Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.5.2002

Diaarinumero

362/81/2002

Osapuolet

Fortum Sähkönsiirto Oy / Uudenmaan Sähköverkko Oy; Fortum Markets Oy / Uudenmaan Energia Oy; Fortum Power and Heat Oy / Riihimäen Kaukolämpö Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 18.4.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Fortum Oyj -konserni hankkii yksinomaisen määräysvallan Uudenmaan Sähköverkko Oy:ssä ja Uudenmaan Energia Oy:ssä sekä yhteisen määräysvallan Riihimäen Kaukolämpö Oy:ssä. Kolmessa yhtenä kokonaisuutena toteutettavassa kaupassa välittömiä hankkijoita ovat Fortum Sähkönsiirto Oy, Fortum Markets Oy sekä Fortum Power and Heat Oy.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fortum Oyj (Fortum) on vertikaalisesti integroitunut sähkön ja lämmön tuotantoa, tuontia, suur- ja pienasiakasmyyntiä sekä verkkoliiketoimintaa harjoittava konserni. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan ohella Fortum toimii öljyn ja kaasun tuotannon, jalostuksen sekä jakelun markkinoilla. Fortumin toiminta on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaihin. Konserni on kuitenkin edustettuna yli 30 maassa eri puolilla maailmaa. Fortum Sähkönsiirto Oy:n toimialana on hallita sähkönsiirtoverkostoa sekä myydä siirtopalveluja ja siirtoverkostoon liittyviä televerkkopalveluja. Fortum Markets Oy myy ja välittää energiatuotteita ja -palveluja sekä kehittää näihin liittyviä liiketoimintakonsepteja. Fortum Power and Heat Oy harjoittaa sähkön ja lämmön tuotantoa, hankintaa, siirtoa ja myyntiä.

Yrityskaupassa Fortum ostaa Paloheimo Oy:ltä 50 prosentin osuuden Elnova-yritysryhmästä. Fortum-konserni omistaa Elnovasta ennestään 50 prosenttia, joten Elnova siirtyy kaupan myötä kokonaan Fortumin omistukseen. Elnova-yritysryhmän muodostavat Uudenmaan Energia Oy ja Uudenmaan Sähköverkko Oy. Imatran Voima Oy (nykyisin Fortum) perusti Elnovan yhdessä Paloheimo Oy:n kanssa vuonna 1995. Uudenmaan Sähköverkko Oy huolehtii Elnovan sähkönsiirrosta ja verkko-omaisuuden hallinnasta. Yhtiön jakelualueeseen kuuluvat muun muassa Hyvinkää ja Riihimäki sekä valtaosa läntisen Uudenmaan kunnista. Uudenmaan Energia Oy huolehtii Elnovan sähköenergian myynnistä ja asiakaspalvelusta.

Fortum ostaa yrityskaupassa myös Paloheimo Oy:n 50 prosentin osuuden Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä. Toisen puolen omistaa Riihimäen kaupunki.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 kohdan mukaisesta määräysvallan hankinnasta. Fortum-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 noin 10,4 miljardia euroa. Kohdeyhtiöiden liikevaihto oli yhteensä noin 80 miljoonaa euroa (Uudenmaan Sähköverkko Oy 41,3 miljoonaa euroa; Uudenmaan Energia Oy 32,9 miljoonaa euroa; Riihimäen Kaukolämpö Oy 6,5 miljoonaa euroa). Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat sähkön pienasiakaskaupan ja sähkön siirtoliiketoiminnan markkinat Suomessa sekä kaukolämpötoiminta Riihimäen alueella. Sähkön pienasiakaskaupassa on kyse sähkön vähittäismyynnistä. Fortumin mukaan sen markkinaosuus sähkön pienasiakaskaupassa Suomessa kasvaa yrityskaupan myötä [vain vähäisesti, jääden alle 15 prosentin]. (Hakasulkein merkitystä kohdasta tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.)

Kilpailunrajoituslain 11 d §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeus voi kieltää sellaisen yrityskaupan, jonka seurauksena osapuolten ja niihin 11 b §:n 1–3 momentin mukaisessa suhteessa olevien jakeluverkkotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai laitosten yhteenlaskettu osuus 400 voltin jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä ylittää valtakunnallisesti 25 prosenttia. Energiamarkkinaviraston lausunnon mukaan Fortumin osuus 400 voltin jännitteellä Suomessa siirretystä sähkön määrästä vuonna 2000 oli 11,3 prosenttia ja Uudenmaan Sähköverkko Oy:n osuus 3,95 prosenttia. Yhteenlaskettuna kaupan osapuolten osuus oli siten 15,2 prosenttia.

Riihimäen Kaukolämpö Oy toimii alueellaan luonnollisena monopolina. Yhtiö myi kaukolämpöä vuonna 2001 noin 170 GWh. Kaukolämpö ja sähkö kilpailevat rajoitetusti pientalojen vaihtoehtoisina lämmönlähteinä. Tämä kilpailu on kuitenkin niin rajallista, ettei sillä ole yrityskaupan arvioinnin kannalta olennaista merkitystä.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamien lausuntojen perusteella ei ole syytä olettaa, että yrityskaupan seurauksena kilpailu Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla merkittävästi rajoittuisi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum-konserni hankkii yksinomaisen määräysvallan Uudenmaan Sähköverkko Oy:ssä ja Uudenmaan Energia Oy:ssä sekä yhteisen määräysvallan Riihimäen Kaukolämpö Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.