Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.4.2003

Diaarinumero

342/81/2003

Osapuolet

Apax Europe IV-A L.P. / Xerium S.A.

Asian vireilletulo

Apax Europe IV-A L.P. (Apax) on 16.4.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Xerium S.A:ssä (Xerium).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Apax on Yhdysvalloissa kommandiittiyhtiönä rekisteröity sijoitusrahasto. Apax sijoittaa sekä omaan lukuun että useiden muiden rahastojen puolesta. Xerium on Luxemburgissa rekisteröity yhtiö ja Xerium -konsernin emoyhtiö. Xerium valmistaa ja toimittaa paperikoneisiin tarvittavia kulutustuotteita ja tarvikkeita. Xeriumin päätoimintana on paperikonepäällysteisiin ja -teloihin liittyvän teknologian valmistaminen ja toimittaminen. Suomessa Xerium toimii tytäryhtiönsä Xerium Finland Oy:n kautta, jonka määräysvallassa toiminnallinen yritys Stowe Woodward Finland Oy on.

Apax -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli [3–5][1] miljardia euroa. Xeriumin vastaava liikevaihto vuonna 2002 oli noin 550 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on vaikutusta paperikonepäällysteiden, paperikonetelojen ja telojen pintapäällysteiden ja teollisuustuotteiden sekä palveluiden ja huollon markkinoilla. Suomessa Xerium toimii paperikonepäällysteiden sekä paperikonetela- ja teollisuustelapäällysteiden markkinoilla. Xeriumin markkinaosuus Suomessa paperikonepäällysteiden osalta on noin [5–10] %, kun taas paperikonetelapäällysteissä se on noin [15–30] % ja teollisuustelapäällysteissä noin [40–60] %. Apax:n yritysryhmällä ei ole toimintaa edellä mainituilla markkinoilla. Apax ei yrityskaupan ilmoittajan mukaan toimi myöskään vertikaalisilla markkinoilla suhteessa Xeriumiin.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Apax Europe IV-A L.P. hankkii yksinomaisen määräysvallan Xerium S.A:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.