Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.1.2004

Diaarinumero

32/81/2004

Osapuolet

Callaway Golf Company / Top-Flite Golf Companyn golfliiketoiminta

Asian vireilletulo

Callaway Golf Company (Callaway Golf) on 14.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Top-Flite Golf Companyn golfiin liittyvän liiketoiminnan (Top-Flite).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Callaway Golf on yhdysvaltalainen yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja myy golfmailoja, golfpalloja sekä golfin lisävarusteita kuten golfkasseja, golfhansikkaita, golfpäähineitä, matkasuojuksia ja -kasseja, golfpyyhkeitä ja golfsateenvarjoja. Yhtiö toimittaa tuotteet suomalaisille jälleenmyyjille Iso-Britanniassa sijaitsevan tytäryhtiönsä Callaway Golf Europe Ltd:n kautta. Suomea palvelee osa-aikainen myyntihenkilö sekä yksi Suomessa sijaitseva myyntiedustaja.

Callaway Golf osti Top-Flite:n golfliiketoiminnan saatuaan hyväksynnän yhdysvaltalaiselta konkurssituomioistuimelta. Yrityskauppaan sisältyi mm. Top-Flite:n ruotsalaisen tytäryhtiön Top-Flite Nordic AB:n liiketoiminta, minkä alaisuuteen kuuluvat myös Suomen toiminnot. Top-Flite on aikaisemmin tunnettu nimellä Spalding Sports Worldwide. Yhtiöllä on kaksi päätuotemerkkiä, Top-Flite ja Ben Hogan®, jotka kattavat kaikki golfkategoriat. Top-Flite Nordic AB:lla oli ennen yrityskauppaa kaksi myyntihenkilöä Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Callaway Golf -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2002 oli noin 670 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto[1] oli noin [100–200][2] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat golfvarusteiden kokonaismarkkinat. Osapuolten arvion mukaan golfvarusteiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa oli noin 17 miljoonaa euroa vuonna 2002. Markkinat voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen seuraaviin segmentteihin: golfmailoihin, golfpalloihin, lisävarusteisiin ja vaatetukseen. Osapuolten yhteinen markkinaosuus edellä kuvatuilla segmenteillä Suomessa oli golfmailojen osalta vuonna 2002 noin [15–25] %, golfpallojen osalta noin [10–20] %, lisävarusteiden osalta noin [15–30] % ja vaatetuksen osalta alle [10] %. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat.

Ilmoittajan mukaan yritysjärjestely on kilpailua edistävä, koska se mahdollistaa tiettyjen tuotemerkkien säilymisen vaihtoehtoisina golfin kuluttajille. Lisäksi Suomen markkinoilla on useita kilpailevia tuotemerkkejä kaikilla golfvarusteiden segmenteillä ja tuotemerkkien välinen kilpailu on voimakasta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Callaway Golf Company hankkii Top-Flite Golf Companyn golfliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Yhtiössä ei tehty tilintarkastusta vuodelle 2002. Luku on Yhdysvaltojen Arvopaperikomissiolle (SEC) ilmoitetuista pro forma taloudellisista tiedoista.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.