Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.4.2002

Diaarinumero

373/81/2002

Osapuolet

Riihimäen Puhelin Oy / Loppivisio Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Riihimäen Puhelin Oy (jäljempänä RPO) on 11.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii Loppivisio Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä Loppivisio).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

RPO on Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven kunnissa toimiva paikallisoperaattori, joka toimii paikallispuhelujen lisäksi jälleenmyyjänä kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Yhtiö myy myös kaapelitelevisioliittymiä. RPO on Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) tytäryhtiö.

Ennen käsillä olevaa liiketoimintakauppaa Loppivisio on vastaanottanut omilla satelliitti- ja maalähetysvastaanottimilla kaapelitelevisiossa tarjottavia lähetyksiä, joita se on jakanut oman kaapelitelevisioverkkonsa välityksellä Lopen kirkonkylän alueella yrityksille ja kotitalouksille. Lähetykset sisältävät sekä normaaleja ilmaisia kaapelitelevisio-ohjelmia että maksutelevisio-ohjelmia. Loppivision liikevaihto tilikaudella 1.7.2000–30.6.2001 oli noin […][1] €.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

RPO:n liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Elisan yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Elisa on ilmoittajan mukaan hankkinut viimeisen kahden vuoden aikana muitakin kaapelitelevisiotoiminnassa toimivia yrityksiä, joiden liikevaihto luetaan siten Loppivision liikevaihtoon. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yrityskaupan osapuoli omistaa perinteisellä toimialueellaan kaapelitelevisioverkon, jonka välityksellä se jakelee maksullisia televisio-ohjelmia ja ilmaistelevisio-ohjelmia. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kaapelitelevisioverkkomarkkinoiden maantieteellinen ulottuvuus vastaa kunkin verkon peittoaluetta muodostuen siten paikalliseksi. RPO:n ja Loppivision kaapelitelevisioverkkotoiminta ei ilmoittajan mukaan siten ole päällekkäistä, koska yhtiöiden toiminta on keskittynyt eri maantieteellisille markkinoille.

Käytännössä kullakin paikallisella kaapelitelevisioverkkotoimijalla on alueellaan lähes 100 % markkinaosuus. Rinnakkaisen kaapelitelevisioverkon rakentamisen ei katsota olevan taloudellisesti mielekästä rakentamisesta aiheutuvien korkeiden uponneiden kustannusten vuoksi. Valtakunnallisesti kaapelitelevisioverkkomarkkinoiden koko on ilmoittajan arvion mukaan yli 100 miljoonaa euroa. RPO:n kaapelitelevisiotoiminnasta muodostuva liikevaihto on noin […] euroa ja Loppivision noin […] euroa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Riihimäen Puhelin Oy hankkii Loppivisio Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.