Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.5.2001

Diaarinumero

361/81/2001

Osapuolet

3i Group plc / Miotec Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (3i Group) on ilmoittanut 24.4.2001 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Miotec Oy:ssä (Miotec). Yritysjärjestelyssä Miotecin omistajat myyvät Miotecin osakkeita ja toteuttavat suunnatun osakeannin 3i Groupille siten, että järjestelyn jälkeen 3i Group omistaa [alle 30][1] % yhtiön osakkeista. Osakassopimuksen mukaan 3i Group käyttää yksinomaista määräysvaltaa Miotecissa.

Ilmoittaja on 9.5.2001 tarkentanut perustelujaan esittämiinsä yrityskaupan liitännäisrajoituksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Kaupan kohteena oleva Miotec valmistaa erilaisia muovikortteja, kuten puhelin- ja pankkikortteja, ja niihin liittyviä ohjelmistoja, kuten korttikäyttöjärjestelmiä ja PKI (Public Key Infrastructure eli julkisen avaimen menetelmä) -tuotteita. Miotec käyttää valmistamissaan muovikorteissa muistipiiriä tai mikroprosessoripiiriä, mikä mahdollistaa kortin käyttämisen esimerkiksi luottokorttina, laitteiden turvajärjestelmien osana sekä tietoverkkojen turva- ja tiedonsalauskorttina.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [15–30] miljardia markkaa. Miotecin maailmanlaajuiseen, 30.9.2000 päättyneen tilikauden noin [yli 40] miljoonan markan liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli vuoden 1999 tilinpäätöksen mukaan noin [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat muovikorttien valmistuksen markkinat, joilla yrityskaupan osapuolista ainoastaan kohde toimii. Muovikorttien valmistuksen markkinat voidaan ilmoittajan mukaan jakaa esimerkiksi pankki- ja luottokortteihin, kanta-asiakaskortteihin ja muihin kortteihin, joita ovat mm. liittojen, järjestöjen ja opiskelijoiden kortit. Muovikortit voidaan jakaa myös ns. ”tyhmiin” ja ”älykkäisiin” kortteihin. ”Tyhmä” kortti sisältää ainoastaan sellaista muistitilaa, jolle voidaan ladata tietoa vain kerran. ”Älykkäälle” kortille tietoa voidaan myös lisätä ja tietoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Ilmoittajan mukaan muovikorttimarkkinat ovat maailmanlaajuiset.

Suuria alalla toimivia muovikorttivalmistajia ovat esimerkiksi Gemplus, Schlumberger, Oberthur, Orga, Incard ja Giesecke&Devrient. Suomessa Miotecin lisäksi muovikorttimarkkinoilla toimivat mm. Gemplus, Schlumberger, Segermark Group, Esko Otava ja Setec, joista viimeksi mainitun asema markkinoilla on vahva. Miotecin markkinaosuus Suomessa vuonna 2000 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [alle 20] %.

3i Groupilla ja Miotecilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäisyyksiä toiminnoissaan Suomessa. Ilmoittajan Kilpailuvirastolle toimittamien tietojen mukaan 3i Groupin yritysryhmään kuuluu mm. RFID (Radio Frequency Identification) -etätunnisteita ja -lukijoita suunnitteleva ja valmistava Idesco. Yritysryhmään on syksyyn 2000 asti kuulunut myös joukkoliikenteen rahastusjärjestelmiä suunnitteleva ja valmistava Buscom. Ilmoittaja katsoo kuitenkin, etteivät edellä mainitut eivätkä muutkaan 3i Groupin yritysryhmään kuuluvat yritykset toimi Suomessa samoilla markkinoilla kuin Miotec.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäväksi osakassopimuksessa ja pienosakassopimuksessa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Osakassopimuksen kohdan [.] mukaan myyjät, […], jotka jatkavat Miotecin johtotehtävissä, sekä […] sitoutuvat siihen, etteivät he kilpaile mitenkään suoraan tai välillisesti ja ilman 3i Groupin suostumusta Miotecin kanssa. Kilpailukiellon on sovittu olevan voimassa […]. Lisäksi osakassopimuksen kohdassa [.] on sovittu rekrytointikiellosta eli siitä, että mainitut sopimusosapuolet tai heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt eivät mm. rekrytoi Miotecin työntekijöitä. Rajoitus on voimassa […].

