Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.2.2000

Diaarinumero

33/81/2000

Osapuolet

Henkel KGaA / Kelsey Industries plc

Asian vireilletulo

Henkel KGaA (jäljempänä Henkel) on 19.1.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupasta, jossa Henkelin tytäryhtiö on 17.1.2000 tehnyt julkisen ostotarjoukseen Kelsey Industries plc:stä (jäljempänä Kelsey).

Osapuolet ja niiden liiketoiminnot

Henkel on monikansallinen konserni, joka valmistaa kemikaaleja, pesu- ja puhdistusaineita, teollisuuden kiinnitysaineita, kosmetiikkatuotteita sekä mm. sähköä johtavia liimoja ja juotospastoja.

Kelsey on brittiläinen elektroniikkateollisuuden juotostuotteiden valmistaja ja toimittaja. Yhtiöllä on toimintaa kansainvälisesti.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Henkel on tytäryhtiönsä kautta tehnyt julkisen ostotarjouksen Kelseyn osakkeista. Henkelin on määrä saada hallintaansa osakkeet, jotka oikeuttavat yksinomaiseen määräysvaltaan Kelseyssä. Kyse on kilpailunrajoituslain 11 § 1 momentin tarkoittamasta yrityskaupasta.

Henkelin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 65,3 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 375 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohteella on Suomessa toimiva tytäryhtiö. Kyseessä on siten kilpailunrajoituslain soveltamisalaan kuuluva yrityskauppa.

Yrityskaupan myötä Henkelille siirtyy mm. Kelseyn suomalainen tytäryhtiö Multicore Solders Finland Oy (jäljempänä MSF). MSF:n toimintaan kuuluu juotostuotteiden ja juotostarvikkeiden sekä juotosalan koneiden ja tarvikkeiden maahantuonti, jälleenmyynti ja vienti.

Henkelillä on useita tytäryhtiöitä Suomessa. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimisen kannalta suomalaisista tytäryhtiöistä merkityksellinen on lähinnä Loctite Finland Oy (jäljempänä Loctite). Loctiten tuotevalikoimassa on periaatteessa juotospastoja, mutta niitä ei ole myyty Suomessa. Juotospastat ovat ainoa MSF:n liiketoiminnan alue, joka kuuluu myös Loctiten liiketoimintaan.

Juotospastan kokonaismarkkinat olivat Suomessa vuonna 1998 noin 30 miljoonaa markkaa. Tieto perustuu osapuolten esittämään arvioon. MSF:n markkinaosuus näillä markkinoilla on [25–35] prosenttia.[1] Loctiten markkinaosuus juotospastojen markkinoilla on erittäin vähäinen. Yrityskauppailmoituksen mukaan Loctite ei ole käytännössä myynyt juotospastoja Suomessa, vaikka juotospastat muodollisesti kuuluvat sen tuotevalikoimaan.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskauppaa koskevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Henkel KGaA hankkii määräysvallan Kelsey Industries plc:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena