Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.7.2002

Diaarinumero

384/81/2002

Osapuolet

Altia Oyj / Uneco Juomat Oy

Asian vireilletulo

Altia Oyj (jäljempänä Altia) on 12.06.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Uneco Juomat Oy:ssä (jäljempänä Uneco).

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Altia on valtion täysin omistama yhtiö, joka maahantuo, jakelee ja valmistaa alkoholijuomia Suomessa. Se harjoittaa myös joidenkin alkoholituotteiden maastavientiä. Altian yritysryhmästä Altia ja Finlandia Vodka Worldwide Oy toimivat alkoholijuomien tukkujakelu- ja valmistusmarkkinoilla. Alakari Wines Oy ja Harald Zetterström Oy ovat alkoholiagentuureja. Altia edustaa Suomessa ulkomaisia väkeviä alkoholijuomamerkkejä ja viinejä. Sillä on myös omia pullotteita. Altian valmistamiin tuotteisiin kuuluvat mm. Koskenkorva Viina, Finlandia Vodka ja Koskenkorva Vodka -tuoteperheet.

Altian Koskenkorvan tehdas valmistaa myös etanolia, tärkkelystä ja rehuja. Altia valmistaa lisäksi etikkaa, elintarvikealkoholia ja ohratärkkelystuotteita.

Uneco maahantuo ja jakelee alkoholijuomia Suomessa. Yhtiöllä on tuotevalikoimassaan mm. laaja valikoima viinejä. Lisäksi Uneco valmistuttaa Suomessa vähäisessä määrin omia kirkkaita viinoja, Perinne Viinaa ja Tasavalta Viinaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altia hankkii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen määräysvallan Unecosta. Altia-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 227,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto, johon on lisätty alkoholijuomavero, oli noin 561,1 miljoonaa euroa. Unecon maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 19 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto, johon on lisätty alkoholijuomavero, oli noin 48 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Uneco harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan esittämä relevanttien hyödykemarkkinoiden jaottelu perustuu Euroopan komission Guinness/Grand Metropolitan -päätöksessä[1] esitettyyn perusjaotteluun, jonka mukaan väkevät alkoholijuomat ja viinit muodostavat erilliset hyödykemarkkinat.

Ilmoittaja on jakanut väkevät alkoholijuomat kirkkaisiin ja tummiin alkoholijuomiin kunkin yksittäisen kansainvälisesti tunnustetun tärkeimmän väkevän alkoholilajin mukaan seuraavasti: viski, kirkas viina/vodkat, gini, tumma rommi, vaalea rommi, brandy/konjakki jne. Kirkas viina ja vodka voidaan jakaa edelleen maustamattomiin ja maustettuihin.

Ilmoittaja on jakanut viinit väkeviin viineihin, punaviineihin, valkoviineihin, roseeviineihin, marja-/hedelmäviineihin, kuohuviineihin/samppanjaan sekä maustettuihin viineihin. Lisäksi voidaan erotella muut juomasekoitukset.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan Suomen laajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään edellä mainitun jaottelun rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupalla on vaikutuksia alkoholijuomien tukkujakelumarkkinoihin, valmistusmarkkinoihin ja raaka-aineiden markkinoihin. Alkoholijuomien tukkujakelumarkkinoiden osalta ilmoittaja on identifioinut valtakunnalliset tukkujakelumarkkinat kunkin seuraavan juoman osalta: kirkas viina ja vodka, viski, brandy/konjakki, rommi, väkevät viinit, kuohuviini/samppanja, valkoviini, punaviini ja roseeviini. Alkoholijuomien valmistusmarkkinoiden osalta ilmoittaja on identifioinut kirkkaan viinan ja vodkan valtakunnalliset valmistusmarkkinat sekä alkoholijuomien raaka-aineiden markkinoiden osalta etanolin jakelumarkkinat.

