Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.5.2001

Diaarinumero

380/81/2001

Osapuolet

3i Group plc – Reijo Heiskanen / Waphouse Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (3i Group) ja Reijo Heiskanen ovat ilmoittaneet 24.4.2001 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Waphouse Oy:ssä (Waphouse). Yritysjärjestelyssä 3i Group tulee Waphousen osakkaaksi merkitsemällä suunnatulla osakeannilla yhtiön osakkeita siten, että järjestelyn jälkeen 3i Group omistaa noin [alle 50][1] % Waphousen osakkeista. Toimitusjohtaja Reijo Heiskasen osuus Waphousen osakkeista yritysjärjestelyn jälkeen on noin [alle 60] %. Osakassopimuksen mukaan 3i Group tulee käyttämään Reijo Heiskasen kanssa yhteistä määräysvaltaa yhtiössä.

Ilmoittaja on 9.5.2001 tarkentanut perustelujaan esittämiinsä yrityskaupan liitännäisrajoituksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy. Reijo Heiskanen on yksityishenkilö.

Yrityskaupan kohteena oleva Waphouse on perustettu huhtikuussa 2000. Se on langattomiin palvelinohjelmiin erikoistunut ohjelmistotalo, joka kehittää ja myy langattomien WAP- ja i-Mode-sovellusten kehittämistä helpottavia sovelluskehitintuotteita. Lisäksi Waphouse tuottaa asiakaskohtaisia langattomia tietojärjestelmiä ja tarjoaa ohjelmistoalihankintapalveluita mobiilioperaattoreille ja johtaville tele- ja IT-alan yrityksille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [15–30] miljardia markkaa. Waphousen, jossa Reijo Heiskanen on ennen yritysjärjestelyä käyttänyt yksinomaista määräysvaltaa, ensimmäisen, 30.9.2000 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin [alle 1 miljoona] markkaa. Hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto muodostuu sen omasta liikevaihdosta, johon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli vuoden 1999 tilinpäätöksen mukaan noin [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja kohde hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat langattomien palvelinohjelmistojen markkinat tai niiden osa-alue. Kyseiset markkinat ovat ilmoittajien mukaan uusi, kasvava ja kansainvälisesti orientoitunut niche-markkina. Ilmoittajat katsovat lisäksi, että langattomien palvelinohjelmistojen markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Langattomien palvelinohjelmistojen markkinoilla toimivat suuret laitevalmistajat, kuten Nokia, Ericsson, Motorola, Philips, Siemens ja Sony. Suomessa Waphousen lisäksi markkinoilla toimivat mm. Novo Group, TietoEnator, SysOpen ja ICL Invia Oyj, joista ainakin kahdella ensimmäisellä on suhteellisen vahva asema. Waphousen markkinaosuus langattomien palvelinohjelmistojen markkinoilla Suomessa on ilmoittajien arvion mukaan alle [5] %.

3i Groupilla ja Waphousella on ilmoittajien mukaan ainoastaan vähäisiä päällekkäisyyksiä toiminnoissaan. Ilmoittajien Kilpailuvirastolle toimittamien tietojen mukaan 3i Groupin yritysryhmään kuuluvat mm. GSM-pohjaista paikannusjärjestelmää kehittävä Modelsoft, kartta-alustoja mobiililaitteisiin kehittävä Arbonaut, langattomia ryhmienhallintaohjelmistoja kehittävä Popsystems sekä kliinisen lääketuotekehityksen langattomia sovelluksia kehittävä CRF Box. Ilmoittajat katsovat kuitenkin, että em. yhtiöt toimivat kyseisten markkinoiden eri osa-alueilla kuin Waphouse.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat esittävät yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäviksi (1) Waphousen johtotehtävissä jatkavien myyjien ([…]), 3i Groupin ja […] välisessä osakassopimuksessa (Shareholders Agreement) sekä (2) Waphousen pääomistajien ja pienosakkaiden välisessä osakassopimuksessa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Shareholders Agreementin kohdan [.] mukaan Waphousen johtotehtävissä jatkavat myyjät sitoutuvat siihen, etteivät he kilpaile mitenkään suoraan tai välillisesti ja ilman 3i Groupin suostumusta Waphousen kanssa. Kilpailukiellon on sovittu olevan voimassa […]. Lisäksi Shareholders Agreementin kohdassa [.] on sovittu rekrytointikiellosta eli siitä, että mainitut sopimusosapuolet tai heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt eivät mm. rekrytoi Waphousen työntekijöitä. Rajoitus on voimassa […].

