York International Corporation / Sabroe Refrigeration A/S

Päivämäärä

17.8.1999

Diaarinumero

336/81/1999

Osapuolet

York International Corporation / Sabroe Refrigeration A/S

Määräysvallan hankkija

York International Corporation, USA

Hankinnan kohde

Sabroe Refrigeration A/S, Tanska

Asian vireilletulo

York International Corporation (York) ilmoitti 4.5.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Sabroe Refrigeration A/S:n (Sabroe) kanssa 27.3.1999 sovitusta osakekaupasta.

Kilpailuvirasto päätti 4.6.1999 ryhtyä asiassa kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukaiseen jatkoselvitykseen. Kilpailuvirasto myönsi 10.6.1999 ilmoittajan hakemuksesta poikkeuksen yrityskaupan täytäntöönpanokiellosta. Poikkeuspäätöksessä asetettiin rajoituksia yrityskaupan toimeenpanoon Sabroe Finlandin osalta, kunnes Kilpailuvirasto on antanut asiassa lopullisen päätöksen.

Yrityskauppa

Yrityskaupassa York hankkii J.Lauritzen A/S:ltä ja EQT Scandinavian Ltd:ltä Sabroen koko osakekannan. York saa kaupassa yksinomaisen määräysvallan Sabroessa.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

York valmistaa sekä kotitalouksien että laitosten käyttämiä jäähdytys-, lämmitys-, ja ilmastointilaitteita sekä teollisuuden ja meriteollisuuden käyttämiä kylmä- ja ilmastointilaitteita. Sillä on vahvaa ilmastoinnin jäähdytyksen osaamista. Yorkin päätoimialue on Yhdysvallat, mutta sillä on toimintaa myös Euroopassa. Liikevaihdosta noin 12 miljardia markkaa kertyy Yhdysvalloista ja vajaa 3 miljardia markkaa Euroopasta. Henkilöstöä konsernissa on noin 20.000 maailmanlaajuisesti. Tanskalaisen Gramin hankinnan johdosta sillä on teollisuuden kylmälaitosten urakointitoimintaa muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Suomessa Yorkilla ei ole liiketoimintaa, mutta se myy Suomeen kylmälaitteita teollisuuteen Keskon kautta sekä meriteollisuuteen McGregor-yhtiön kautta.

Kaupan kohteena oleva Sabroe on teollisuuden ja meriteollisuuden kylmälaitejärjestelmien urakoitsija ja alan laitteiden valmistaja. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Aasia. Sabroe Finland Oy (Sabroe Finland), joka on Sabroen ja suomalaisen Huurre Groupin puoliksi omistama yhteisyritys, urakoi teollisuuden kylmälaitoksia.[[1]]Sabroe Finland tarjoaa lisäksi kylmälaitosten huolto- ja korjauspalveluja sekä myy huoltoliikkeille jonkin verran varaosia Sabroen laitteisiin. Meriteollisuudessa Sabroe on Suomessa mukana laivojen kylmä- ja ilmastointilaitteiden markkinoilla suomalaisen tytäryhtiönsä Novenco Oy:n (Novenco) sekä muun muassa Tanskassa sijaitsevien tytäryhtiöidensä kautta.

Osapuolten yrityskaupasta antaman lehdistötiedotteen mukaan yhteenliittymästä tulee johtava teollisuuden ja meriteollisuuden kylmälaitteiden toimittaja maailmassa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja ei ole esittänyt liitännäisrajoituksina tutkittavia kilpailunrajoituksia.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

York hankkii yksinomaisen määräysvallan Sabroessa. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa.

Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät. Yorkin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan vuonna 1998 noin 18 miljardia markkaa. Sabroen maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan vuonna 1998 noin 3.7 miljardia markkaa.

Hankinnan kohteeseen kuuluvaa liiketoimintaa harjoitetaan kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja on esittänyt yrityskaupan relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi a) kaupallista jäähdytystä (commercial refrigeration) teollisuus mukaanlukien b) ilmanvaihtoa ja ilmastointia ja c) meriteollisuuden jäähdytystä ja ilmastointia. Markkinoiden koosta ei ole käytettävissä tilastotietoja. Ilmoittajan arvion mukaan kaupan ja teollisuuden kylmälaitosmarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on noin 400 miljoonaa markkaa ja meriteollisuuden markkinoiden kokonaisarvo noin 385 miljoonaa markkaa. Ilmastointi- ja ilmanvaihtomarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on ilmoittajan mukaan noin 2 miljardia markkaa. Kilpailuviraston selvitysten mukaan etenkin a- ja c- kohdan mukaisilla markkinoilla on erotettavissa segmenttejä, joiden perusteella markkinat ovat ilmoittajan esittämiä kapeammat.

Relevantit hyödykemarkkinat
Teollisuuden ja kaupan kylmälaitemarkkinat

Teollisuuden ja kaupan kylmälaitteet kuuluvat eri markkinasegmentteihin, vaikka kylmälaitteilla on osittain päällekkäisiä käyttötarkoituksia. Karkea rajanveto teollisuuden ja kaupan kylmälaitteiden välillä voidaan tehdä laitteissa käytettävän kylmäaineen mukaan.

Teollisuuden ns. raskaan jäähdytyksen kylmälaitteet ja kaupan kylmälaitteet eivät kilpailuviraston selvitysten mukaan pääsääntöisesti ole toisiaan korvaavia. Suuret ammoniakkiin perustuvat kylmälaitteet, joita teollisuudessa on perinteisesti käytetty, ovat ominaisuuksiltaan erityisen kilpailukykyisiä elintarviketeollisuudessa, jossa vaaditaan hyvin alhaisia lämpötiloja. Muussa teollisuuden jäähdytyksessä (esimerkiksi elektroniikkateollisuus, metsäteollisuuden veden jäähdytystä vaativat prosessit sekä jääradat) ns. freon-laitteet pystyvät kilpailemaan selvästi paremmin, vaikka sielläkin suurimmat laitokset tehdään yleensä ammoniakkilaitteilla. Ammoniakkiin perustuvaa tekniikkaa ja laitteita pidetään yleensä liian suurina kaupan tarpeisiin.

Kaupan kylmälaitteissa käytetään kylmäaineena yleensä ns. freoneja tai vastaavia uudempia yhdisteitä. Näitä freoneja kylmäaineena käyttäviä pienempiä laitteita voidaan kytkeä rinnakkain suuremman kylmäkapasiteetin aikaansaamiseksi, jolloin ne voivat pienemmissä teollisuuskohteissa korvata ammoniakkilaitteet.

Vaikka kylmäaineet ovat jossain määrin toisiaan korvaavia teknisesti tarkasteltuna, lisääntynyt tietoisuus ympäristövaikutuksista on vähentänyt freonien merkitystä erityisesti suurissa laitoksissa, joissa kylmäainetta tarvitaan paljon. Tämän vuoksi pienimpiä ammoniakkilaitteita on alettu käyttää myös aiempaa pienemmissä kohteissa, mikä on osaltaan lisännyt käyttötarkoitusten päällekkäisyyttä. Suurissa kylmälaitoksissa ammoniakin merkitys on kuitenkin kasvanut entisestään, samalla kun vaihtoehtoisten laitteiden lukumäärä on vähentynyt.

Sabroe Finland urakoi myös pienempiä, [ ][2] kohteita, joissa se käyttää freon-laitteita. Kilpailuviraston näkemystä markkinoiden jakautumisesta karkeasti ammoniakki- ja freon-laitteiden mukaan tukee myös se, että osa ilmoittajan kilpaileviksi esittämistä laitevalmistajista ja urakoitsijoista kertoo kilpailevansa Sabroe Finlandin kanssa ainoastaan pienimmistä freon-laitteilla toteutettavista kohteista.

Meriteollisuuden jäähdytys- ja ilmastointimarkkinat

Meriteollisuudessa käytettäviltä laitteilta vaaditaan käyttökohteen luonteen vuoksi teknisiä erityisominaisuuksia, joiden seurauksena nämä laitteet ovat tekniikaltaan olennaisesti erilaisia kuin vastaaviin tarkoituksiin maalla käytetyt laitteet.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan jäähdytyslaitteet ja ilmanvaihtolaitteet kuuluvat eri segmentteihin. Yrityskaupan osapuolten toiminta Suomessa on ollut merkittävintä jäähdytyslaitteiden markkinoilla, joilla voidaan käyttötarkoituksen mukaan erottaa ilmastoinnin jäähdytyksen, teknisten tilojen jäähdytyksen ja muonan jäähdytyksen segmentit.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita täsmällisesti, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Teollisuuden kylmälaitosten asennusurakointi ja siihen kiinteästi liittyvä huoltotoiminta (usein sama yritys hoitaa) vaativat fyysistä läsnäoloa markkinoilla. Vaikka kylmälaitteita periaatteessa on mahdollista hankkia Suomen ulkopuolelta, varaosien nopean saatavuuden varmistaminen edellyttää, että laitevalmistajalla on Suomessa edustaja, joka pitää yllä riittävää varaosavarastoa. Näillä perusteilla teollisuuden kylmälaitosmarkkinoita tarkastellaan tässä päätöksessä kansallisina.