Alkoholijuomien tukkujakelumarkkinat

Altia ja Uneco toimivat molemmat alkoholijuomien tukkujakelumarkkinoilla. Niiden tukkujakelu käsittää tuotteiden myynnin Alko Oy:lle (jäljempänä Alko) ja alkoholitukkureille. Kumpikaan yrityskaupan osapuolista ei myy eikä jakele valmistamiaan tai edustamiaan tuotteita suoraan ravintoloille.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa kirkkaan viinan ja vodkan, viskin, brandyn/konjakin, rommin, väkevien viinien, kuohuviinin/samppanjan, valkoviinin, punaviinin ja roseeviinin tukkujakelumarkkinoilla. Mainittujen markkinoiden kokonaismyyntimäärä (litra) ja osapuolten markkinaosuudet Suomessa vuonna 2001 ovat ilmoittajan arvion mukaan seuraavat:

Kok.markkinat 2001
(1000 litraa)
Altian markk.osuus
(%)
Unecon markk.osuus
(%)
Kirkkaat viinat/vodkat[2] 16 838 [80–90][3] [0–2]
Viskit 2 077 [15–30] [8–15]
Brandyt/Konjakit 2 563 [15–30] [10–20]
Rommit[4] 939 [20–40] [0–10]
Väkevät viinit 4 699 [40–50] [0–2]
Kuohuviinit/samppanjat 2 537 [1–10] [20–35]
Valkoviinit 18 247 [20–40] [5–15]
Punaviinit 17 772 [10–20] [10–30]
Roseeviinit 510 [15–25] [5–10]

Altialla on jo ennen yrityskaupan toteuttamista vahva asema kirkkaan viinan ja vodkan valtakunnallisilla tukkujakelumarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan Altian markkina-asema ei yrityskaupan seurauksena ko. markkinoilla kuitenkaan entisestään vahvistu, sillä Unecon markkinaosuus näillä markkinoilla on marginaalinen.

Altian asema muilla taulukossa mainituilla markkinoilla ei viraston arvion mukaan myöskään muutu tavalla, jonka seurauksena keskittymälle syntyisi kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitettu markkina-asema.

Yrityskaupan seurauksena Altian tuotevalikoima laajenee. Unecolla on mm. laaja valikoima erilaisia viinejä. Kilpailuviraston arvion mukaan tuotevalikoiman laajeneminen ei kuitenkaan tuo keskittymälle sellaista kilpailuetua, joka merkittävästi estäisi kilpailua. Altian tuotevalikoimaan kuuluu mm. Koskenkorva Viina, joka on Altiaan asiakassuhteessa oleville tukkukaupan toimijoille tärkeä tuote. Unecon tuotevalikoiman aikaansaama lisäys ei viraston selvityksen mukaan kuitenkaan muuta Altian asemaa tukkujakelun markkinoilla myöskään tältä osin.

Kilpailuvirasto on tukkujakelun markkinoita arvioidessaan ottanut huomioon mm. sen, että alkoholiyhtiön[5] toiminnasta 25.02.2000 annetun asetuksen (243/2000) 2 §:n mukaan alkoholiyhtiön tulee tehdä päätökset alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä sekä niiden hinnoittelusta julkisin ja tasapuolisin perustein riippumatta niiden valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Asetuksen toteutumista valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. Ilmoittajan mukaan myös Alkon yleiset ehdot (”Kaupanpito-ohje”) ja tasapuolisuusperiaate takaavat sen, että kaikilla yrittäjillä koosta riippumatta on tuotteillaan mahdollisuus päästä Alkon tuotevalikoimiin.

Kilpailuvirasto on 14.05.1998 antamassaan päätöksessä (Dnro 789/61/96) todennut Alkolla olevan määräävä markkina-asema alkoholijuomien vähittäismyynnissä Suomessa. Määräävä markkina-asema ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttökielto (kilpailunrajoituslain 7 §) edellyttävät Alkon toiminnalta läpinäkyvyyttä ja liikekumppanien syrjimätöntä kohtelua.

Kilpailuvirasto on ottanut arviossaan huomioon myös sen, että alkoholijuomien tukkujakelumarkkinoilla Suomessa toimii keskittymän lisäksi useita merkittäviä edustuksia omaavia alkoholijuomien maahantuojia ja jakelijoita. Ilmoittajan mukaan keskittymän kilpailijoita ovat mm. V&S Vin & Sprit -konserniin kuuluva Scanfrentz Oy Ab, Wennerco Oy Ab, Maxxium Finland Oy ja Hartwa-Trade Oy sekä tietyissä tuoteryhmissä myös Allied Domecq Spirits & Wine Finland Oy ja Pernod Ricard Finland Oy. Lisäksi Alko tuo itse maahan myymiään alkoholijuomia. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan estä keskittymän kilpailijoiden markkinoille tuloa ja niiden tuotteiden jakelua Suomessa. Yrityskauppa ei myöskään rajoita kilpailijoiden mahdollisuuksia päämiesedustusten saantiin.

