Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

31.5.2000

Diaarinumero

375/81/2000

Osapuolet

Merkantildata ASA / Getronics-konsernin pohjoismainen ICT- liiketoiminta

Asian vireilletulo

Merkantildata ASA (Merkantildata) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 15.5.2000 hankkivansa Getronics-konsernin Norjassa, Tanskassa ja Suomessa sijaitsevat tytäryhtiöt. Hankkijan yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1999 noin 7,3 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen vastaava liikevaihto noin 2,3 miljardia markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on esittänyt liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistuvaa [..][1] vuoden kilpailukieltoa, jonka mukaan Getronics sitoutuu olemaan kilpailematta Merkantiladatan ICT-markkinoilla harjoittaman liiketoiminnan kanssa Pohjoismaissa. Perusteluina ilmoittaja esittää, että myyjällä on ollut strategista tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ICT-markkinoilla Suomessa ja että kaupassa siirtyy erityisesti konsultointiin liittyvää taitotietoa. Ostaja tarvitsee suojaa säilyttääkseen ostetun liiketoiminnan arvon kohtuullisen ajan yrityskaupan jälkeen. Ilmoittaja perustelee kilpailukiellon pituutta myös samanaikaisesti solmitulla strategisella yhteistyösopimuksella ja sen mukaisesti siirtyvällä taitotiedolla.

Päätös ja sen perustelut

Oslon pörssissä noteerattu Merkantildata toimii kaikissa Pohjoismaissa informaatio- ja viestintäteknologiasektorilla. Suomessa toimintaa harjoitetaan tytäryhtiöiden Oy PC-Superstore Ab:n, MD Järjestelmät Oy:n, Gametech Oy:n ja Wintel Finland Oy:n kautta. […] liikevaihdosta kertyy systeemitoimituksista ja […] palvelumarkkinoilta.

Hankinnan kohteena ovat hollantilaisen Getronics-konsernin tytäryhtiöt Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Suomessa hankinnan kohteeseen kuuluvat tytäryhtiöt Getronics Finland Oy ja Dildata Oy.

Yrityskauppaan liittyy Getronics-konsernin ja Merkantildatan strateginen yhteistyöjärjestely, jonka tarkoituksena on mm. laajentaa Merkantildatan palveluvalikoimaa ja vahvistaa Getronicsin palvelujen asemaa Pohjoismaissa. Getronics tulee järjestelyssä Merkantildatan vähemmistöosakkaaksi. Dildata Oy kehittää ja konsultoi erilaisia älykorttiratkaisuja (mm. HKL:n matkakortti) sekä sähköiseen liiketoimintaan liittyviä ratkaisuja.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa systeemitoimituksissa sekä palvelumarkkinoilla, erityisesti ulkoistamispalveluissa ja tuote- ja järjestelmämyynnin tuki ja toimituspalveluissa. Ilmoittaja arvioi osapuolten yhteisen markkinaosuuden jäävän [1–15] %:iin kaikilla edellä kuvatuilla segmenteillä Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Merkantildata hankkii Getronics-konsernin pohjoismaisen ICT-liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon […][2] vuodeksi, kuitenkin siten, että se voi koskea vain hankinnan kohteen kaupan hetkellä harjoittamaa liiketoimintaa ja sitä aluetta, jolla kyseistä toimintaa kaupan hetkellä harjoitettiin. Merkantildata on jo ennen kauppaa toiminut ICT-alalla Suomessa ja sillä on siten ollut hallussaan alalle ominaista taitotietoa. Kilpailuvirasto pitää todennäköisenä, että konsultointiin liittyvän taitotiedon siirtyminen olisi voitu turvata myös kilpailua vähemmän rajoittavalla tavalla kuin myyjälle asetetulla kilpailukiellolla. Sopimusta strategisesta allianssista ei ole haettu liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi. Kilpailuvirasto pitää mahdollisena, että strategista allianssia koskevassa sopimuksessa siirtyy taitotietoa. Kyseinen sopimus ei kuitenkaan välittömästi liity tutkittavaan yrityskauppaan eikä sen perusteella saatavaa taitotietoa voida pitää osana yrityskaupassa hankittavaa liiketoimintaa, jonka arvon siirtymistä olisi välttämätöntä liitännäisrajoituksella suojata. Kilpailuvirastolle ei ole esitetty perusteita, jotka puoltaisivat […] vuotta pidemmän kilpailukiellon hyväksymistä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena