Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.6.2005

Diaarinumero

375/81/2005

Osapuolet

E.ON Finland Oyj/Graninge Kainuu Oy

Asian vireilletulo

E.ON Finland Oyj (jäljempänä E.ON Finland) on 6.5.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelyn, jossa sen määräysvaltaan siirtyy Graninge Kainuu Oy (jäljempänä Graninge Kainuu).

Määräysvallan muutos perustuu Graninge Kainuun hallituspaikkojen vaihdokseen sekä E.ON Finlandin osakassopimukseen Espoon kaupungin (jäljempänä Espoo) ja E.ON AG:n (jäljempänä E.ON) välillä. Ilmoittajan mukaan hallituksen kokoonpanon muutoksella Graninge Kainuun toimintaa on tarkoitus sovittaa yhteen E.ON Finlandin toiminnan kanssa operatiivisella tasolla. Ilmoittajan mukaan E.ON Finland ja Graninge Kainuu tavoittelevat toiminnan yhteensovittamista muun muassa tuotannollisessa toiminnassa, ostotoiminnassa ja strategisessa liiketoiminnan suunnittelussa. Koska Espoo ja E.ON käyttävät yhteistä määräysvaltaa E.ON Finlandissa[1], siirtyy Kilpailuviraston arvion mukaan myös Graninge Kainuu Espoon ja E.ON:in yhteiseen määräysvaltaan.

Osapuolet

E.ON Finland -konserniin kuuluvat emoyhtiö E.ON Finland sekä tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Espoon Energiatalo ja Viikinki Energia Oy, jolla ei ole toimintaa. E.ON Finland -konserni kuuluu kansainväliseen E.ON -konserniin. Emoyhtiö E.ONAG (jäljempänä E.ON) omistaa tytäryhtiönsä E.ON Nordic AB:n (jäljempänä E.ON Nordic) kautta E.ON Finlandista 65,56 % ja Espoo 34,24 %. E.ON ja Espoo käyttävät yhteistä määräysvaltaa E.ON Finlandissa.

E.ON Finland -konserni tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin. E.ON Finland on vertikaalisesti integroitu ns. kaupunkienergiayhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä omissa voimalaitoksissaan Espoossa ja Joensuussa. E.ON Finland omistaa ja hallinnoi Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Joensuun kaupunkien sekä Kirkkonummen alueiden sähkön- ja lämmön jakeluverkkoja. E.ON Finland tuottaa suurimman osa sähköstä ja lämmöstä yhteistuotannossa. Yhteistuotannossa tuotettu sähkö kattaa vajaan kolmanneksen yhtiön sähkön kokonaishankinnasta. Loput sähköstä hankitaan pohjoismaisen sähköpörssin NordPoolin kautta.

Graninge Kainuussa yksinomaista määräysvaltaa käyttää ennen yritysjärjestelyä E.ON -konserni ruotsalaisen tytäryhtiönsä Sydkraft AB:n kautta[2]. Graninge Kainuun yritysryhmään kuuluvat sen kokonaan omistama tytäryhtiö Ekosähkö Oy (jäljempänä Ekosähkö) ja Kajaanin Lämpö Oy, josta Graninge Kainuu omistaa 50 % ja Kajaanin kaupunki 50 %.

Graninge Kainuu harjoittaa sähkönmyyntiä Suomessa sekä sähkönsiirtoa verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun 10 kuntaa sekä Pyhännän ja Kestilän kunnat Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi yhtiö vastaa Graningen sähkönhankinnasta Suomessa. Graninge Kainuun sähkön- ja lämmöntuotanto myydään pääasiassa konsernin sisäisille asiakkaille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

