The Coca-Cola Company / Seagram’sin alkoholittomien juomien tavaramerkit

Päivämäärä

7.6.2002

Diaarinumero

349/81/2002

Osapuolet

The Coca-Cola Company / Seagram’sin alkoholittomien juomien tavaramerkit

Asian vireilletulo

The Coca-Cola Company (jäljempänä TCCC) on 8.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Seargam’sin alkoholittomien juomien tavaramerkit (jäljempänä Seagram’sin tavaramerkit) hallintaansa.

Järjestely ja sen yhteys Suomeen

Yrityskauppa toteutetaan pitkäaikaisella maailmanlaajuisella lisenssisopimusjärjestelyllä. TCCC:n määräysvaltaan siirtyvät eri maissa rekisteröidyt Seagram’sin alkoholittomien juomien tavaramerkit niihin liittyvine oikeuksineen. Siirtyvä liiketoiminta sisältää sekä aineellisia että aineettomia omaisuuseriä, kuten juomien valmistamiseen, tuottamiseen, pakkaamiseen ja markkinoimiseen liittyvää omaisuutta.

TCCC on Kilpailuvirastolle 8.5.2002 toimittamassaan ilmoituksessa esittänyt, että hankittavalla liiketoiminnalla on Suomesta kertyvää liikevaihtoa. Ilmoittajan mukaan kaupassa siirtyvät Suomen osalta Seagram’sin Suomessa rekisteröidyt ja markkinoitavat tavaramerkit, joita ovat ”Seagram’s Tonic”, ”Seagram’s Bitter lemon”, ”Seagram’s Ginger ale” ja ”Seagram’s Red mixer”. Suomen osalta kaupassa ei siirry toimipaikkoja, aineellista omaisuutta tai työntekijöitä. Seagram’sin tavaramerkkien pullotuksesta Suomessa huolehtii ilmoittajan mukaan Oy Sinebrychoff Ab (jäljempänä Sinebrychoff).

Kilpailuvirasto kuuli kaupan johdosta muita markkinaosapuolia mahdollisten kilpailuvaikutusten selvittämiseksi. Kuulemisen yhteydessä ilmeni, että Sinebrychoff on vuodenvaihteessa 2002 lopettanut Seagram’sin tavaramerkkien pullotuksen, ja tavaramerkkien myynti Suomessa on loppunut.

Kilpailuvirasto pyysi 21.5.2002 ilmoittajaa toimittamaan ajan tasalla olevat tiedot Seagram’sin tavaramerkkejä koskevasta pullotussopimuksesta Suomessa ja varmistumaan siitä, harjoitetaanko hankittavaa liiketoimintaa Suomessa ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Ilmoittaja toimitti pyydetyn selvityksen virastoon 31.5.2002. Selvityksessään ilmoittaja toteaa käsityksenään olleen, että pullotussopimus Sinebrychoffin kanssa on edelleen voimassa ja että Seagram’sin tavaramerkeillä harjoitetaan liiketoimintaa muun muassa Suomessa. Asiaa myyjätaholta 22.5.2002 tiedusteltuaan TCCC:lle on kuitenkin ilmoitettu, että Sinebrychoff on marraskuussa 2001 irtisanonut kyseisen pullotussopimuksen päättymään 1.1.2002. Sinebrychoff on myynyt vuoden 2002 ensimmäisten neljän kuukauden aikana joitain jäännöseriä Seagram’sin tavaramerkeillä myytäviä juomia, mutta se on lopettanut niiden valmistuksen ja markkinoinnin Suomessa. Myöskään mikään muukaan pullottaja ei ole pullottanut tavaramerkkejä Suomessa Sinebrychoffin pullotussopimuksen päättymisen jälkeen.

Ilmoittajan käsityksen mukaan, vaikka kyseiset tavaramerkit on yhä rekisteröity Suomessa ja hankittavalle liiketoiminnalle kertyi liikevaihtoa Suomesta viimeksi päättyneellä tilikaudella, oikeudellinen perusta (so. pullotussopimus) liiketoiminnan harjoittamiselle Suomessa on lakannut. Juomia ei aktiivisesti valmisteta ja markkinoida tavaramerkeillä Suomessa. Siten ilmoittaja on selvityksessään pyytänyt Kilpailuvirastoa tekemään asiassa päätöksen, jonka mukaan ilmoitettu yritysjärjestely ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten yhtenä soveltamisen edellytyksenä on, että hankinnan kohde tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tai säätiö harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Kilpailuvirasto on aikaisemmassa tapauskäytännössään[1] katsonut, että myös tavaramerkkejä koskeva yritysjärjestely voi aiheuttaa rakenteellisen muutoksen, ja että tavaramerkeille voidaan kohdistaa liikevaihtoa.

Ilmoittaja on kuitenkin selvityksessään 31.5.2002 edellä kuvatulla tavalla esittänyt, että vastoin ilmoitushetken tietämystään Seagram’sin tavaramerkeillä ei harjoitettu liiketoimintaa Suomessa kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä edellytettävällä tavalla yrityskauppaa koskevaa sitovaa sopimusta tehtäessä. Ilmoittajan antama selvitys vastaa Kilpailuviraston myös muilta markkinaosapuolilta saamia tietoja tavaramerkkien tilanteesta Suomessa. Virasto yhtyy ilmoittajan näkemykseen siitä, ettei yrityskauppaa tule ilmoittaa Kilpailuvirastolle. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös […][2].

Ratkaisu

Kilpailuvirasto katsoo, että järjestely, jolla The Coca-Cola Company hankkii Seagram’sin alkoholittomien juomien tavaramerkit hallintaansa, ei ole kilpailunrajoituslain 11 §:n tarkoittama yrityskauppa. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. esim. Kilpailuviraston päätös The Coca-Cola Company / Cadbury Schweppes plc (dnro 1104/81/98).

[2] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.