Meriteollisuuden kohdalla Kilpailuvirasto on ottanut huomioon, että alan vaatiman erityisosaamisen ja kylmälaitetoimittajilta edellytettävän maailmanlaajuisesti toimivan huoltoverkoston vuoksi kilpailu tapahtuu pääasiallisesti muutaman maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen kesken. Urakointia hoitavat yritykset eivät välttämättä ole fyysisesti läsnä telakan sijaintivaltiossa, koska urakointi on kausittaista eikä telakalla ole kylmälaitosurakointia joka vuosi ollenkaan. Valittujen kylmälaitetoimittajien edellytetään takaavan huollon aluksen käyttöalueella, minkä vuoksi huoltotoiminta ei teollisuuden tapaan rajoita markkinoita maantieteellisesti. Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Asiakkaiden ja kilpailijoiden lausunnot
Asiakkaat

Kilpailuvirasto on lähettänyt osapuolten tärkeimmille suomalaisille loppuasiakkaille lausunto- tai selvityspyynnön. Asiakkaat edustivat elintarviketeollisuutta ja meriteollisuutta.

Elintarviketeollisuuden asiakkaiden lausunnoissa oltiin yksimielisiä siitä, että teollisuuden suuren kylmätehon laitokset toteutetaan yleensä ammoniakkilaitoksina ja että kaupan ja pienteollisuuden kylmälaitokset perustuvat useimmiten freoneihin ja niiden johdannaisiin. Yksimielisiä asiakkaat olivat myös siitä, että Sabroe Finland on selkeästi johtava ammoniakkilaitteiden urakoitsija, jonka kanssa kilpailee suurista kylmälaitosjärjestelmistä ainoastaan muutama pienempi urakoitsija. Näistä kilpailevista urakoitsijoista pääosa käyttää kylmälaitoksessa Yorkin yritysten valmistamia kompressoreja. Ammoniakkilaitteissa kilpailu on asiakkaiden mukaan jo nyt vähäistä, mutta freon-laitteissa kilpailijoita on enemmän.

Asiakkaiden lausuntojen perusteella ammoniakin ja freonien keskinäiseen korvaavuuteen vaikuttavat selvästi ympäristönäkökohdat. Freoneilla on aikaisemmin rakennettu suuriakin laitoksia, koska ympäristövaikutuksista ei ollut niin paljon tietoa. Osa asiakkaista ei nykyään ympäristösyistä johtuen käytä freon-laitteita edes silloin, kun ne teknisessä mielessä voisivat korvata ammoniakkilaitteet. Ammoniakkia on sitä vastoin alettu käyttää myös pienemmissä kohteissa. Ammoniakin käyttöä isoissa laitoksissa sekä pakkastiloissa perusteltiin lisäksi sen paremmalla kylmäteholla.

Uusien kompressorimerkkien kilpailumahdollisuuksia Suomessa asiakkaat pitivät yleisesti heikkoina. Elintarviketeollisuudessa rakennetaan melko vähän uuskohteita ja pääosa laitehankinnoista liittyy korjaus- ja huoltotoimintaan. Asiakas haluaa tällöin mieluiten samanmerkkisen laitteen tilalle muun muassa varaosahuollon vuoksi. Uuskohteissa uusilla laitemerkeillä on periaatteessa paremmat kilpailumahdollisuudet. Käytännössä niiden merkitystä rajoittaa se, että useat asiakkaat eivät uskalla valita laitetta, jonka varaosien saatavuudesta ei ole kokemusta. Asiakkaat kokevat kilpailun kannalta haitallisena sen, että yrityskaupan osapuolten hallussa tulee olemaan kaikki Pohjoismaissa eniten käytetyt ammoniakkilaitemerkit. Tämän uskotaan vaikuttavan esimerkiksi varaosien hintoja nostavasti.

