Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.4.2002

Diaarinumero

308/81/2002

Osapuolet

Tekmanni Oy / Kuopion Lämpöhuolto Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Tekmanni Oy (jäljempänä Tekmanni) on 27.3.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii Kuopion Lämpöhuolto Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä Kuopion Lämpöhuolto).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tekmanni tarjoaa talotekniikan alan palveluita, kuten sähkö- ja LVI-asennustoimintaa urakointina. Lisäksi yhtiö toimii kiinteistötekniikkaan ja televerkkoihin liittyvissä palveluissa sekä teollisuuspalveluissa. Yhtiön maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 178 miljoonaa euroa.

Kuopion Lämpöhuolto harjoittaa LVI- ja sprinklerialan urakointi, huolto, korjaus, suunnittelu- ja rakennusteknisiä töitä sekä niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiä ja valmistusta. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.5.2000–30.4.2001 oli n. 1,1 miljoonaa euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tekmannin liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Lemminkäinen Oyj on hankkinut määräysvallan Tekmannissa 2.10.2000. Kuopion Lämpöhuollon liikevaihtoon luetaan siten Tekmannin ja muun Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisiä liiketoimintoja talotekniikkatoiminnan markkinoilla. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseiset markkinat ovat valtakunnalliset eikä niitä ole aiheellista jakaa esimerkiksi sähkö-, putki- ja ilmastointipalveluiden alamarkkinoiksi. Kuopion ja lähikuntien alueella sekä valtakunnallisilla markkinoilla toimii useita talotekniikka-alan yrityksiä. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on lisäksi melko vähäinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tekmanni Oy hankkii Kuopion Lämpöhuolto Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.