. ovat merkittävimpiä. Marioffin markkinaosuus palontorjuntalaitteiden ja järjestelmien markkinoilla Suomessa on [alle 10] %. Pelkästään vesisumun käyttöön perustuvia laitteita ja järjestelmiä tarjoaa Marioffin lisäksi Suomessa ainoastaan Softonex Oy Ltd.

Kilpailuviraston arvion mukaan markkinoiden rakenne ei yritysjärjestelyn seurauksena muutu. Nordic Capital IV Limited tai sen yritysryhmään kuuluvat yhtiöt eivät ole ennen yrityskauppaa toimineet palontorjuntalaitteiden tai -järjestelmien markkinoilla tai tällaiseen toimintaan vertikaalisessa tai muussakaan suhteessa olevilla markkinoilla. Lisäksi Marioffin rekisteröimälle HI-FOG-menetelmälle on tarjolla muita kehittyneitä vaihtoehtoja palontorjuntalaitteiden ja -järjestelmien markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat esittävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimuksessa ja osakassopimuksessa olevia kilpailukieltolausekkeita. Yrityskauppasopimuksen kohdan 9 mukaan yrityskaupan osapuolet, Göran Sundholm ja Nordic Capital -yritysryhmä, sitoutuvat kolmen vuoden ajaksi olemaan ryhtymättä tai osallistumatta Marioffin liiketoiminnan kanssa kilpailevaan liiketoimintaan, olemaan omistamatta tai hankkimatta osuutta tai päätäntävaltaa, omaisuutta tai osakkeita tällaisesta liiketoiminnasta sekä olemaan toimimatta agenttina, edustajana tai neuvonantajana Marioffin liiketoiminnan kanssa kilpailevalle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Osakassopimuksen 16 kohta sisältää vastaavansisältöisen kilpailukiellon, joka on voimassa kunkin osakkeenomistajan (mukaan lukien Nordic Capital IV LP:n) osalta kuitenkin vain niin kauan kuin kyseinen taho on kyseisen osakassopimuksen osapuolena.

Ilmoittajat perustelevat myyjälle, Göran Sundholmille, esitettyä kilpailukieltoa sillä, että se on tärkeä ostajan tekemän sijoituksen arvon turvaamiseksi. Göran Sundholm on henkilökohtaisesti kehittänyt Marioffin teknisen tietotaidon ja vaikuttanut Marioffin liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen. Hänen harjoittamansa kilpaileva toiminta vahingoittaisi ilmoittajien mukaan Nordic Capital IV Limitedin sijoituksen arvoa.

Nordic Capital -yritysryhmälle ehdotettua kilpailukieltoa ilmoittajat perustelevat sillä, että kilpaileva toiminta ostajan tai sen yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden piirissä alentaisi käytännössä luottamusta ostajan kykyyn toimia täysipainoisesti Marioffin liiketoiminnan kehittämisessä Marioffin etujen mukaisesti.

Kilpailuvirasto katsoo, että sekä myyjälle että ostajalle ja sen yritysryhmälle esitetty kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukielto voi olla voimassa kaupan toteuttamishetkestä lukien kuitenkin vain niin kauan kuin myyjä tai ostaja yritysryhmineen on 19.3.2001 allekirjoitetun osakassopimuksen osapuolena ja se voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Göran Sundholmin Marioff Corporation Oy:ssä käyttämä yksinomainen määräysvalta muuttuu Göran Sundholmin ja Nordic Capital IV Limitedin yhteiseksi määräysvallaksi. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy myyjälle ja ostajalle sekä sen yritysryhmälle esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin siten, että se voi olla voimassa kaupan toteuttamishetkestä lukien niin kauan kuin myyjä tai ostaja yritysryhmineen on yrityskaupan osakassopimuksen osapuolena ja se voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.