Meriteollisuuden asiakaslausunnoissa todettiin merkittävimpien jäähdytyslaitetoimittajien menevän yhteen, koska aiemmin kilpailijana ollut ABB Stal Marine on jo yhdistynyt Sabroeen. Kilpailutilanne nähdään lyhyellä tähtäimellä ongelmallisena, etenkin mikäli aluksen omistaja haluaa tilata kaikki aluksen jäähdytyslaitteet samalta toimittajalta. Asiakkaat uskovat kuitenkin maailmalta löytyvän pidemmällä tähtäimellä korvaavia toimittajia.

Kilpailijat

Kilpailuvirasto on selvittänyt teollisuuden ja kaupan kylmälaitteiden markkinoilla kilpailevien laitetoimittajien ja urakoitsijoiden näkemyksiä alan kilpailutilanteesta.

Kompressorivalmistajien tai heidän Suomen edustajiensa lausunnoista kävi selvästi ilmi, että he eivät pidä freon-laitteita ammoniakkilaitteita korvaavina teollisuuden raskaassa jäähdytyksessä. Useat toimijat eivät sen vuoksi katso kilpailevansa Sabroen kanssa sen tärkeimmällä liiketoiminta-alueella. Päällekkäisyyttä on esimerkiksi prosessiteollisuudessa, kaupassa, ilmastoinnin jäähdytyksessä ja harjoitusjäähalleissa. Tämä johtuu siitä, että teholtaan pienempiä freon-laitteita voidaan kytkeä rinnakkain suuremman kylmäkapasiteetin aikaansaamiseksi. Raskaassa jäähdytyksessä Sabroen ja Yorkin laitteiden kilpailijoina pidettiin vain muita Suomessa edustettuja ammoniakkilaitteita (Grasso, Mycom). Ammoniakkia parhaiten korvaavan kylmäaineen R-22:en käyttö tullaan ympäristösyistä kieltämään kokonaan, mikä parantaa ammoniakin kilpailukykyä myös esimerkiksi ilmastoinnin jäähdytyksessä.

Kilpailevien urakoitsijoiden mukaan Sabroe Finland on yrityskaupan jälkeen lähes ”monopoliasemassa” teollisuuden jäähdytyksessä, koska kaikki tärkeimmät Suomessa käytetyt kompressorimerkit ovat saman yritysryhmän hallussa (yhteinen markkinaosuus vähintään [yli 50]%[3]). Tälläkin hetkellä itsenäiset urakoitsijat ovat hintakilpailussa heikommassa asemassa, koska tukkurin kautta ostettaessa kukin porras lisää oman katteensa tuotteen hintaan. Kompressorivalmistaja voi halutessaan antaa omistamansa urakoitsijan laskea kompressorihinnan niin alas, ettei kilpailevien urakoitsijoiden ole mahdollista menestyä urakkakilpailussa pelkällä työn hinnoittelulla. Sabroe ei myy laitteitaan muille urakoitsijoille kuin poikkeustapauksissa ja lähinnä varaosina.

Urakoitsijat pitävät heikkoina mahdollisuuksia tuoda Suomen markkinoille uusi kilpaileva laitemerkki. Tuotteen lanseeraus vaatisi huomattavan panostuksen tuotteen tunnetuksi tekemiseen. Osa urakoitsijoista oli ollut yhteydessä muihin Euroopassa toimiviin kompressorivalmistajiin, mutta nämä eivät ole osoittaneet kiinnostusta panostaa Suomen pieniin markkinoihin, joilla jo on vahvassa asemassa oleva kilpailija. Urakoitsijoiden mukaan kestää vuosia saada asiakas vakuuttuneeksi siitä, että varaosia on saatavilla varmasti ja riittävän nopeasti. Uuden tuotteen edustajan pitäisi olla riittävän suuri toimija, jotta se pystyisi pitämään tarvittavaa varastoa ja vakuuttamaan asiakkaat huollon toimivuudesta.

Teollisuuden ja kaupan kylmälaitemarkkinat

Kilpailuviraston selvitysten mukaan sekä ilmastoinnin jäähdytyksen että kaupan kylmälaitteiden markkinoilla on tällä hetkellä useita kilpailijoita eikä yrityskaupalla ole Suomen markkinoilla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kilpailuun näillä markkinoilla.

