Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.5.2003

Diaarinumero

328/81/2003

Osapuolet

Finnet Oy / Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminta, Telia Product Oy ja Oy Pearl 3g Ab

Asian vireilletulo

Finnet Oy (jäljempänä Finnet) on 19.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii tytäryhtiöidensä kautta Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminnan (jäljempänä Telia Mobile) sekä määräysvallan Telia Product Oy:ssä (jäljempänä Telia Product) ja Oy Pearl 3g Ab:ssä (jäljempänä Pearl 3g). Yrityskaupassa on kyse Telian Suomen matkaviestinliiketoimintojen myynnistä, minkä komissio asetti 10.7.2002 hyväksymänsä Telia/Sonera -yrityskaupan ehdoksi.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Finnet on suomalainen tietoliikenneryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki paikalliset ja valtakunnalliset puhe-, data- ja digi-tv-palvelut. Finnetin päämarkkina-alue on Suomi. Finnet-konserniin kuuluvat Suomen 2G Oy, DNA Finland Oy, Suomen 3 P Oy, Finnet Logistiikka Oy, Kaukoverkko Ysi Oy, Nettiportti Oy, Finnet Com Oy ja Suomen 3KTV Oy. Suomen 2G Oy on Finnetin verkko-operaattori, jonka GSM/GPRS-verkossa kulkevat puhelut, viestit ja palvelut. Suomen 2G Oy:n palveluoperaattoriasiakkaina ovat Finnet-konserniin kuuluva DNA Finland Oy ja Telia Mobile. DNA Finland Oy on Finnetin valtakunnallinen mobiilioperaattori, joka tarjoaa sekä kuluttajille että yrityksille henkilökohtaisia ja räätälöityjä langattomia ratkaisuja. Suomen 3 P Oy (dna+) on Finnetin franchising-myymäläketju. Myymälöiden tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki Finnetin mobiili-, data- ja digi-tv -palvelut kuten dna-matkaviestinliittymät ja dna Internet -palvelut sekä mobiilit päätelaitteet, tietokoneet, oheislaitteet ja tarvikkeet. Finnet Logistiikka Oy on neuvotteluorganisaatio, joka koordinoi Finnetin palvelujen ja tavaroiden hankintatoimintaa kotimaasta ja ulkomailta. Kaukoverkko Ysi Oy on Finnetin puhe- ja dataoperaattori, joka vastaa kaukoverkon ja laajakaistaisen runkoverkon suunnittelusta, rakentamisesta, palveluista, käytöstä, ylläpidosta ja markkinoinnista. Nettiportti Oy on Finnet-konsernin valtakunnallinen Internet-palveluoperaattori. Finnet Com Oy (ent. RSL Com Finland Oy) on yritysasiakkaisiin keskittynyt teleoperaattori. Suomen 3KTV Oy on kaapelitelevision jakeluverkko, joka tuottaa digitaalisia televisiopalveluita.

Telia Mobile AB on TeliaSoneran matkaviestinoperaattori, joka harjoittaa matkaviestinliiketoimintaa Suomessa sivuliikkeensä kautta. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu matkaviestinpalveluiden harjoittaminen ja kehittäminen sekä myynti ja markkinointi. Telia Product harjoittaa matkaviestinliittymien ja matkaviestinlaitteiden myyntiä. Pearl 3g:n toimialaan kuuluu mobiilien televiestinpalveluiden harjoittaminen, kehittäminen ja markkinointi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Finnet-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 208 miljoonaa euroa ja kaupan kohteen liikevaihto noin [ ][1] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa hankkija on viimeisen kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäistä liiketoimintaa ennen kaikkea matkaviestinpalvelujen, matkaviestinliittymien vähittäismyynnin, matkaviestinten päätelaitteiden vähittäismyynnin markkinoilla sekä matkaviestinverkkomarkkinoilla.

Sekä DNA että Telia Mobile toimivat matkaviestinpalveluiden markkinoilla Suomessa. Osapuolten näkemyksen mukaan yrityskaupan seurauksena muodostuvan yrityskeskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus matkaviestinpalvelujen markkinoilla olisi enimmillään noin [10‑20] %. Muodostuvalla keskittymällä on yhteensä noin 700 000 matkapuhelinasiakasta. Telialla on Suomessa noin 290 000 matkapuhelinasiakasta, jotka jakaantuvat prepaid- ja postpaid -asiakkaisiin. Keskeisimpiä kilpailijoita matkaviestinpalvelujen markkinoilla ovat TeliaSonera ja Radiolinja.

Matkaviestinliittymien vähittäismyynnin markkinoilla DNA:n tuotteiden jakelu on toteutettu puhelinyhtiöiden ja Suomen 3 P Oy:n DNA+ -ketjun välityksellä. Ketjulla on tällä hetkellä noin 50 liikettä. Telia Productilla on koko Suomen kattava jakeluverkosto, jossa jälleenmyyjinä toimii 54 Telia-myymälää.

Matkaviestinten päätelaitteiden vähittäismyynnin markkinat ovat ilmoittajan mukaan valtakunnalliset ja niillä toimii useita alan erikoisliikkeitä sekä kodinkoneliikkeitä. Vakiintuneilla GSM-operaattoreilla on valtakunnallisia vähittäismyyntiketjuja, jotka myyvät liittymien ohella myös päätelaitteita.

Matkaviestinverkkomarkkinoilla Finnet-konsernin Suomen 2G Oy operoi Suomessa kolmatta valtakunnallista GSM-verkkoa. Verkkopalveluiden tuottamiseen tarvittavien fyysisten laitteiden vuokrauksen markkinat ovat Finnetin osalta ryhmään kuuluvien paikallisten teleyhtiöiden hallussa. Telia Mobilen 1800 City-verkko kattaa Suomen suurimmat kaupungit ja noin 54 % Suomen väestöstä. Oman City-verkkonsa lisäksi Telia Mobile on toiminut palveluoperaattorina Suomen 2G Oy:n verkossa.

Yrityskaupan seurauksena Finnet-konsernille siirtyy Telia Mobilen UMTS-toimilupa. Osana tarkastelun kohteena olevaa transaktiota Finnet-ryhmään kuuluvat puhelinyhtiöt myivät Suomen 3 G Oy:n osakkeensa ruotsalaiselle teleyhtiölle Tele2:lle. Suomen 3 G Oy on yksi 3G-toimiluvan haltija Suomessa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausuntojen perusteella ei voida päätellä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskaupan osapuol-ten kauppakirjassa sopimaa myyjätaholle asetettavaa rekrytointikieltoa. [… ]

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan rekrytointikielto on tarpeen, koska kyseessä on divestoitavan liiketoiminnan myynti taloudellisena kokonaisuutena. Ilmoittajan esittämiä yrityskaupan liitännäisrajoituksia voidaan Kilpailuviraston näkemyksen mukaan pitää perusteltuina. Viraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Finnet Oy hankkii tytäryhtiöidensä kautta Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminnan sekä määräysvallan Telia Product Oy:ssä ja Oy Pearl 3G Ab:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt rekrytointikiellot yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.