Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.5.2002

Diaarinumero

337/81/2002

Osapuolet

Polttimo Yhtiöt Oy, Svenska Lantmännen ek för / Lahden Polttimo Oy

Asian vireilletulo

Polttimo Yhtiöt Oy (jäljempänä Polttimo Yhtiöt) ja Svenska Lantmännen ek för (jäljempänä Svenska Lantmännen) ovat 18.04.2002 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa Polttimo Yhtiöt ja Svenska Lantmännen saavat yhteisen määräysvallan Lahden Polttimo Oy:ssä (jäljempänä Lahden Polttimo). Lahden Polttimo on ennen yrityskaupan toteuttamista ollut Polttimo Yhtiöiden yksinomaisessa määräysvallassa.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Svenska Lantmännen on ruotsalainen noin 56.000 maanviljelijän omistama ja maanviljelyyn liittyvä osuuskunta. Svenska Lantmännen mm. toimittaa maatilatuotannossa tarvittavia tuotteita maanviljelijöille, ostaa tuotettua viljaa, jalostaa viljaa rehuksi, myy rehua maatiloille sekä jalostaa viljaa elintarvikkeiksi Cerelia -tytäryhtiön myllyissä, leipomoissa jne. Svenska Lantmännen harjoittaa liiketoimintaa 13 eri maassa. Toiminnan painopiste on kuitenkin Ruotsissa. Svenska Lantmännen omistaa myös prosessiteollisuuden yrityksiä ja tytäryrityksiä, jotka toimivat eri teollisuudenaloilla. Svenska Lantmännenin tunnetuimpia tavaramerkkejä ovat mm. Kungsörnen, Start, Skogaholmen ja Axa.

Svenska Lantmännen harjoittaa mallasliiketoimintaa ainoastaan Svenska Malt AB:n (jäljempänä Svenska Malt) kautta. Svenska Malt on Svenska Lantmännenin ja Polttimo Yhtiöiden yhteisyritys. Se ei ilmoittajan mukaan ole myynyt mallasta Suomessa. Svenska Lantmännen toimii Suomessa jauho- ja leipomoalalla. Se omistaa kokonaan Oy Cerealia Unibake Ab:n ja 25 % Melia Oy:stä. Lisäksi tytäryhtiö Analycen Laboratoriot Oy tekee maanviljelyyn, elintarvikkeisiin ja ympäristöön liittyviä kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä.

Polttimo Yhtiöt on elintarviketeollisuudessa toimiva konserni, johon kuuluu mm. mallasta valmistava ja myyvä Lahden Polttimo, mallasta mallasuutteiksi ja entsyymeiksi jatkojalostava Oy Maltax Ab sekä leivontaan tarkoitettua hiivaa valmistava ja myyvä Suomen Hiiva Oy. Yritysryhmään kuuluu myös Oy Biofincon Ab -niminen yhteisyritys Quest International Ireland Ltd:n kanssa, joka tuo maahan ja myy (pääasiassa) suomalaiselle elintarviketeollisuudelle niiden raaka-aineina tarvitsemia väri-, aromi-, ym. apuaineita. Lisäksi yritysryhmään kuuluu UAB Litmalt -niminen mallastamo (jäljempänä Litmalt), joka on Polttimo Yhtiöiden ja liettualaisen panimon Svyturus Utenos Alusin yhteisyritys.

Polttimo Yhtiöt on 1.1.2001 liiketoimintasiirrolla yhtiöittänyt mallasliiketoimintansa Lahden Polttimolle. Lahden Polttimo valmistaa ja myy ohramallasta, jota käytetään lähinnä panimoiden raaka-aineena oluen valmistukseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskaupan seurauksena Polttimo Yhtiöt ja Svenska Lantmännen saavat kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen yhteisen määräysvallan Lahden Polttimossa. Polttimo Yhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin [75–85][1] milj. euroa. Svenska Lantmännen-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 2,55 mrd euroa. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia maltaan valmistukseen ja myyntiin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskauppajärjestelyssä Polttimo Yhtiöiden rakennetta muutetaan siten, että yritysryhmän harjoittama mallasliiketoiminta järjestetään alakonserniksi ja Lahden Polttimosta tulee mallaskonsernin emoyhtiö. Tähän alakonserniin tulee yritysjärjestelyn jälkeen kuulumaan seuraavat yhtiöt: Lahden Polttimo, Svenska Malt ja Litmalt. Polttimo Yhtiöiden ja sen henkilöomistajan osuus Lahden Polttimosta on yrityskaupan jälkeen yhteensä 62,5 % ja Svenska Lantmännenin 37,5 %. Yhteinen määräysvalta perustuu osakassopimuksen määräyksiin.

Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa Suomen markkinoilla. Lahden Polttimo valmistaa ja myy mallasta Suomessa sekä vie mallasta ulkomaille. Svenska Lantmännen ei ilmoittajan mukaan ole myynyt mallasta Suomessa. Myöskään Polttimo Yhtiöiden yritysryhmään kuuluvat Svenska Malt ja Litmalt eivät ole myyneet mallasta Suomeen. Yrityskaupan osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole vertikaalisia yhteyksiä.

Maltaan tuotanto Suomessa vuonna 2001 oli 189.000 tonnia. Mallasta myytiin Suomessa samana vuonna 55.600 tonnia, josta tuonnin osuus oli 2.100 tonnia. Lahden Polttimon markkinaosuus Suomessa vuonna 2001 oli noin [50–60] %. Mallasta tuotettiin Ruotsissa vuonna 2001 noin 164.000 tonnia ja myytiin 66.000 tonnia. Svenska Maltin markkinaosuus Ruotsissa vuonna 2001 oli noin [50–60] %. Suomessa Lahden Polttimon tärkeimmät kilpailijat ovat Raisio Yhtymä Oyj:n mallastamo ja Carlsberg Sverige AB:n Ruotsissa, Brommassa, sijaitseva mallastamo. Suomen lähimarkkinoilla toimivia mallastoimittajia ovat lisäksi mm. tanskalainen Danish Malting Group ja saksalainen Weisheimer.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Polttimo Yhtiöt Oy ja Svenska Lantmännen ek för saavat yhteisen määräysvallan Lahden Polttimo Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.