Pääomistajien ja 23 pienosakkaan välisessä osakassopimuksessa kohdassa [.] on sovittu sopimuksen allekirjoittaneita pienosakkaita koskevasta kilpailu- ja rekrytointikiellosta. Pienosakkaat sitoutuvat siihen, etteivät he suoraan tai epäsuorasti itse taikka omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta kilpaile Waphousen kanssa eivätkä harjoita muutakaan sellaista toimintaa, joka hyvän tavan vastaisena kilpailutekona ilmeisesti vahingoittaisi Waphousea. Kukin pienosakas sitoutuu noudattamaan kilpailukieltoa […]. Lisäksi kukin pienosakas on sitoutunut siihen, ettei hän suoraan tai epäsuorasti pyri palkkaamaan eikä houkuttelemaan Waphousen palveluksessa olevia työntekijöitä taikka johtoon kuuluvia henkilöitä siirtymään toisen yrityksen palvelukseen […]. Pienosakkaita koskeva rekrytointikielto koskee erillisen liittymissitoumuksen mukaan myös […].

Ilmoittajat perustelevat esitettyjä kilpailu- ja rekrytointikieltoja mm. sillä, että yrityskaupassa siirtyy 3i Groupille sellaista tietotaitoa, jota sillä ei ole aikaisemmin ollut. Rajoitusten on ilmoittajien mukaan tarkoitus myös turvata kohteen arvon säilymistä. Kaikki osakassopimuksissa mainitut henkilöt ovat ilmoittajien mukaan avainhenkilöitä, joilla on Waphousen toiminnan kannalta olennaista tietotaitoa ja heidän henkilökohtaisella panoksellaan on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Liittymissitoumuksen allekirjoittaneet henkilöt tulevat saamaan yhtiön toiminnan kannalta merkittäviä tietoja. Jos em. osakkaat ja pienosakkaat voisivat välittömästi Waphousen omistuksesta luovuttuaan ryhtyä kilpailemaan yhtiön kanssa, tämä vaarantaisi yhtiön liiketoiminnan menestyksekkään jatkamisen, vähentäisi merkittävästi nyt kyseessä olevassa yrityskaupassa siirtyneen kaupan kohteen arvoa ja estäisi kaupan tarkoituksen toteuttamisen.

Kilpailuvirasto katsoo, että ilmoittajien esittämät rajoitukset voidaan hyväksyä vain osittain. Ilmoittajat esittävät liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu myyjien lisäksi sellaisia henkilöitä, jotka toimivat yhtiössä asiantuntijatehtävissä ja omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Ehtojen piiriin kuuluu henkilöitä, jotka asemansa puolesta saavat tietoonsa yhtiön toiminnan kannalta merkittäviä tietoja. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailu- ja rekrytointikiellot muiden kuin myyjien ja ostajien välillä eivät tavallisesti ole välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa rajoituksia voidaan kuitenkin pitää joiltain osin yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Poikkeukselliset olosuhteet johtuvat siitä, että yhtiössä Reijo Heiskasen kanssa yhteistä määräysvaltaa käyttämään tulevalla 3i Groupilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista. Myyjien lisäksi joillakin Waphousen palveluksessa olevista työntekijöistä voidaan katsoa olevan asemansa ja osakeomistuksensa perusteella käytössään sellaista tietotaitoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan jatkumisen kannalta.

Waphousen johtotehtävissä jatkaville myyjille […] sekä yhtiön osakkeita omistaville ja johtoelimissä palveleville [yksilöidyille luonnollisille henkilöille] esitetty kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuitenkin vain niin pitkäksi aikaa kuin kukin on ko. Shareholders Agreementin tai pienosakkaita koskevan osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Waphousessa Reijo Heiskasen kanssa yhteistä määräysvaltaa käyttävä 3i Group irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Kilpailuvirasto on liitännäisrajoitusarvioinnissaan ottanut huomioon ilmoittajien esittämät perustelut ja lisäperustelut. Kuitenkaan muille pienosakkaille ([pl. edellä yksilöidyt henkilöt]) esitetyt rajoitukset eivät muun selvityksen puuttuessa ole viraston arvion mukaan välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle, eikä niitä siten voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi. Myöskään myyjille ja erillisen liittymissitoumuksen allekirjoittaneille henkilöille esitettyä rekrytointikieltoa ei voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi, koska sen ei ajallisen ulottuvuutensa osalta voida katsoa liittyvän välittömästi kyseessä olevaan yrityskauppaan.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc ja Reijo Heiskanen hankkivat yhteisen määräysvallan Waphouse Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy Waphousen johtotehtävissä jatkavien myyjien, 3i Groupin ja […] välisessä osakassopimuksessa (Shareholders Agreement) esitetyn, myyjiä koskevan kilpailukiellon sekä pääomistajien ja pienosakkaiden välisessä osakassopimuksessa esitetyn kilpailukiellon […] osalta yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakassopimuksissa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/ tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.