Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.4.2002

Diaarinumero

366/81/2002

Osapuolet

Tekmanni Oy / Oy Datatie Ab:n kaapelointijärjestelmäliiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 16.4.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Lemminkäinen Oyj -konserniin kuuluva Tekmanni Oy (Tekmanni) hankkii Oy Datatie Ab:ltä (Datatie) sen kaapelointijärjestelmäliiketoiminnan.

Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1,1 miljardia euroa. Datatien kaapelointijärjestelmäliiketoiminnasta kertynyt liikevaihto vuonna 2001 oli noin […][1] euroa. Hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kuitenkin hankkijan hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta Suomessa tekemät hankinnat. Näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yritys toimii kaapelointijärjestelmien markkinoilla. Kaapelointijärjestelmätoimitukset sisältävät kiinteistöjen sisälle asennettavien tietokoneiden ja puhelimien toimintaan liittyvien kaapeleiden, liittimien ja muiden osien myyntiä ja asennusta. Datatien kaapelointijärjestelmäliiketoiminta on keskittynyt pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Tekmanni toimii valtakunnallisesti. Ilmoittajan arvion mukaan kaapelointijärjestelmien markkinoiden arvo Suomessa on noin 108 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa on alle 10 %. Markkinoilla on Tekmannin lisäksi joitakin merkittäviä valtakunnallisia toimijoita, kuten ABB Installaatiot Oy, Are Oy, Primatel Oy sekä YIT-Huber -konserniin kuuluvat Huber-Servitek Oy ja Huber Talotekniikka Oy. Markkinoilla toimii lisäksi lukuisia pienempiä paikallisia kilpailijoita.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tekmanni Oy hankkii Oy Datatie Ab:n kaapelointijärjestelmäliiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.