Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.4.2001

Diaarinumero

338/81/2001

Osapuolet

United Parcel Service, Inc. / Fritz Companies, Inc.

Asian vireilletulo

United Parcel Service (jäljempänä UPS) on 4.4.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa UPS hankkii Fritz Companies Inc – yhtiön (jäljempänä Fritz) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

UPS on maailmanlaajuinen pikakuljetuspalveluja, erikoiskuljetuspalveluja sekä logistiikkapalveluja tarjoava yhtiö. Pääasiallinen liiketoiminta koostuu aikamäärätyistä pakettien ja asiakirjojen lähetyksistä Yhdysvalloissa ja yli 200 muussa maassa. UPS:n tytäryhtiön UPS Finland Oy:n tuotteita ovat pääasiassa kansainväliset pikalähetyspalvelut sisältäen aikamäärätyt asiakirjojen ja pakettien lähetykset 70 kilogrammaan asti. Liiketoiminta kattaa koko Suomen. Pääasialliset asiakkaat ovat yrityksiä ja suuri osa lähetysten päämääristä on Suomen ulkopuolella. UPS Finland tarjoaa myös internetin kautta ostettujen tavaroiden kuljettamista sekä pikalähetyspalveluita Suomessa. Molempien palveluiden osuus liikevaihdosta on pieni. UPS Finland ei tuota tavallisia rahtipalveluja, pikarahtipalveluja eikä logistiikkapalveluja.

Fritz on erikoistunut maailmanlaajuiseen integroituun logistiikkaan ja se toimii 120 maassa yli 400 toimipisteessä. Fritz Finland Oy tarjoaa lento-, maa- ja merirahtipalveluja sekä logistiikkapalveluja (mm. varastointi ja inventaariohallinta). Fritzin rahtipalvelut sisältävät sekä huolintapalvelut että pikarahtauksen. Pikarahtipalvelu pitää sisällään nopeammat rahtipalvelut ja huolintapalveluun kuuluvat kaikki tavaran kuljetukseen liittyvät palvelut kuten tullaukset.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

UPS:n, VND Merger Sub, Inc.-yhtiön (VND) ja Fritzin välillä 10.1.2001 allekirjoitetun sulautumissopimuksen ja -suunnitelman mukaisesti VND, joka kuuluu UPS:n yritysryhmään, hankkii 100% Fritzin äänioikeutetuista osakkeista. VND tullaan tämän jälkeen sulauttamaan Fritziin, josta tulee UPS:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

UPS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 150 miljardia markkaa. Fritzin liikevaihto 31.5.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 9,4 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa. Ilmoittaja on määritellyt relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi kansainväliset pikalähetyspalvelumarkkinat, rahtipalvelut ja logistiikkapalvelut. Rahtipalvelut voidaan jakaa edelleen ilma-, meri-, ja maantierahtipalveluihin. Kansainvälinen pikalähetyspalvelu koostuu asiakirjojen ja pakettien lähettämisestä. Yläpainoraja vaihtelee 30–70 kilogrammaan palvelun tarjoajasta riippuen. Lähetyksen nopeuden, luotettavuuden sekä erilaisten lisäpalveluiden (mm. toimitustodistus, määränpään muuttaminen kuljetuksen aikana, vakuutus) vuoksi pikalähetys on kalliimpaa kuin normaali postilähetys. Markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2000 oli 425 mmk. Pikarahtipalvelut puolestaan ovat suuremman painon markkinat kuin pikalähetyspalvelut. Selvää rajaa pikalähetyspalvelun ja pikarahtipalvelun välille ei voida kuitenkaan komission mukaan vetää, sillä pikalähetyspalvelu on houkutellut asiakkaita pikarahtipalveluilta.

Ilmoittajan mukaan markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta voidaan pitää kansallisena, sillä maailmanlaajuiset suuryritykset ovat sijoittaneet toimintansa paikallisesti ja asiakkaat mieltävät palvelut kansallisiksi. Lisäksi hinnoittelu ja markkinointi vaihtelevat maittain.

UPS Finlandin markkinaosuus kansainvälisten pikalähetyspalveluiden markkinoilla on ilmoittajan mukaan noin [20–30][1]%. Suomessa toimii muutama suuri kilpailija (mm. DHL,TNT). Fritz Finlandin markkinaosuus on lentorahtimarkkinoilla [0–10]%, meri- ja maantierahtimarkkinoilla molemmilla alle [0–5]% ja logistiikkamarkkinoilla [0–5]%. Fritz toimii Federal Express Corporation (FedEx) agenttina Suomessa. FedExin markkinaosuus kansainvälisillä pikalähetyspalvelumarkkinoilla Suomessa on noin [0–10]%. Osapuolten mukaan yrityskaupan seurauksena Fritzin FedExin edustus Suomessa lakkaa kokonaan, eikä asiakaspiiri siirry UPS Finlandille. Neuvottelut ovat käynnissä agenttisopimuksen lopettamiseksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten toimittamien lausuntojen perusteella yrityskauppa ei vaikuta negatiivisesti kilpailuun.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa United Parcel Service Inc hankkii Fritz Companies Inc – yhtiön koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.