Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.5.2005

Diaarinumero

308/81/2005

Osapuolet

Elitfönster-konserni / Pihlavan Ikkuna Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.4.2005 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Elitfönster-konserni (”Elitfönster”) hankkii määräysvallan Pihlavan Ikkuna Oy:ssä (”Pihlavan”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Elitfönster kehittelee, valmistaa ja myy ikkunoita rakennusalalle, rakennusyhtiöille ja moduulitalovalmistajille. Elitdörren AB:n kautta Elitfönster valmistaa myös puisia ulko-ovia, varastonovia ja autotallinovia sekä ikkunaovia (laakarakenteisia ulko-ovia, joissa on lasiaukko). Ratos AB (publ.) (”Ratos”), joka on ruotsalainen pääomayhtiö, käyttää määräysvaltaa Elitfönsterissä.

Pihlavan valmistaa ja myy puu- ja alumiini-ikkunoita. Pihlavan tytäryhtiö Pihlavan Ovi Oy myy puolestaan parveke- ja ulko-ovia. Tuotteita myydään pääasiassa yksityisille talonomistajille, mutta myös suurille rakennusprojekteille. Ikkunoiden ja ovien myynnin yhteydessä Pihlavan tarjoaa myös asennuspalveluita asiakkailleen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Elitfönsterissä määräysvaltaa käyttävän Ratosin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1 miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin […][1] euroa. Pihlavan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [yli 20] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Sekä Elitfönster että Pihlavan toimittavat Suomessa puu- ja alumiinikarmisia ikkunoita sekä asuinrakennusten ovia. Ilmoittajan arvion mukaan Suomessa myytiin puu- ja alumiinikarmisia ikkunoita vuonna 2004 arviolta 265 miljoonalla eurolla. Elitfönsterin markkinaosuus oli tästä alle 1 % ja Pihlavan noin [10–15] %. Elitfönsterin myymät ikkunat käytettiin uusiin rakennuksiin, kun taas Pihlavan tuotteita käytettiin sekä uusien rakennusten rakentamisessa että kunnostamisessa. Ilmoittaja arvion mukaan Suomessa myytiin asuinrakennusten ovia vuonna 2004 noin 160 miljoonalla eurolla. Ilmoittajan mukaan asuinrakennusten ovet sisältävät puurunkoisten ulko-ovien, väliovien ja muiden asuinrakennusten ovien myynnin. Elitfönsterin markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan alle 1 % ja Pihlavan alle 5 %. Kaikki Elitfönsterin Suomeen toimittamat ovet olivat puisia puolivalmisteisia ovilehtiä. Pihlavan tuotevalikoimaan taas kuuluu erilaisia parveke- ja ulko-ovia. Pihlavan tuotevalikoima ei sisällä ilmoittajan mukaan puolivalmisteisia ovia. Ilmoittajan mukaan Ratosin määräysvallassa ei Elitfönsterin lisäksi ole muita yrityksiä, jotka toimisivat Pihlavan kanssa samoilla markkinoilla tai olisi näihin markkinoihin nähden vertikaalisessa suhteessa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Elitfönster-konserni hankkii määräysvallan Pihlavan Ikkuna Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.