Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.4.2008

Diaarinumero

311/81/2008

Osapuolet

AKT Holdings Limited (Investcorp S.A.) / GMT Avant Holdings Sarl (Suomen Asiakastieto Oy)

Asian vireilletulo

AKT Holdings Limited (”AKT Holdings”) on 9.4.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan GMT Avant Holdings Sarl:ssa (”GMT Avant Holdings”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Hankkijana toimiva AKT Holdings on yrityskaupan toteuttamista varten perustettu yhtiö, joka kuuluu Investcorp-yritysryhmään, jossa määräysvaltaa käyttää Investcorp S.A. (”Investcorp”). Investcorp on kansainvälisissä sijoitustransaktioissa toimiva rahoituslaitos, joka on erikoistunut pääomavirtojen ohjaamiseen asiakkailtaan Persianlahdella sijoituskohteisiin Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Se toimii neljällä toimialalla, jotka ovat i) yritysinvestoinnit Pohjois-Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan, ii) teknologiainvestoinnit Pohjois-Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan, iii) kiinteistösijoitukset Pohjois-Amerikkaan, iv) maailmanlaajuinen varainhankinta.

Yrityskaupan kohde on GMT Avant Holdings, joka on Suomen Asiakastieto Oy:n (”Suomen Asiakastieto”) epäsuora emoyhtiö. Ilmoittajan mukaan ryhmän ainoa toimiva yhtiö on Suomen Asiakastieto. Se tarjoaa yritys- ja luottotietoja asiakassuhteiden ja riskinhallinnan tueksi. Sen palveluita ovat: i) riskinhallinta ja luottotietopalvelut, jotka koostuvat yritysluottotiedoista, henkilöluottotiedoista, kartoitus- ja seurantapalveluista, offline-palveluista ja vuosipaketeista, ii) yritysten ja yksityishenkilöiden perustietopalvelut, jotka kerätään julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja väestörekisteristä, iii) myynnin ja markkinoinnin tietopalvelut, iv) asiakkaiden omiin yritys- ja henkilöluottotietoihin sekä muihin perustietoihin liittyvät palvelut.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Investcorpin yritysryhmän maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin [9–11][1] miljardia euroa, josta noin [70–90] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. GMT Avant holdingsin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin [20–30] miljoonaa euroa, josta noin [20–30] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yksikään Investcorp-ryhmään kuuluva yhtiö ei toimi samoilla markkinoilla Suomen Asiakastiedon kanssa. Yksikään ryhmään kuuluvista yhtiöistä ei myöskään toimi markkinalla, joka vertikaalisesti tai muutoin liittyy Suomen Asiakastiedon toimintaan tavalla, jolla olisi merkitystä ilmoitetun yrityskaupan arvioinnille kilpailunrajoituslain mukaisesti.

Ilmoittaja arvioi Suomen Asiakastiedon omaan käytäntöön perustuvan jaottelun mukaisesti, että riskinhallinta- ja luottotietopalvelujen kokonaismyynti Suomessa vuonna 2007 oli noin [30–35] miljoonaa euroa, josta Suomen Asiakastiedon myynnin osuus oli noin [70–80] %. Perustietopalvelujen kokonaismyynti vastaavasti oli noin [30–40] miljoonaa euroa, josta Suomen Asiakastiedon myynnin osuus oli noin [0–10] %. Myynnin ja markkinoinnin tietopalvelujen kokonaismyynti oli noin [25–35] miljoonaa euroa, josta Suomen Asiakastiedon myynnin osuus oli [0–10] %. Asiakkaiden omiin tietoihin liittyvien palvelujen kokonaismyynti oli noin [1–5] miljoonaa euroa, josta Suomen Asiakastiedon myynnin osuus oli noin [85–95] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa AKT Holdings Limited hankkii määräysvallan GMT Avant Holdings Sarl:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.