Alkoholijuomien valmistusmarkkinat

Altia ja Uneco toimivat molemmat myös kirkkaiden viinojen ja vodkien valmistusmarkkinoilla. Markkinoiden kokonaismäärä vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 16 197 000 litraa, josta Altian markkinaosuus oli [85–95] % ja Unecon [0–2] %. Unecon osuus on marginaalinen, eikä se muuta Altian asemaa ko. markkinoilla.

Alkoholijuomien raaka-ainemarkkinat

Altia valmistaa sekä maahantuo etanolia, jota käytetään kirkkaiden viinojen ja vodkien valmistuksessa. Etanolin jakelumarkkinoita voidaan siten tarkastella osapuolten liiketoimintaan nähden vertikaalisessa suhteessa olevana markkinana. Etanolin jakelumarkkinoiden kokonaismäärä vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan noin […] kiloa, josta Altian markkinaosuus etanolin jakelumarkkinoilla Suomessa vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [75–95] %. Kilpailuviraston arvion mukaan Altian asema etanolin jakelumarkkinoilla ei yrityskaupan seurauksena kuitenkaan muutu.

Yhteenveto

Keskittymälle ei Kilpailuviraston arvion mukaan synny yrityskaupan seurauksena kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitettua asemaa niillä markkinoilla, joilla kaupan osapuolilla on horisontaalisia päällekkäisyyksiä. Kilpailuviraston arvion mukaan kaupasta ei aiheudu myöskään sellaisia vertikaalisia vaikutuksia, joiden seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi. Tuotevalikoiman laajenemisesta ei seuraa keskittymän markkinavoimaa lisääviä vaikutuksia kilpailunrajoituslain 11 d §:n tarkoittamalla tavalla. Kilpailuviraston asiassa saamat selvitykset tukevat edellä mainittuja arvioita.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei siten synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät sitoutuvat suoraan tai välillisesti olemaan harjoittamatta Unecon kanssa kilpailevaa liiketoimintaa yhtiön nykyisellä toimialueella. Kilpailukielto on voimassa […] sopimuksen täytäntöönpanosta. Ilmoittaja katsoo […] pituisen kilpailukiellon välttämättömäksi yrityskaupan toteuttamisen kannalta. Yrityskaupalla siirtyy Unecon tavarantoimittajien ja maineen lisäksi myös yrityksen taitotieto. Ilmoittaja toteaa, että mm. suhteet päämiehiin ovat usein suullisia sopimuksia ja perustuvat pitkän ajan kuluessa solmittuihin henkilökohtaisiin suhteisiin.

Kilpailuvirasto katsoo, että myyjille esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailukiellon asiallinen sisältö on rajattu koskemaan niitä hyödykemarkkinoita ja sitä maantieteellistä aluetta, jolla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista. Kilpailukiellon ajallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, ettei ostajalle siirry sellaista taitotietoa alkoholijuomien tukkujakelumarkkinoilla, jonka käyttö edellyttäisi yli […] pituista suojaa myyjien taholta tulevalta kilpailulta. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon mm. edustusten saamisen mahdollisuudet markkinoilla, kohteen tuotteiden luonteen ja Altian toimimisen samoilla markkinoilla. Ilmoittajan 05.07.2002 toimittama lisäselvitys ei viraston arvion mukaan muuta hyväksyttävän kilpailukiellon ajallista ulottuvuutta.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Altia Oyj hankkii määräysvallan Uneco Oy:ssä.

Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan liitännäisrajoituksena ilmoittajan esittämän kilpailukiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Euroopan komission päätös Guinness/Grand Metropolitan (IV/M.938), 15.10.1997.

[2] Ilmoittajan mukaan Altian markkinatietoja, jossa maustamaton ja maustettu viina tai vodka olisi eroteltu, ei ole saatavana. Ilmoittajan antamat kirkkaan viinan ja vodkan markkinatiedot sisältävät siten mainittujen tuotteiden lisäksi maustamattomat ja maustetut tuotteet. Ilmoittaja toteaa maustettujen tuotteiden osuuden olevan vähäinen.

[3] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Ilmoittajan mukaan markkinatietoa, jossa tumma ja vaalea rommi olisi eroteltu, ei ole saatavana. Tumman ja vaalean rommin tukkujakelumarkkinoita koskevat markkinatiedot on annettu siten yhdessä.

[5] Alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan alkoholilain (1143/1994) 3 §:n 4 kohdan mukaisesti valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille alkoholilaissa yksinoikeudeksi säädetyn vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan siten Alko Oy:tä.