Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.4.2002

Diaarinumero

377/81/2002

Osapuolet

Aeroflex Incorporated / IFR Systems Inc.

Asian vireilletulo

Aeroflex Incorporated on 18.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan IFR Systems Inc. -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Aeroflex Incorporated (Aeroflex) on Yhdysvalloissa rekisteröity kansainvälinen yhtiö, joka toimii elektroniikkateollisuuden alalla. Aeroflex valmistaa ja myy mikroelektroniikkaratkaisumalleja, testausratkaisumalleja ja eristysratkaisumalleja maailmanlaajuisesti. Mikroelektroniikkaratkaisumallit käsittävät kuituoptiikkatuotteiden alisarjojen ja moduulien suunnittelun, valmistuksen ja myynnin. Testausratkaisumallit mahdollistavat sen, että viestintäjärjestelmien valmistajat voivat testata ja mitata tuotteidensa viestintä- ja mikroaaltotaajuuksia. Eristysratkaisumallit käsittävät iskun- ja tärinäneristysjärjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja myynnin herkkien laitteiden valmistajille ja käyttäjille kaupan, teollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Aeroflexin koko myynti Suomessa tapahtui suoraan asiakkaille. Yhtiöllä ei ole valmistustoimintaa Suomessa.

IFR Systems Inc. (IFR) on Yhdysvalloissa rekisteröity, maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi eri tyyppisiä testauslaitteita. Viestinnän testauslaitteet on suunniteltu testaamaan matkaviestintätuotteita kuten matkapuhelimia ja tukiasemalaitteistoja. Elektroniikan testaus- ja mittauslaitteet on suunniteltu mm. testaamaan digitaalisia ja analogisia viestintäjärjestelmiä. Ilmailuelektroniikan alalla puolestaan testataan viestintä-, sää-, tutka-, laskeutumis- ja navigointilaitteita. Yhtiöllä on Suomessa myyntihenkilö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Aeroflex -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 253 miljoonaa euroa. Yhtiön Suomesta kertynyt liikevaihto oli vähäinen. IFR -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 154 miljoonaa euroa. Vastaava Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [ ][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan osapuolet valmistavat ja myyvät testauslaitteita maailmanlaajuisesti. Toiminta on päällekkäistä viestinnän testauslaitteiden osalta. Keskittymän maailmanlaajuinen markkinaosuus viestinnän testauslaitteiden noin [ ] euron kokonaismarkkinoista on ilmoittajan arvion mukaan [ alle 10 ] %. Markkinat voidaan jakaa edelleen tuoteryhmittäin kaapelin-, lähiverkkojen (LAN)-, lähetyksen-, protokollan-, langattoman viestinnän- ja kaapelitelevisioiden testaus- ja mittauslaitteisiin. Ilmoittajan mukaan nämä ryhmät eivät kuitenkaan muodosta erillisiä tuotemarkkinoita.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomessa, sillä osapuolten liiketoiminta ja päällekkäisyydet ovat vähäisiä. Osapuolten arvioitu yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on alle [ 20 ] %. Ilmoittajan arvion mukaan viestinnän testauslaitteiden markkinat ovat ulottuvuudeltaan ainakin Euroopan ja todennäköisesti jopa maailmanlaajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Aeroflex Incorporated hankkii määräysvallan IFR Systems Inc. -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.