Pienosakassopimuksen kohdassa [.] on sovittu sopimuksen kohdassa 1 yksilöityjä pienosakkaita koskevasta kilpailu- ja rekrytointikiellosta. Pienosakkaat sitoutuvat siihen, etteivät he suoraan tai epäsuorasti itse taikka omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta (a) kilpaile Miotecin kanssa, (b) suoraan tai epäsuorasti pyri palkkaamaan eivätkä houkuttelemaan toisen yrityksen palvelukseen Miotecin palveluksessa olevia työntekijöitä taikka johtoon kuuluvia henkilöitä, eivätkä (c) harjoita muutakaan sellaista toimintaa, joka hyvän tavan vastaisena kilpailutekona ilmeisesti voisi vahingoittaa Miotecia. Kukin pienosakas sitoutuu noudattamaan kilpailukieltoa [tietyn ajan].

Ilmoittaja perustelee esitettyjä kilpailu- ja rekrytointikieltoja mm. sillä, että yrityskaupassa siirtyy 3i Groupille sellaista tietotaitoa, jota sillä ei ole aikaisemmin ollut. Rajoitusten on ilmoittajan mukaan tarkoitus myös turvata kohteen arvon säilymistä. Kaikki osakassopimuksessa ja pienosakassopimuksessa mainitut henkilöt ovat ilmoittajan mukaan avainhenkilöitä, jotka toimivat yhtiössä hyvin merkittävissä asiantuntijatehtävissä ja joilla on Miotecin toiminnan kannalta olennaista osaamista ja kokemusta. Jos kyseiset henkilöt voisivat välittömästi Miotecin omistuksesta luovuttuaan ryhtyä kilpailemaan yhtiön kanssa, tämä vaarantaisi yhtiön liiketoiminnan menestyksekkään jatkamisen, vähentäisi merkittävästi nyt kyseessä olevassa yrityskaupassa siirtyneen kaupan kohteen arvoa ja estäisi kaupan tarkoituksen toteuttamisen.

Kilpailuvirasto katsoo, että ilmoittajan esittämät kilpailu- ja rekrytointikiellot voidaan hyväksyä vain osittain. Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu myyjien lisäksi sellaisia henkilöitä, jotka toimivat yhtiössä asiantuntijatehtävissä ja omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailu- ja rekrytointikiellot muiden kuin myyjien ja ostajien välillä eivät tavallisesti ole välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa rajoituksia voidaan kuitenkin pitää yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Poikkeukselliset olosuhteet johtuvat siitä, että yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttämään tulevalla 3i Groupilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista. Myyjien lisäksi joillakin Miotecin palveluksessa olevista työntekijöistä voidaan katsoa olevan asemansa ja osakeomistuksensa perusteella käytössään sellaista tietotaitoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan jatkumisen kannalta.

Osakassopimuksessa [yksilöidyille henkilöille] sekä pienosakassopimuksessa yksilöidyille pienosakkaille esitetty kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuitenkin vain niin pitkäksi aikaa kuin kukin on ko. osakas- tai pienosakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Miotecissa yksinomaista määräysvaltaa käyttävä 3i Group irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Sen sijaan myyjille ja pienosakassopimuksessa yksilöidyille pienosakkaille esitettyä rekrytointikieltoa ei voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi, koska sen ei ajallisen ulottuvuutensa osalta voida katsoa liittyvän välittömästi kyseessä olevaan yrityskauppaan.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Miotec Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy osakas- ja pienosakassopimuksessa esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakas- ja pienosakassopimuksessa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.