E.ON Finlandin yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 49,1 miljardia euroa. E.ON:in yritysryhmän Suomesta kertynyt liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli [yli 300][3] miljoonaa euroa. Graninge Kainuun liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 59,6 miljoonaa euroa ja sen koko liikevaihto kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on antanut tietoja sähkö- ja kaukolämpömarkkinoiden eri segmenteiltä, joilla järjestelyn osapuolet E.ON Finland ja Graninge Kainuu toimivat. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yritysjärjestely ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Ilmoittajan mukaan E.ON Finlandin sähköntuotanto Suomessa vuonna 2004 oli 1 TWh ja Graninge Kainuun oma- ja osuussähköntuotanto Suomessa vuonna 2004 oli yhteensä 0,5TWh. Yhtiön tuotanto myydään kuitenkin pääasiassa konsernin sisäisille asiakkaille. Sähköntuotannon kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2004 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 82 TWh, joten järjestelyn osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista oli noin 2 %.

E.ON Finlandin sähkönmyynti tukkuasiakkaille Suomessa vuonna 2004 oli [alle 5] TWh ja vähittäisasiakkaille [alle 5] TWh. Ilmoittajan mukaan Graninge Kainuulla ei puolestaan ollut sähkönmyyntiä tukkuasiakkaille ja vähittäisasiakkaille myyntiä oli [alle 5] TWh. Tukkuasiakkaille myytävän sähkön kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2004 oli ilmoittajan arvion mukaan 46,8 TWh, joten järjestelyn osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista oli [alle 5] %. Vähittäisasiakkaille myytävän sähkön kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2004 oli 40 TWh, joten järjestelyn osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista oli [alle 10] %.

E.ON Finlandin sähkönsiirto alue- ja jakeluverkossa Suomessa vuonna 2004 oli [alle 5] TWh. Graninge Kainuun sähkönsiirto alue- ja jakeluverkossa Suomessa vuonna 2004 oli [alle 5] TWh. Alue- ja jakeluverkossa tapahtuvan sähkönsiirron kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2004 oli ilmoittajan mukaan 47,5 TWh, joten järjestelyn osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista oli [alle 10] %.

Energiamarkkinaviraston lausunnon mukaan E.ON Finland siirsi vuonna 2004 400 voltin jännitteellä loppukäyttäjille 1 777 GWh ja Graninge Kainuu 615 GWh. Suomessa 400 voltin jännitteellä siirretyn sähkön määrä vuonna 2004 oli 33 585 GWh. Järjestelyn osapuolten osuus 400 voltin jännitteellä Suomessa siirretystä sähkön määrästä oli näin ollen vuonna 2004 7,1 %.

E.ON Finlandin sähkön ja liitännäisten finanssituotteiden pörssikauppa (trading) vuonna 2004 oli [35–50] TWh. Graninge Kainuu ei harjoittanut pörssikauppaa. Sähkön ja liitännäisten finanssituotteiden pörssikaupan kokonaisvolyymi vuonna 2004 oli 1 797 TWh, joten E.ON Finlandin osuus markkinoista oli [alle 10] %.

E.ON Finlandin kaukolämmön tuotanto ja myynti Suomessa vuonna 2004 oli [alle 5] TWh ja Graninge Kainuun [alle 5] TWh. Kaukolämmön tuotannon ja myynnin kokonaisvolyymi Suomessa vuonna 2004 oli 36,6 TWh, joten järjestelyn osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista oli [alle 10] %.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei Espoon mukaantulo E.ON Finlandin kautta yhteisen määräysvallan käyttäjäksi E.ON -konsernin kanssa Graninge Kainuussa estä kilpailua kilpailunrajoituslain 11 d §:n tarkoittamalla tavalla. Myöskään kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yritysjärjestelyllä olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Graninge Kainuu Oy siirtyy E.ON Finland Oyj:n määräysvaltaan. Kilpailuviraston arvion mukaan järjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös yrityskaupan hyväksymisestä; E.ON Scandinavia AB, Espoon kaupunki/Espoon Sähkö Oyj, Dnro 972/81/2001.

[2] Komission päätös asiassa COMP/M.3268 – Sydkraft/Graninge, 30.10.2003.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.