Teollisuuden jäähdytyksen kokonaismarkkinat ovat ilmoittajan käsityksen mukaan noin 200 miljoonaa markkaa, josta ammoniakkilaitteiden osuus on noin puolet eli 100 miljoonaa markkaa. Kilpailijoiden liikevaihdon jakautumisesta saadut tiedot osoittavat, että merkittävä osa ilmoittajan teollisuuden jäähdytyksenä pitämistä markkinoista on ilmastoinnin jäähdytystä ja prosessiteollisuuden jäähdytystä, joissa käytetään yleisesti myös muita kuin ammoniakkilaitteita. Elintarviketeollisuuden osuus teollisuuden jäähdytyksestä on ilmoittajan mukaan noin 2/3 eli noin 130 miljoonaa markkaa. Koska asiakas- ja kilpailijalausunnoista ilmenee, että ns. raskaassa jäähdytyksessä käytetään ammoniakkilaitteita, eivät raskaan jäähdytyksen markkinat voine olla merkittävästi ilmoittajan esittämää 100 miljoonaa suuremmat. Markkinoihin sisältyy myös sellaisten kylmälaitoskomponenttivalmistajien liikevaihtoa, jotka eivät valmista kompressoreja eivätkä kilpaile kylmälaitosurakoista.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan myös teollisuuden jäähdytyksessä vaikuttaisi raskasta jäähdytystä lukuunottamatta olevan useita kansainvälisesti merkittäviä kilpailevia laitevalmistajia, esimerkiksi Trane (USA), Carrier (USA) ja Mycom (Japani). Prosessiteollisuuden kylmälaitosten urakoinnissa kilpailee edellä mainittuja laitteita edustavien urakoitsijoiden lisäksi useita lähinnä freon-laitteita käyttäviä yrityksiä, kuten Huurteen tytäryhtiö Suomen Kylmätekniikka Oy, Kylmet Oy ja Lakeuden Kylmäkeskus Oy. Osalla urakoitsijoista on myös ammoniakkiosaamista ja he ovat silloin käyttäneet Suomessa Yorkin Gram-laitteita. Pääsääntöisesti urakoitsijat ovat kuitenkin erikoistuneet joko ammoniakki- tai freon-laitteisiin.

Teollisuuden raskaassa jäähdytyksessä kukin urakoitsija käyttää Kilpailuviraston selvitysten mukaan pääsääntöisesti yhtä suurista ammoniakkikompressorimerkeistä. Yorkin Gram-laitteita lukuunottamatta ammoniakkilaiteurakoitsijat ovat Suomessa joko kompressorivalmistajan määräysvallassa (Sabroe Finland) tai kompressorimerkin ainoita edustajia Suomessa (Reftek Oy, Suomen Tekojää Oy). Tämän vuoksi ammoniakkikompressorimarkkinoita ei ole mielekästä tarkastella erillään kylmälaitosurakoinnista. Markkinaosuudet laitemarkkinoilla heijastuvat selvästi kylmälaitosurakoinnin markkinaosuuksiin ja kilpailuolosuhteisiin, vaikka kompressorin osuus kokonaisen kylmälaitosurakan arvosta ei ole erityisen merkittävä.[4] Laitteiden kilpailuasetelman vaikutusta urakoinnin kilpailutilanteeseen korostavat jäljempänä selvitettävät markkinoilletulon esteet uuden kompressorimerkin tuomisessa Suomen markkinoille.

Raskaan jäähdytyksen segmentillä Sabroe Finland on selkeästi suurin toimija Suomen markkinoilla. Tämä johtuu osittain vuonna 1997 tehdystä yrityskaupasta, jossa Sabroe hankki aiemman kilpailijansa ruotsalaisen Stalin kylmälaiteliiketoiminnan ja omistaa sen johdosta kaksi kolmesta Suomessa eniten käytetystä ammoniakkilaitemerkistä. York toimittaa Keskon kautta kolmatta Gram-merkkistä kompressoria samalle teollisuuden kylmälaitossegmentille, mutta asennustyön hoitavat itsenäiset urakointiyritykset.

Teollisuuden raskaan jäähdytyksen asiakaskunnalle vaihtoehdoksi jäävät nykyisistä kilpailijoista lähinnä Reftek Oy:n (Reftek) edustamat Grasso-laitteet. Grasso-laitteet ovat Sabroen ja Yorkin laitteet korvaavia ammoniakkilaitteita, jotka ovat olleet Suomen markkinoilla eri edustajilla jo pitkään. Ne eivät kuitenkaan ole onnistuneet valtaamaan merkittäviä markkinaosuuksia Suomessa. Reftekin liikevaihdosta kertyi esimerkiksi viime vuonna teollisuuden vähäisten uusinvestointien vuoksi pääosa kaupan jäähdytysurakoista, joissa se käyttää muuta kuin ammoniakkilaitteistoa. Reftekin kokonaisliikevaihto on alle puolet Sabroe Finlandin liikevaihdosta.

