Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.7.2006

Diaarinumero

374/81/2006

Osapuolet

Suomen Posti Oyj / Kelpo Kuljetus Fi Oy:n aluekuljetustoiminta

Asian vireilletulo

Suomen Posti Oyj (”Posti”) on 12.7.2006 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Kelpo Kuljetus Fi Oy:n (”Kelpo”) aluekuljetustoiminnan. Postille eivät siirry yrityskaupassa Kelpon runkokuljetus- ja terminaalitoiminnat. Nyt käsillä olevaa yrityskauppaa edeltää järjestely, jossa Posti myy kaikki omistamansa Kelpon osakkeet (49 %) DHL Express (Finland) Oy:lle (”DHL”), joka on jo ennen tätä järjestelyä käyttänyt Kelpossa yksinomaista määräysvaltaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Suomen Posti Oyj on Suomen Posti -konsernin emoyhtiö, ja se harjoittaa postitoimintaa sekä muuta siihen liittyvää ja sitä tukevaa liiketoimintaa. Konsernin liiketoiminta on jaettu viestinvälitykseen, logistiikkaan ja informaatiologistiikkaan.

Yrityskaupan kohteena on Kelpon aluekuljetustoiminta. Kelpo harjoittaa tavaraliikennettä ja muuta siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Valtaosa Kelpon liiketoiminnasta on tällä hetkellä sen omistajien omia kuljetuksia. Käsillä olevassa yrityskaupassa Postille siirtyvät aluekuljetustoiminnat ovat olleet myös tähän saakka osa Postin jakeluprosessia ja logistista palvelukokonaisuutta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Postin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,35 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin 1,12 miljardia euroa. Kelpon liikevaihto vuonna 2005 oli noin [20‐50][1] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat kappaletavaran maantiekuljetukset Suomessa. Markkinat ovat ilmoittajan mukaan kansalliset. Ilmoittajan mukaan järjestelyssä Postille siirtyvä Kelpon aluekuljetustoiminta hoitaa jo tälläkin hetkellä Postin kuljetuksia terminaaleista Postin toimipaikkoihin sekä osaa Postin palvelukuljetuksista (kuljetuksia Postin asiakkaille). Ilmoittajan mukaan Posti hoitaa vastaavia kuljetuksia tällä hetkellä pääsääntöisesti alihankkijaverkostonsa (mukaan lukien Kelpo) kautta. Tämän lisäksi Posti hoitaa vastaavia kuljetuksia pääkaupunkiseudulla vähäisessä määrin myös omana toimintanaan. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kappaletavaran maantiekuljetukset muodostavat yhden kokonaisuuden, eikä esimerkiksi alue- ja runkokuljetuksia voida erottaa omiksi erillisiksi markkinoikseen.

Ilmoittajan mukaan kappaletavaran maantiekuljetusten markkinan arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 650 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [20‐50] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi määräostovelvoitteen.

Ilmoittajan mukaan Posti ja DHL/Kelpo tekevät sopimuksen, jonka nojalla Posti sitoutuu ostamaan DHL:ltä/Kelpolta sen runkokuljetuspalveluja (ja/tai runkokuljetuskalustolla ajettavia aluekuljetuksia) seuraavin takuuostovolyymein:

– [ ]

– [ ]

– [ ]

Ilmoittajan mukaan tällä yhteistyö- ja kuljetussopimuksella taataan Kelpolle/DHL:lle Postin volyymien osittainen säilyminen yrityskaupan jälkeisenä siirtymäaikana. Postin kuljetusten osuus Kelpon runkokuljetuskaluston käytöstä on tällä hetkellä noin [ ] %. DHL:n/Kelpon kannalta määräostovelvoite turvaa ilmoittajan mukaan sen, että Kelpon toiminnan kannalta välttämättömät Postin runkokuljetukset pysyvät Kelpon jakelussa siirtymäajan. Ilmoittajan mukaan määräostovelvoite tarvitaan turvaamaan Kelpon liiketoiminnan jatkuminen myös sen omistuksen siirtyessä kokonaisuudessaan DHL:lle.

Kilpailuviraston arvion mukaan edellä esitettyä määräostovelvoitetta voidaan pitää perusteltuna myyjän vähimmäisvolyymin takaamiseksi tilanteessa, jossa kyseessä on sen taloudellisen kokonaisuuden hajoaminen.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Posti Oyj hankkii Kelpo Kuljetus Fi Oy:n aluekuljetustoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn määräostovelvoitteen yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.