Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.4.2004

Diaarinumero

364/81/2004

Osapuolet

International Business Machines Corporation / Candle Corporation

Asian vireilletulo

International Business Machines Corporation (jäljempänä ”IBM Corporation”) on 8.4.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvaltaansa Candle Corporationin (jäljempänä ”Candle”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM Corporation on International Business Machines Corporation -yritysryhmän (jäljempänä ”IBM”) emoyhtiö. IBM kehittää, valmistaa ja markkinoi IT -järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja pääasiallisesti IT -alalla. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet. Ohjelmistotoimintansa ohessa IBM kehittää ja markkinoi myös IT -järjestelmien ja sovellusten hallintaan tarkoitettuja järjestelmärakenneohjelmistoja (System Infrastructre Software, jäljempänä ”SIS -ohjelmistot”). Suomessa IBM toimii pääasiassa Oy International Business Machines Ab:n kautta.

Candle toimii maailmanlaajuisesti SIS -ohjelmistojen kehittämisen ja markkinoinnin alueella. Candle tarjoaa lisäksi konsultointi- ja ylläpitopalveluita, jotka ovat välittömästi liitännäisiä sen toimittamiin ohjelmistotuotteisiin. Yhtiön toiminnan painopiste on järjestelmähallintaohjelmistojen kehittäminen ja markkinointi. Suomessa Candle toimii Kauniaisissa sijaitsevan Candle Service Ltd:n myyntitoimiston kautta ja yhtiöllä on Suomessa kaksi työntekijää.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 78,8 miljardia euroa vuonna 2003. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vastaavasti noin […][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Candle tarjoaa useita ohjelmistotuotteita, jotka ovat suuressa määrin täydentäviä suhteessa IBM:n kehittämiin ja markkinoimiin ohjelmistotuotteisiin. IDC (International Data Corporation) määrittelee alueet, joilla Candle toimii osaksi järjestelmärakenneohjelmistojen (SIS) sektoria, jonka IDC jakaa seuraaviin seitsemään kategoriaan: järjestelmähallintaohjelmistot, verkkohallintaohjelmistot, turvallisuusohjelmistot, muistiohjelmistot, palvelinohjelmistot, verkkotyöskentelyohjelmistot ja järjestelmätason ohjelmistot. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on näistä segmenteistä Suomessa päällekkäisyyttä ainoastaan järjestelmähallintaohjelmistojen alasegmentillä. Candlen Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2003 oli kuitenkin melko vähäinen. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus SIS -ohjelmistojen kokonaismarkkinalla Suomessa on alle 15 %. Ilmoittajan mukaan SIS -ohjelmistojen markkinoilla Suomessa keskittymän merkittäviä kilpailijoita ovat mm. Hewlett Packard Oy, F-Secure Oyj, Microsoft Oy ja Computer Associates Finland Oy. Ilmoittajan käsityksen mukaan kaikkien ohjelmistotuotteiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Business Machines Corporation hankkii määräysvaltaansa Candle Corporationin. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.