Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.6.2000

Diaarinumero

383/81/2000

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy, SFK Finance Oy, Karelia Finland Oy / Upofloor Oy / Oy Karelia Parketti Ltd

Asian vireilletulo

CapMan Capital Management Oy (CapMan), SFK Finance Oy (SFK) ja Karelia Finland Oy ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 29.5.2000 hankkivansa yhteisen hallinnointiyhtiön kautta (Fiosan) yhteisen määräysvallan Upofloor Oy:ssä (Upofloor) ja Oy Karelia Parketti Ltd:ssä (Karelia Parketti). Yhteisen määräysvallan hankkijoina SFK:n yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1999 [15–30][1] miljardia markkaa, CapManin yritysryhmän liikevaihto on noin [4–6][2] miljardia markkaa ja Karelia Finland Oy:n liikevaihto noin 11 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohteena olevien yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 1999 yhteensä noin 500 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohteena olevat yhtiöt harjoittavat toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat ovat esittäneet liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksiin sisältyviä myyjiin[3] kohdistuvia [..][4] vuoden kilpailukieltoja, joiden mukaan myyjät sitoutuvat olemaan kilpailematta lattiapäällysteiden valmistamisen, markkinoinnin ja myynnin alalla, suoraan tai välillisesti, siinä muodossa kuin hankinnan kohteet toimintaa kaupantekohetkellä harjoittivat. Kilpailukieltolauseke ei estä Uponoria hankkimasta Upofloorin kanssa kilpailevaa liiketoimintaa edellyttäen, että kilpaileva toiminta ei muodosta merkittävää osaa hankitusta liiketoiminnasta. [..][5]. Perusteina ilmoittajat esittävät, että kaupassa siirtyy parketin ja muovilattiapäällysteiden valmistamiseen liittyvää taitotietoa, jota hankkijoilla ei entuudestaan ole. Kaupassa siirtyvät lisäksi myyjien luomat asiakassuhteet.

Ilmoittajat hakevat liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös Fiosanin osakassopimukseen sisältyvää kilpailukieltoa, jonka mukaan [Karelia Finland, Fopu Oy ja näitä omistavat johtohenkilöt][6] sitoutuvat olemaan kilpailematta konsernin (Fiosan, Upofloor ja Karelia Parketti) kanssa […][7] ajan omistuksen päättymisestä lukien. Perusteluna ilmoittajat esittävät, että [johtohenkilöt] tulevat uuden yhtiön osakkaiksi, osallistuvat kohdeyhtiöiden operatiiviseen johtamiseen ja heillä on merkittävää tietotaitoa lattianpäällystealalta. Jos kyseiset henkilöt voisivat välittömästi omistuksesta luovuttuaan ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa, tämä vähentäisi merkittävästi yrityskaupassa siirtyneiden kaupan kohteiden arvoa.

Ilmoittajat hakevat lisäksi liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi lisenssisopimusta, jossa Uponor ja Upofloor ovat sopineet UPO-tavaramerkin lisensioinnista Upofloorille. Sopimuksella Upofloor saa yksinomaisen oikeuden käyttää UPO-merkkiä tuotenimen osana kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoittaessaan. Perusteluna ilmoittajat esittävät, että tavaramerkin lisensointi on välttämätöntä kohteen arvon siirtämiseksi ja liiketoiminnan jatkamiseksi.

Päätös ja sen perustelut

Yhteisen määräysvallan hankkijoista SFK ja CapMan ovat pääomansijoittajia ja Karelia Finland on Karelia Parketin omistajien holding-yhtiö. Kilpailuvirastolle toimitettujen tietojen mukaan millään edellä mainituilla pääomansijoitusyhtiöillä ei ole hallinnassaan muita lattianpäällystealalla toimivia sijoituskohteita.

Ilmoittajien näkemyksen mukaan relevantit markkinat ovat Euroopan parkettimarkkinat, joihin sisältyvät kaikki parkettilaadut sekä laminaatti. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa tai mahdollisesti laajemmilla relevanteilla markkinoilla.

Osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa erityisesti valmisparketeissa, minkä lisäksi Upofloor valmistaa myös muita lattianpäällysteitä (esim. muovimatot) ja seinäpäällysteitä. Osapuolten markkinaosuus on vähäinen sekä parkettimarkkinoilla että valmisparkettimarkkinoilla Euroopassa. Kotimaassa osapuolten asema valmisparkettimarkkinoilla on merkittävä. Suomessa on Kilpailuviraston tietojen mukaan kilpailevia parketinvalmistajia (Paloheimo Parquets, Olavi Räsänen Oy). Parkettia ja laminaattia tuodaan myös ulkomailta (mm. Tarkett-Sommer AG, Nybron AB). Upofloorin ja Karelia Parketin tuotannosta pääosa menee vientiin. Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan, SFK ja Karelia Finland hankkivat yhteisen määräysvallan Upofloorissa ja Karelia Parketissa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena myyjiin kohdistuvat [..][8] vuoden kilpailukiellot. Kilpailukielto on rajattu koskemaan lattianpäällysteliiketoimintaa siinä muodossa kuin hankinnan kohteet toimintaa kaupantekohetkellä harjoittivat. Selvyyden vuoksi Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea liiketoimintaa ainoastaan sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. […][9]. Kilpailukieltoja voidaan pitää hankittavan liiketoiminnan arvon siirtymisen kannalta välttämättöminä, koska yrityskaupassa siirtyy maineen ja asiakaspiirin ohella lattianpäällystealaan liittyvää taitotietoa, jota yhteisen määräysvallan hankkijoina olevilla pääomansijoittajilla ei entuudestaan ole.

Fiosanin osakassopimukseen sisältyvä ehto, jonka mukaan hallinnointiyhtiönä toimivan yhteisyrityksen emoyhtiöt Karelia Finland ja Fopu sekä näitä omistavat johtohenkilöt sitoutuvat olemaan kilpailematta yhteisyrityksen hallinnoiman liiketoiminnan kanssa, voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena vain osittain. Ehdon mukaan kilpailukiellon piiriin kuuluvat kaikki yhteisyrityksen perustajatahot riippumatta siitä käyttävätkö ne yhteisyrityksessä määräysvaltaa. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukiellot muun kuin määräysvaltaa käyttävän emoyhtiön ja yhteisyrityksen välillä eivät tavallisesti ole välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa myös hankinnan kohteena olevien yhtiöiden johtohenkilöiden kuulumista kilpailukiellon piiriin muun kuin yhteistä määräysvaltaa käyttävän yhtiön omistajina (Fopu Oy) voidaan pitää yrityskaupan kannalta välttämättömänä. Poikkeukselliset olosuhteet johtuvat siitä, että yhteisen määräysvallan hankkijoina olevilla pääomansijoittajilla ei ole hankittavaan liiketoimintaa liittyvää osaamista. Yhteisyrityksen omistajiksi Fopu Oy:n kautta tulevien operatiivisten johtajien taitotiedolla, suhteilla ja näiden suojaamisella yhteisyrityksen käyttöön on olennainen merkitys liiketoiminnan jatkumisen kannalta.

Kilpailuvirasto hyväksyy siten liitännäisrajoituksena osakassopimuksen kilpailukieltoehdon koskien nimettyjä yhtiöitä ja johtohenkilöitä kunkin Fiosanissa olevan, välittömän tai välillisen, omistuksen ajaksi. Liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy kuitenkin joka tapauksessa viimeistään silloin kun yhteistä määräysvaltaa käyttävät pääomansijoittajat irtautuvat Fiosanista.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena UPO-tavaramerkin käyttöä koskevan lisenssisopimuksen, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä hankittavan liiketoiminnan arvon siirtymiseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku on liikesalaisuus. SFK:n yritysryhmään on laskettu sen oman liikevaihdon lisäksi sen määräysvallassa olevien sijoitusyhtiöiden liikevaihto. SFK:n yritysryhmän liikevaihtoon on luettu lisäksi pääomansijoitusyhtiö 3i Group plc:n ja sen määräysvallassa olevien yhtiöiden liikevaihto, koska 3i on tehnyt sitovan sopimuksen määräysvallan hankkimisesta SFK:ssa ennen tätä yrityskauppaa koskevan sopimuksen tekemistä.

[2] CapManin liikevaihtoon on luettu sen määräysvallassa olevien sijoituskohteiden liikevaihto. Tarkka luku on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Uponor ja Karelia Parketin omistajat: […]

[4] Poistettu liikesalaisuutena.

[5] Poistettu liikesalaisuutena.

[6] […] käyttää määräysvaltaa Karelia Finlandissa ja […] käyttävät määräysvaltaa Fopu Oy:ssä.

[7] Poistettu liikesalaisuutena.

[8] Poistettu liikesalaisuutena.

[9] Poistettu liikesalaisuutena.