Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.1.2007

Diaarinumero

342/81/2006

Osapuolet

Tieliikelaitos / Kaivujyrä Oy

Asian vireilletulo

Tieliikelaitos (”TLL”) on ilmoittanut 28.12.2006 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Kaivujyrä Oy:ssä (”Kaivujyrä”) ja sen täysin omistamissa tytäryhtiöissä Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:ssä (”MVH”) ja Mannerkaivuu Oy:ssä (”Mannerkaivuu”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TLL:n toimialana on maa- ja vesirakennusalalla ensisijaisesti liikenneväylien ja liikenneympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja hoito sekä näihin liittyvät tuotteet ja palvelut. TLL:llä on virolaiset tytäryhtiöt Teekaru AS ja Turgel Grupp AS. Lisäksi TLL omistaa yhdessä Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa ympäristöpalveluja tarjoavan Salvor Oy:n.

Hankinnan kohteen toimialana on rautateiden rakentaminen, niiden kunnossapito ja maansiirto sekä kunnallistekniikkaan, tie- ja pohjarakentamiseen sekä ruoppaukseen liittyvä liiketoiminta. Hankinnan kohteessa yritystoiminta jakautuu siten, että Kaivujyrä omistaa MVH:n ja Mannerkaivuun toiminnassaan tarvitsemat koneet ja laitteet, joita se vuokraa näille yhtiöille. Kaivujyrällä ei ole omaa henkilökuntaa. MVH ja Mannerkaivuu hoitavat liiketoiminnan operatiivisen osan eli suorittavat asiakkaiden tilaamat työt. MVH on keskittynyt ratatöihin. Mannerkaivuun liiketoiminta liittyy kunnallistekniikkaan, tie- ja pohjarakentamiseen sekä ruoppaukseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TLL:n maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 495 miljoonaa euroa ja Kaivujyrä-konsernin kilpailuoikeudellinen liikevaihto noin [20–30][1] miljoonaa euroa. Osapuolten liikevaihdot kertyivät lähes kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan TLL ja Kaivujyrä harjoittavat liiketoimintaa seuraavilla samoilla relevanteilla rautateihin liittyvillä markkinoilla: i) radan hoitotyöt (ml. käyttö ja kunnossapito), ii) päällysrakennetyöt sekä iii) alusrakennetyöt (maanrakentaminen). Rata-alueen töistä turvalaite- ja sähköistystöissä osapuolet eivät ole mukana. Alusrakennetöitä lukuun ottamatta edellä mainitut työt ovat ilmoittajan mukaan selkeästi rataan liittyviä erikoistöitä. Alusrakennetyöt pitävät sisällään erilaisia töitä ja vaihtelevat suurista maansiirto- ja siltaurakoista pieniin ratarumpujen vaihtamisiin. Ilmoittajan näkemyksenä on, että relevantteja markkinoita voidaan pitää koko Suomen laajuisina.

Radan hoitoon liittyvien töiden kokonaisarvo vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan noin 130 miljoonaa euroa. TLL:n ja Kaivujyrän yhteenlaskettu osuus tästä oli ilmoittajan arvion mukaan noin 11 %. Päällysrakennetöiden kokonaisarvo vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan noin 140 miljoonan euroa, josta TLL:n ja Kaivujyrän yhteinen osuus oli noin 10,5 %. Ratoihin liittyvien alusrakennetöiden kokonaisarvo vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan noin 120 miljoonaa euroa, josta TLL:n ja Kaivujyrän yhteinen osuus oli noin 15,5 %.

Ratamarkkinoilla pääosan töistä teettää Ratahallintokeskus. Lisäksi töitä teettävät teollisuusyritykset ja kaupunkien satamat. Alusrakennetöiden markkinoilla kilpailee useita toimijoita, mutta rataan liittyvissä erikoistöissä toimijoiden määrä on vähäinen. Erikoistöissä selkeä markkinajohtaja on Oy VR-Rata Ab (”VR-Rata”).

Useissa Kilpailuvirastolle toimitetuissa markkinaosapuolten lausunnoissa on tuotu esille yrityskaupan jälkeinen tilanne, jossa ratojen hoitotöiden ja päällysrakennetöiden suurimmat toimijat ovat valtion omistamat ja liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa olevat VR-Rata ja TLL. Lausunnoissa ei kuitenkaan ole väitetty VR-Radan ja TLL:n pidättäytyvän kilpailemasta keskenään. Myöskään Kilpailuviraston selvityksissä ei ole tullut esille tämänkaltaista näyttöä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Yrityskaupan liitännäisrajoituksena ilmoittaja on esittänyt hyväksyttäväksi osakekauppakirjassa olevan myyjälle eli Veli Hyyryläiselle kohdistetun kilpailukiellon. Ilmoittaja on 12.1.2007 toimittanut virastolle yrityskauppailmoituksen täydennyksen, jonka mukaan osakekauppakirjaa tullaan muuttamaan kilpailukiellon pituuden osalta. Ilmoittaja on täydennyksessä esittänyt muutetun liitännäisrajoitushakemuksensa. Kilpailuvirasto on näin ollen arvioinut liitännäisrajoitushakemusta täydennyksessä esitetyn mukaisena ja jättänyt sen muilta osin tutkimatta.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukiellon, jonka mukaan Veli Hyyryläinen sitoutuu olemaan harjoittamatta hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa toimintaa […]. Lisäksi osakekauppakirjassa on sovittu, että Veli Hyyryläinen tekee ostajan kanssa johtajasopimuksen, jonka mukaisesti hän siirtyy Kaivujyrän toimitusjohtajaksi yrityskaupan jälkeen […].

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön, koska kaupassa ostajalle siirtyy kaupan kohteen taitotieto, maine ja asiakaspiiri. Veli Hyyryläinen on itse kehittänyt liiketoiminnassa tarvittavia laitteistoja ja työssä käytettäviä menettelytapoja. Kaupan kohde tunnetaan myyjän nimen perusteella, koska se on osa asiakkaille näkyvää nimeä ”Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy”. Asiakkaat identifioivat myös hankinnan kohteen hyvän maineen tämän nimen välityksellä. Ilmoittajan mukaan ostajan tarkoituksena on käyttää edelleen edellä mainittua toiminimeä, ja harjoittaa ostettavaa liiketoimintaa toiminnallisesti erillisenä tytäryhtiönä. Ilmoittaja katsoo lisäksi, että Veli Hyyryläisen toimitusjohtajuus Kaivujyrässä antaa hyvät mahdollisuudet säilyttää suhteet alalla toimiviin tahoihin myös pitkään yrityskaupan jälkeen.

Kilpailuviraston tapauskäytännön mukaan myyjän jääminen hankinnan kohteeseen merkittäväksi vähemmistöosakkaaksi tai hallituksen jäseneksi voi olla perusteena sille, että myyjän omistuksen tai vaikutusvallan ajan kestävä kilpailukielto katsotaan yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. Veli Hyyryläinen jää hankinnan kohteeseen vähemmistöosakkaaksi ja hän tulee osallistumaan päätöksentekoon kohteen hallituksessa. Tämän lisäksi hän tulee toimimaan kohteen toimitusjohtajana.

Kilpailuvirasto hyväksyy Veli Hyyryläiseen kohdistuvan kilpailukiellon […]. Kilpailukielto voi koskea kuitenkin vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tieliikelaitos hankkii määräysvallan Kaivujyrä Oy:ssä ja sen täysin omistamissa tytäryhtiöissä Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:ssä ja Mannerkaivuu Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.