Oy Schenker East AB / Suomen Kiitoautot Oy

Päivämäärä

23.1.2012

Diaarinumero

34/14.00.10/2012

Osapuolet

Oy Schenker East AB / Suomen Kiitoautot Oy

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 13.1.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Oy Schenker East AB hankkii Suomen Kiitoautot Oy:n koko osakekannan.

Oy Schenker East AB kuuluu Deutsche Bahn -konserniin, joka on monikansallinen kuljetus- ja logistiikkayhtiö. Suomessa DB Schenker tarjoaa kansainvälisiä rahdin huolinta-, lento- ja merikuljetuspalveluita sekä kansainvälisiä ja kansallisia rahdin tiekuljetuspalveluita. Lisäksi se tarjoaa eräitä varastointipalveluita ja logistiikkapalveluita. Suomessa DB Schenker kuuluu Kiitolinja-ketjuun, joka tarjoaa koko maassa kappaletavaran maantiekuljetuksia vuoroliikenneverkoston avulla. Kiitolinja-ketjuun kuuluu Schenker Cargo Oy:n lisäksi Suomen Kiitoautot ja Vähälä Yhtiöt. Yrityskaupan kohde, Suomen Kiitoautot Oy, on erikoistunut alueelliseen rahdinkuljetukseen ja se toimii ainoastaan kotimaan maantierahtikuljetusten markkinoilla pääasiassa Itä-Suomessa. Lisäksi Suomen Kiitoautot tarjoaa pienimuotoisia varastointipalveluita Itä-Suomessa.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on horisontaalisesti päällekkäistä toimintaa rahdin maantiekuljetusten ja sopimuslogistiikkapalveluiden markkinoilla. Rahdin maantiekuljetukset voidaan ilmoittajan näkemyksen mukaan jakaa edelleen täyskuorma- ja osakuormakuljetuksiin, kappaletavarakuljetuksiin ja pakettien kuljetuksiin[1]. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet Suomessa vuonna 2010 jäävät kaikilla rahdinkuljetuksen ylä- sekä alamarkkinoilla alle 20 %:n. Sopimuslogistiikkapalvelut muodostavat ilmoittajan näkemyksen mukaan ainoastaan yhdet tuotemarkkinat, joihin kuuluvat varastointi, maapalvelut ja jakelu asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sopimuslogistiikkapalveluiden markkinoilla Suomessa vuonna 2010 jää alle 20 %:n. Kaikilla edellä mainituilla markkinoilla ilmoittaja on esittänyt markkinatiedot kapeimpien mahdollisten maantieteellisten markkinoiden eli Suomen osalta.

Ilmoittaja katsoo, ettei suunniteltu yrityskauppa muuta markkinoiden rakennetta kotimaan maantiekuljetusten markkinoilla, sillä Suomen Kiitoautot ja DB Schenker kuuluvat samaan linjaliikenneverkostoon eli Kiitolinjaan. Kiitolinja kohtaa yrityskaupan jälkeenkin ilmoittajan mukaan kovaa kilpailua muilta kuljetusketjuilta, kuten Kaukokiidolta ja VR-Yhtymältä/VR Transpointilta. Lisäksi markkinoilla toimii paljon pieniä paikallisia toimijoita. Sopimuslogistiikkapalveluiden markkinoiden osalta ilmoittaja toteaa, että yrityskaupan osapuolet eivät ole toisilleen erityisen läheisiä kilpailijoita, sillä Suomen Kiitoautot toimii vain Itä-Suomessa ja Kainuussa. Sopimuslogistiikkapalveluiden markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin merkittäviä kilpailijoita, kuten Itella, Posten Logistik, Transpoint ja Kaukokiito.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Schenker East AB hankkii Suomen Kiitoautot Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko, puhelin 029 505 3384, sähköposti etunimi.sukunimi@kilpailuvirasto.fi.


[1] Pakettien kuljetuksen markkinoilla osapuolet eivät toimi samalla maantieteellisellä alueella, mutta niiden välillä on alihankintasuhde.