Sabroe Finland ilmoittaa, että [ ][5] sen liikevaihdosta eli noin [ ][6] miljoonaa markkaa kertyy elintarviketeollisuuden jäähdytyksestä. Reftekin liikevaihto elintarviketeollisuuden raskaasta jäähdytyksestä oli vuonna 1998 vain noin [ ][7] miljoonaa markkaa. Yorkin Gram-laitteita käyttäviä urakoitsijoita, joilta asiakkaat pyytävät tarjouksia on muutamia (3–5 kpl) ja niiden liikevaihto teollisuuden raskaasta jäähdytyksestä on Kilpailuviraston arvion mukaan korkeintaan noin [ ][8] miljoonaa markkaa. Elintarviketeollisuuden raskaan jäähdytyksen markkinoiden kokonaisarvo olisi siten noin 70 miljoonaa markkaa. Yrityskaupan osapuolten hallussa olevat kompressorimerkit edustavat tästä markkinasta yli [ ][9] % (Yorkin kompressoreja käyttävien urakoitsijoiden liikevaihto mukaanluettuna). Mikäli kokonaismarkkinana pidetään ilmoittajan esittämää 100 miljoonaa, muodostuu merkkien osuudeksi [yli 50 ][10] %.

Sabroe Finlandin asemaa vahvistaa se, että se on alan selvästi suurin yritys, jonka palveluksessa on merkittävä osa raskaan jäähdytyksen osaavasta työvoimasta. Alalle ei ole suoraa koulutusta, vaan tarvittava taitotieto ja osaaminen hankitaan alan yrityksissä.

Potentiaalinen kilpailu teollisuuden raskaassa jäähdytyksessä

Japanilainen kompressorivalmistaja Mycom on tullut uudelleen Suomen markkinoille tänä vuonna Suomen Tekojää Oy:n edustamana. Suomen Tekojää on toistaiseksi keskittynyt tekojääliiketoimintaan, eikä sillä ole kokemusta esimerkiksi elintarviketeollisuuden kylmälaitosurakoinnista. Yrityksen osaaminen ja muut resurssit eivät riitä lyhyellä tähtäimellä toiminnan merkittävään laajentamiseen teollisuuden raskaaseen jäähdytykseen.

Euroopan ja USA:n markkinoilla on ilmoittajan antamien tietojen mukaan useita osapuolten kompressoreja vastaavia laitteita, joita ei vielä ole Suomen markkinoilla. Asiakkaiden ja kilpailevien urakoitsijoiden lausunnoista on käynyt ilmi, että uuden kompressorimerkin tuomisessa markkinoille on merkittäviä esteitä. Uusinvestointien vähäisyys muutoinkin pienillä Suomen teollisuuden jäähdytyksen markkinoilla ei kannusta ulkomaisia laitevalmistajia panostamaan uuden tuotteen lanseeraukseen. Markkinoilla on jo vahva kilpailija, jonka hallussa olevat laitemerkit ovat olleet markkinoilla vuosikymmenten ajan. Vaikka kylmälaitokseen on periaatteessa urakointivaiheessa mahdollista tuoda komponentteja Suomen ulkopuolelta, asiakkaat kiinnittävät laitteen valinnassa erittäin suurta huomiota varaosien nopeaan ja varmaan saatavuuteen. Tuonti ei siten ole useimmille asiakkaille markkinoilla olevia kompressoreja korvaava vaihtoehto, ellei ainakin tärkeimpien varaosien saatavuutta kotimaassa ole luotettavasti järjestetty.

Kilpailuvirasto katsoo edellä selvitettyjen seikkojen vuoksi, että yrityskauppa vahvistaa Sabroen määräävää markkina-asemaa teollisuuden raskaan jäähdytyksen markkinoilla tavalla, joka merkittävästi estää kilpailua Suomessa.

Meriteollisuus

Meriteollisuudessa ilmanvaihdon segmentillä on Kilpailuviraston selvitysten mukaan useita kilpailijoita, eikä yrityskaupalla ole tällä segmentillä kielteisiä kilpailuvaikutuksia.

