Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.4.2002

Diaarinumero

347/81/2002

Osapuolet

Riihimäen Puhelin Oy / Riihi-Visio Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Riihimäen Puhelin Oy (jäljempänä RPO) on 11.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii Riihi-Visio Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä Riihi-Visio).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

RPO on Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven kunnissa toimiva paikallisoperaattori, joka toimii paikallispuhelujen lisäksi jälleenmyyjänä kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Yhtiö myy myös kaapelitelevisioliittymiä. RPO on Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) tytäryhtiö.

Ennen käsillä olevaa liiketoimintakauppaaRiihi-Visio on myynyt maksutelevisiopalveluita RPO:n kaapelitelevisioverkon asiakkaille. Palvelut on välitetty RPO:n kaapelitelevisioverkon välityksellä. Riihi-Vision liikevaihto vuonna 2001 oli alle […][1] €.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

RPO:n liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Elisan yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Elisa on ilmoittajan mukaan hankkinut viimeisen kahden vuoden aikana muitakin kaapelitelevisiotoiminnassa toimivia yrityksiä, joiden liikevaihto luetaan siten Riihi-Vision liikevaihtoon. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Riihi-Vision voidaan katsoa toimivan maksutelevisiopalveluiden jälleenmyyntimarkkinoilla. Ilmoittaja katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa markkinat ovat paikalliset kattaen RPO:n kaapelitelevisioverkon peittoalueen.

RPO omistaa perinteisellä toimialueellaan kaapelitelevisioverkon, jonka välityksellä se jakelee maksullisia televisio-ohjelmia ja ilmaistelevisio-ohjelmia. Ilmoittajan näkemyksen mukaan RPO tai muu sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva yritys ei ole ennen yrityskauppaa toiminut Riihi-Vision liiketoiminnan kanssa päällekkäisillä paikallisilla maksutelevisiomarkkinoilla.

Yrityskaupan osapuolten markkinaosuus maksutelevisiokanavien jälleenmyynnissä asiakkaille on ilmoittajan mukaan alle 15 % Suomen markkinoilla. Merkittäviä maksutelevisiopalveluiden markkinatoimijoita ovat mm. kansainväliset Canal+ ja satelliittivälitteinen Canal Digital.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Riihimäen Puhelin Oy hankkii Riihi-Visio Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.