Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.5.2001

Diaarinumero

368/81/2001

Osapuolet

InWear Group A/S / Carli Gry International A/S

Asian vireilletulo

Carli Gry International A/S (Carli Gry) ja InWear Group A/S (InWear) ovat 20.4.2001 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa ne sulautuvat absorptiosulautumisjärjestelyllä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Carli Gry on 1940-luvulla perustettu pörssinoteerattu tanskalainen yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi muotivaatteita kolmen tuotemerkin alla. Yhtiön tuotemerkkejä ovat Jackpot, Cottonfield ja Peak Performance. Carli Gry toimii nykyisin yli 20 maassa. Yhtiöllä on noin 3 500 tukkuostoasiakasta ja noin 150 tuotemerkkimyymälää kuudessatoista maassa. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Carli Gry Oy.

InWear on vuonna 1969 perustettu tanskalainen yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi muotivaatteita. Yhtiön tuotemerkkejä ovat InWear, Matinique ja Part Two. InWearin jakeluverkosto käsittää noin 4 000 tukkuostoasiakasta, 86 omaa erityisliikettä ja 61 suuremman liikkeen yhteydessä toimivaa myymälää kahdessatoista eri maassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöitä useimmissa Euroopan maissa mukaan lukien suomalainen tytäryhtiö In-Wear Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Carli Gry International A/S:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli 31.12.2000 päättyneellä tilikaudella noin 1,2 miljardia markkaa ja InWear Group A/S:n maailmanlaajuinen liikevaihto 30.6.2000 päättyneeltä tilikaudelta noin 1,4 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysten sulautuminen toteutetaan ilmoittajan mukaan käytännössä Tanskan lain sulautumissäännösten mukaisesti siten, että InWear Group on sulautuva yhtiö ja Carli Gry vastaanottava yhtiö. Yritysjärjestelyn tuloksena muodostuvan yhtiön toiminimeksi tulee IC Companys A/S.

Yritysjärjestelyn osapuolet toimivat päällekkäisillä horisontaalisilla hyödykemarkkinoilla. Ilmoittajan arvion mukaan Euroopan alueella vaatemarkkinat ovat hajanaiset ja vähittäismyyntiportaalla markkinoita hallitsevat pääasiassa pienet paikallisketjut. Kotimaan markkinoilla toimii useita, enenevässä määrin pohjoismaisia kilpailijoita. Ilmoittajien arvioin mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen vaatemarkkinoilla on vähäinen riippumatta siitä miten kapeiksi markkinat mahdollisesti määriteltäisiin. Kilpailuviraston selvitys ei tuonut esille osapuolten näkemyksestä merkittävässä määrin poikkeavaa markkinainformaatiota.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Carli Gry International A/S ja InWear Group A/S sulautuvat absorptiosulautumisena. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.