Sabroen ja Yorkin yritysryhmään kuuluvat yritykset ovat Kilpailuviraston selvitysten mukaan pääasialliset toimittajat meriteollisuuden jäähdytysjärjestelmissä Suomessa. Kylmälaitteiden käyttötarkoitusten mukaisilla segmenteillä on kussakin useita kilpailijoita, mutta kaikki segmentit kattavia kokonaistoimituksia kykenee tarjoamaan vain suppea joukko valmistajia. Kilpailuvirasto katsoo muun muassa asiakaslausuntojen perusteella, että näitä vaihtoehtoisia toimittajia on tarvittaessa mahdollista käyttää riittävän lyhyellä aikavälillä, eikä yrityskauppa siten merkittävästi estä kilpailua meriteollisuudessa edes kapeimmilla kansallisilla markkinoilla.

Yorkin antama sitoumus

York on 4.8.1999 antanut Kilpailuvirastolle sitoumuksen poistaakseen keskittymän aiheuttamasta määräävän markkina-aseman vahvistumisesta johtuvia kilpailun esteitä:

York International Corporation (York) sitoutuu käyttämään määräysvaltaansa Sabroe Finland Oy:ssä seuraavaan:

1) Sabroe Finland Oy sitoutuu myymään kaikille kolmansille Suomessa toimiville urakoitsijoille liiketoiminnassaan kulloinkin käyttämiään Yorkin yritysryhmän tuotteita, kuten kompressoreja varaosineen. Sanottu ei koske tuotteita, joiden jakelusta Suomessa huolehtii jokin kolmas osapuoli.

2) Mainittujen tuotteiden toimituksissa tai myyntiehdoissa ei saa syrjiä kolmansia urakoitsijoita. Toimituksissa tai myyntiehdoissa voidaan ottaa huomioon alan normaalit kauppatavat ja myynnin aiheuttamat syrjimättömät, todennettavat ja objektiivisesti perusteltavissa olevat kustannukset.

3) Kilpailuviraston pyynnöstä Sabroe Finland Oy näyttää, että myynti kolmansille urakoitsijoille täyttää yllämainitut ehdot.

Edelleen York sitoutuu seuraavaan:

4) Keskon kanssa 1.6.1993 tehty York (Gram) -kompressoreiden ja muiden siihen liittyvien tarvikkeiden jälleenmyyntisopimus jatkuu,[ ], kuten tähänkin asti,[ ][11].

5) York noudattaa yllä kohdissa 1–3 tarkoitettuja sitoumuksia myös muuhun Yorkin yritysryhmään kuuluvaan Suomessa teollisen jäähdytyksen urakointia harjoittavaan yritykseen nähden.

Yllämainittujen ehtojen tarkoituksena on varmistaa osapuolten valmistamien ja teollisuuden raskaassa jäähdytyksessä käytetyimpien kompressorimerkkien saatavuus kilpailukykyiseen hintaan Suomessa myös muille kuin Yorkin yritysryhmään kuuluvalle urakointiyritykselle. Siten useampi urakoitsija voi edelleen kilpailla kylmälaitosten uus- ja korjausurakoista sekä huollosta. Asiakkailla säilyy samoin mahdollisuus kilpailuttaa riittävän monia urakoitsijoita. Kilpailuvirasto katsoo, että sitoumuksen antamisen jälkeen yrityskauppa voidaan hyväksyä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää edellä selostetut sitoumukset noudatettavaksi ja hyväksyy siten ehdollisena yrityskaupan, jossa York International Corporation hankkii määräysvallan Sabroe Refrigeration A/S:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 10, 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d § 3 mom.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Alaviitteen tiedot poistettu liikesalaisuutena

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena. Markkinaosuusarvio on esitetty kilpailijoiden lausunnoissa.

[4] Sabroen kompressoreja myytiin Suomessa vuonna 1998 ilmoittajan mukaan [liikesalaisuus ] kpl ja Yorkin kompressoreja [liikesalaisuus] kpl. Muiden ammoniakkikompressoreja edustavien yritysten raskaasta jäähdytyksestä kertyvän liikevaihdon vähäisyyden perusteella on selvää, että vastaavan kokoisia kompressoreja on myyty vain joitakin kappaleita.

[5] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[6] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[7] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[8] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[9] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[10] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[11] Tieto poistettu liikesalaisuutena