Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.6.2006

Diaarinumero

381/81/2006

Osapuolet

Vesijärven Auto Oy / Nelipyörä Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 23.5.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Vesijärven Auto Oy (”Vesijärven Auto”) hankkii Nelipyörä Oy:n (”Nelipyörä”) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Vesijärven Auton pääasiallisena toimialana on uusien ja käytettyjen autojen ja niiden varaosien ja tarvikkeiden myynti sekä huolto- ja korjaustoiminta. Vesijärven Auto toimii Lahdessa Toyota-jälleenmyyjänä. Yhtiö ei harjoita maahantuontia. Vesijärven Auto on Osuuskauppa Hämeenmaan 100 % omistama yhtiö. Osuuskauppa Hämeenmaa on osa S-ryhmää. Osuuskauppa Hämeenmaa ei itse harjoita autokauppaliiketoimintaa. S-ryhmässä autokauppaa harjoittavat 12 alueosuuskaupan lisäksi Maan Auto -konserni ja Baltiassa toimiva AS Kommest Auto -konserni. Ilmoittajan mukaan S-ryhmään kuuluvien yritysten omistamat autoliikkeet ovat kuitenkin aidosti keskenään kilpailevia toimijoita autojen vähittäismyyntimarkkinoilla.

Nelipyörä myy uusia ja käytettyjä autoja sekä niiden varaosia ja tarvikkeita. Lisäksi se harjoittaa huolto- ja korjaustoimintaa. Nelipyörä on Toyota-jälleenmyyjä, ja sillä on toimipisteet Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Vesijärven Auton yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli yli 400 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Nelipyörän liikevaihto vuonna 2005 oli noin 25 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan pitää a) uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyyntiä, b) uusien ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyyntiä ja c) huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja (jälkimarkkinapalvelut). Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset. Vesijärven Auton pääasiallisena markkina-alueena on kuitenkin Lahden seutu, Nelipyörän toimiessa pääasiassa Hämeenlinnan ja Hyvinkään seuduilla.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2005 uusien henkilö- ja tavara-autojen (sis. kaikki automerkit) vähittäismyynnissä Suomessa oli ainoastaan 1–2 %. Ilmoittajan mukaan S-ryhmään kuuluvien autokauppojen osuus uusien henkilö- ja pakettiautojen myynnissä Suomessa oli 8–10 %. Lahdessa Vesijärven Auton markkinaosuus uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä on ilmoittajan mukaan noin 14 %, ja Nelipyörän vastaava markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan Hämeenlinnan seudulla noin 10 % ja Hyvinkään alueella noin 14 %. Vastaavasti uusien pakettiautojen osalta osapuolten markkinaosuudet omilla toiminta-alueillaan olivat ilmoittajan mukaan Lahden seudulla noin 22 %, Hämeenlinnan alueella noin 23 % ja Hyvinkäällä noin 18 %. Lahden alueella toimivat lisäksi S-ryhmään kuuluvat Hämeen Leijona Auto Oy ja Auto-Kivitila Oy, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus uusien henkilö- ja pakettiautojen vähittäismyynnissä Lahden seudulla on noin 14–16 %. Hämeenlinnan alueella toimii Hämeen Leijona Auto Oy, jonka vastaava markkinaosuus on noin 6 %. Hyvinkään alueella ei toimi S-ryhmään kuuluvia autokauppoja. Käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen osalta osapuolten markkinaosuudet ovat Suomen alueella vähäiset ja Lahden alueella ilmoittajan arvion mukaan 7–8 %. Vastaavasti Nelipyörän markkinaosuus Hämeenlinnan ja Hyvinkään alueilla käytettyjen ajoneuvojen kaupassa on ilmoittajan mukaan noin 5–8 %. Ilmoittajan arvion mukaan S-ryhmään kuuluvien autokauppojen yhteenlasketut markkinaosuudet käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen myynnin osalta ovat Lahden alueella enintään 16 %, Hämeenlinnan alueella enintään noin 9 % ja Hyvinkään alueella enintään noin 8 %. Jälkimarkkinapalveluiden osalta osapuolten markkinaosuudet ovat ilmoittajan mukaan Lahden, Hämeenlinnan ja Hyvinkään alueilla 3–4 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vesijärven Auto Oy hankkii Nelipyörä Oy:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.