Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.4.2004

Diaarinumero

313/81/2004

Osapuolet

Ratos Ab (publ), Litorina Kapital 2001 KB / BTJ Intressenter Ab

Asian vireilletulo

Ratos AB (publ) (Ratos) ja Litorina Kapital 2001 KB (Litorina) ovat 26.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Ratos hankkii Litorinan kanssa yhteisen määräysvallan BTJ Intressenter AB:ssa (BTJ). Ennen järjestelyä BTJ on ollut Litorinan yksinomaisessa määräysvallassa. Yhteinen määräysvalta perustuu osakassopimukseen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ratos on ruotsalainen yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka ei itse toimi Suomessa. Ratoksen Suomessa toimivia portfolioyrityksiä ovat Arcorus, Dahl, Camfil, Haglöfs, Atle Industri ja Haendig. Litorina on ruotsalainen riskisijoitusyhtiö. Litorina ei itse toimi Suomen markkinoilla, eikä sen muilla tytäryhtiöillä kuin BTJ:llä ole Suomessa merkittävää toimintaa.

BTJ välittää, kehittää ja jalostaa tietopalveluita ja mediatuotteita (medieprodukter). Suomessa BTJ:llä on tytäryhtiö BTJ Kirjastopalvelut Oy (BTJ Oy), joka tarjoaa suomalaisille kirjastoille kirjastoaineistoa (suomalainen ja ulkomainen kirjallisuus, musiikkituotteet ja muu audiovisuaalinen materiaali), omia kustanteita, luettelointi- ja tietokantapalveluja sekä kirjastokalusteita ja -tarvikkeita. BTJ Oy:llä on myös kirjansidontaa ja jakelutoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ratos-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2003 noin 1,1 miljardia euroa ja Litorinan noin […][1] miljoonaa euroa, josta BTJ:n liikevaihto oli noin […] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan BTJ Oy:n toiminta voidaan jakaa 1) kirjastoille tarjottaviin kirjojen ja AV-aineiston hankintapalveluihin ja 2) kirjastojen ja muiden julkisten tilojen kalustuspalveluihin. Ilmoittajan mukaan molempien markkinoiden maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset. BTJ Oy toimii kirjojen ja AV-tuotteiden hankintapalvelujen markkinoilla kirjastojen ja kustantamojen välillä ja sen tarkoituksena on helpottaa kirjastojen hankintatyötä. Markkinoiden kokonaisarvo Suomessa on noin [25–50] miljoonaa euroa. BTJ Oy:n markkinaosuus näillä markkinoilla on noin [20–40] %. Ilmoittajan mukaan kirjastojen ja muiden julkisten tilojen kalustuspalveluihin kuuluvat mainittuihin tiloihin tarkoitettujen huonekalujen suunnittelu, valmistus ja myynti. Ilmoittajan mukaan BTJ Oy:n markkinaosuus näillä markkinoilla on [0–5] %, mikä vastaa noin [0–5] miljoonan euron liikevaihtoa.

Ratos ei toimi Suomessa suoraan tai välillisesti samoilla markkinoilla joilla BTJ toimii, eikä myöskään markkinoilla, jotka ovat vertikaalisessa suhteessa markkinoihin joilla BTJ toimii.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB (publ) hankkii Litorina Kapital 2001 KB:n kanssa yhteisen määräysvallan BTJ Intressenter AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.