Yhteisyrityksen perustaminen

Päivämäärä

16.5.2003

Diaarinumero

345/81/2003

Osapuolet

Compagnie Gervais Danone S.A., The Springs of Eden B.V.

Asian vireilletulo

Compagnie Gervais Danone S.A. ja The Springs of Eden B.V. ovat 16.4.2003 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa ne perustavat The Danone Springs of Eden B.V. -nimisen yhteisyrityksen (”yhteisyritys”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Compagnie Gervais Danone S.A. (”Danone”) kuuluu Danone -konserniin jolla on maailmanlaajuista toimintaa kolmella liikealalla: meijerituotteet, vesi ja keksit. Danone -konserni tarjoaa muun muassa pullotettua lähdevettä ja toimii lisäksi lähdevesiautomaattien markkinoilla.

The Springs of Eden B.V. (”Springs of Eden”) on Springs of Eden Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Eden -konserni toimii Euroopassa lähdevesiautomaattien sektorilla tytäryhtiöidensä kautta. Konsernilla on Suomessa tytäryhtiö Eden Springs Oy Finland.

Yritysjärjestelyssä syntyvälle yhteisyritykselle siirretään Springs of Edenin liiketoiminta sekä kolme Danonen lähdevesiautomaattien alalla toimivaa tytäryhtiötä. Yhteisyrityksen perustajien solmiman osakassopimuksen tuloksena Danone ja Springs of Eden käyttävät yhteistä määräysvaltaa yhteisyrityksessä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Danonen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 [alle 15][1] miljardia euroa. Springs of Edenin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 [alle 150] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja perustettava yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteisyritys toimittaa asiakkailleen jäähdytysjärjestelmällä varustettuja lähdevesiautomaatteja, pullotettua vettä sekä muita lähdevesiautomaattien lisätarvikkeita koteihin ja toimistoihin. Yhteisyrityksellä on Eden Springs Oy Finlandin kautta noin 80 % markkinaosuus Suomen lähdevesiautomaattien markkinoilla. Viraston selvitysten mukaan Danonen Suomen toiminnoilla ei ole vaikutusta lähdevesiautomaattien Suomen markkinoille. Danone -konserni ei toimi Suomen lähdevesiautomaattien markkinoilla, eikä sen pullotettuja lähdevesiäkään ole tarjolla Suomessa kuin kolmansien yritysten maahantuomina ja jakelemina.

Markkinaosapuolilta saatujen tietojen mukaan vientiä tai tuontia ei lähdevesiautomaattien markkinoilla juurikaan harjoiteta, koska esimerkiksi pullojen kierrätys ja kuljetuskustannukset estävät kilpailukykyisen rajat ylittävän kaupan. Lisäksi viraston saamien tietojen perusteella lähdevesiautomaattien markkinoiden alalle tulolle ei ole merkittäviä esteitä, koska esimerkiksi vettä, lähdevesiautomaatteja ja lähdevesipulloja on riittävästi saatavilla, eivätkä ne vaadi suuria investointeja. Markkinoilla ei tapahdu yrityskaupan seurauksena rakenteellisia muutoksia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksen sisältämää kilpailu- ja rekrytointikieltoa. Kilpailukiellon mukaan osapuolet ja niiden tytäryhtiöt sitoutuvat […] vuoden ajan sopimuksen täytäntöönpanosta olemaan perustamatta tai hankkimatta, suoraan tai epäsuorasti, osuutta Euroopassa lähdevesiautomaattien toimialalla toimivasta yhteisöstä. Kilpailukieltoon liittyy eräitä lievennyksiä […]. Ilmoittajan mukaan kilpailukiellolla suojataan perustettavan yhteisyrityksen etua, koska emoyhtiöillä on etuoikeutettu pääsy yhteisyritykselle siirrettyyn tai sen kehittämään tietotaitoon ja liikearvoon.

Rekrytointikiellon mukaan yrityskaupan osapuolet sitoutuvat siihen, ettei kumpikaan osapuoli tai niiden tytäryhtiöt […] vuoden ajan sopimuksen täytäntöönpanosta tarjoa työpaikkaa tai palkkaa yhteisyrityksen tai sen tytäryhtiön työntekijää, eikä tarjoa tai solmi sopimusta palvelujen toimittamisesta yhteisyrityksen tai sen tytäryhtiön työntekijän kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyjä kilpailu- ja rekrytointikieltoja voidaan pitää järjestelyyn suoraan liittyvinä ja sen toteuttamisen kannalta välttämättöminä. Kiellot voidaan hyväksyä ajalliselta ulottuvuudeltaan, kuitenkin korkeintaan siksi ajaksi jona Danone ja Springs of Eden käyttävät yhteistä määräysvaltaa yhteisyrityksessä. Kilpailukieltolausekkeen maantieteellinen soveltamisala rajoittuu kuitenkin alueeseen jolla perustajayhtiö tarjosi yhteisyrityksen tuottamia palveluja ja tavaroita ennen yhteisyrityksen perustamista. Rekrytointikiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa lisäksi, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi käsittää ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivisen rekrytoinnin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Compagnie Gervais Danone S.A. ja The Springs of Eden B.V. perustavat The Danone Springs of Eden B.V. -nimisen yhteisyrityksen.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina kilpailu- ja rekrytointikiellot edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa esitetyn mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.