Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.5.2003

Diaarinumero

343/81/2003

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta / Greeni Oy:n liiketoimintojen osa

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti 16.5.2003 ilmoitettu yritysjärjestelystä, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (jäljempänä SOK) hankkii Greeni Oy:n (jäljempänä Greeni) polttonesteiden hankintaliiketoiminnan. Yritysjärjestely toteutetaan siten, että hankinnan kohteena oleva Greenin liiketoimintojen osa siirretään SOK:n määräysvallassa olevaan North European Oil Trade Oy:öön (jäljempänä NEOT). Yrityskaupan jälkeen SOK omistaa 66 % ja Greeni 34 % NEOT:in osakkeista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

SOK on jäsenosuuskauppojensa omistama keskusliike. Osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen muodostavat S-ryhmän, jonka toimialoja ovat päivittäistavara-, huoltamo-, tavaratalo-, maatalous- ja autokauppa sekä hotelli- ja ravintolatoiminta. S-osuuskaupat harjoittavat polttonesteiden vähittäiskauppaa ja huoltoasematoimintaa itsenäisesti ABC-tuotemerkillä sekä eri öljy-yhtiöiden tuotemerkeillä. SOK ei itse harjoita polttonesteiden vähittäiskauppaa. NEOT on SOK:n perustama yhtiö, jonka tarkoituksena on hankkia keskitetysti polttonesteitä S-ryhmälle. Yritysjärjestelyn jälkeen NEOT harjoittaa polttonesteiden hankintaa, varastointia, tukkukauppaa ja kuljetusten järjestämistä toimien SOK:n ja Greenin yhteisenä polttonesteiden hankinta- ja logistiikkayhtiönä.

Greenin toimintaympäristönä on öljyn trading- ja tukkukauppa. Greeni on konsernin emoyhtiö, jonka nimissä hoidetaan öljyn hankintatoimi, sitä tukeva trading-kauppa ja kotimaan tukkumyynti. Greenin konserniin kuuluvat lisäksi Station 1 Finland Oy, Petro Express Oy, ST1 Varastot Oy sekä Oiltanking Sonmarin Oy. Station 1 Finland Oy kokoaa yhteen kauppiaskunnan ja antaa yhteisen tuotemerkin kautta kauppiaskunnalle yhtenäisen yleisilmeen. Petro Express Oy puolestaan operoi konsernin määräysvallassa olevia huoltoasemia ja ST1 Varastot Oy Porin terminaalia. Oiltanking Sonmarin Oy tarjoaa logistiikkapalveluita Kotkassa. Hankinnan kohteena on Greenin polttonesteiden hankintatoiminta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

SOK-yhtymän maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto on [200–350][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Osapuolten mukaan relevantit hyödykemarkkinat voidaan jakaa polttonesteiden tukku- ja vähittäismyyntimarkkinoihin Suomessa. Vähittäismarkkinoilla polttonesteitä ostetaan omaan kulutukseen, tukkumarkkinoilla jälleenmyyntiin. Vähittäis- ja tukkumarkkinoiden sisällä relevantit hyödykemarkkinat voidaan jakaa edelleen polttonestetyypin mukaan bensiini-, dieselöljy- ja polttoöljymarkkinoihin. Ilmoittajan mukaan NEOT:in osakkeiden omistusta koskeva yrityskauppa ei vaikuta SOK:n ja Greenin asiakasketjujen ABC:n ja Station 1 Finland Oy:n toimintaan vähittäismarkkinoilla, vaan ne toimivat edelleenkin itsenäisesti. S-osuuskauppojen ja näiden tytäryhtiöiden sekä Greenin yhteenlaskettu markkinaosuus polttonesteiden vähittäismyynnissä vaihtelee poltonestelaaduittain ollen korkein bensiinin osalta, jossa osapuolten markkinaosuus on [15–25] %. Alalla on kuitenkin useita muita merkittäviä toimijoita, kuten Neste, Shell, Teboil ja Esso.

Kaikki edellä mainitut SOK:n ja Greenin vähittäismarkkinoilla toimivat kilpailijat harjoittavat ilmoittajan mukaan myös tukkumyyntiä. Vaikka ainakin osa näistä yhtiöistä harjoittaa omaa maahantuontia, pääosa Suomessa myytävistä öljytuotteista on ilmoittajan mukaan Fortumin jalostamaa ja toimittamaa. Greenin markkinaosuus tukkumarkkinoilla on ilmoittajan mukaan [10–20] %. S-ryhmän polttonestehankinnat on ilmoittajan mukaan tehty Suomessa toimivilta jakeluyhtiöiltä, sillä SOK:lla tai S-ryhmällä ei ole ollut omaa maahantuontia.

Kilpailuviraston mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii Greeni Oy:n polttonesteiden hankintaliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.