Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.5.2002

Diaarinumero

385/81/2002

Osapuolet

Tietoenator Oyj / Nokia Networksin Eksos n20-ohjelmistojen tuotekehitys ja ylläpito

Asian vireilletulo

TietoEnator Oyj (jäljempänä TietoEnator) on 22.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii Nokia Networksin Eksos N20-ohjelmistojen tuotekehitys- ja ylläpitoliiketoiminnan (jäljempänä Nokia Eksos N20).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. TietoEnatorilla on useita tytäryrityksiä ja yhtiö on lisäksi mukana useissa yhteisyrityksissä.

Nokia Networks on osa Nokia-konsernia, johon kuuluu edellä mainitun lisäksi Nokia Mobile Phones, sekä erillinen Nokia Ventures Organization ja yhtymän sisäinen tutkimusyksikkö Nokia Research Center. Nokia Networks on johtavia langattomien, laajakaistaisten ja IP-verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden toimittajia. Yhtiö kehittää myös langattomia Internet-sovelluksia ja -ratkaisuja operaattoreille ja Internetpalveluntarjoajille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TietoEnatorin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1 227 miljoonaa euroa ja kaupan kohteelle identifioitavissa oleva liikevaihto noin [ ][1]. Kun kaupan kohteen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 ja 5 momentin mukaiset hankinnat, kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestelyssä TietoEnator ja Nokia Networksin laajakaistadivisioona Broadband Systems ovat tehneet sopimuksen Nokia Eksos N20-tuoteperheen ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Sopimuksen myötä 15 henkilöä siirtyy TietoEnatorin palvelukseen. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen TietoEnator tekee Nokialle alihankintana siirtyvän liiketoiminnan tehtäväkenttään aiemmin kuuluneita kiinteän puhelinverkon ohjelmistokehitys-, testaus- ja ylläpitotehtäviä. [ ].

Kaupan kohteena oleva Nokia Eksos N20 on kiinteän verkon tilaajakeskitin, jonka avulla puhelinverkon tilaajia voidaan yhdistää tehokkaammin puhelinverkkoon. Keskittimet keskittävät avointa V5.2 -liitäntää hyödyntäen yksittäisten tilaajajohtojen liikenteen keskukseen vieville johdoille. TietoEnator on aiemmin hankkinut osan Nokia Networksin DX 200-tuotteiden tuotekehityksestä. Ilmoittajan mukaan transaktion kohteena olevaa Eksos N20-ohjelmistokehitysliiketoimintaa voidaan pitää edellä mainitun vertikaalisen tuotekehitysyhteistyön laajennuksena. Vaikutuksellisina markkinoina voidaan ilmoittajan mukaan pitää laitevalmistajien ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoita. Eksos N20 -tuotteita markkinoidaan globaalisti puhelinverkon operaattoreille ja telealan laitevalmistajille. Ilmoittajan mukaan TietoEnatorin markkinaosuus tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla on melko vähäinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TietoEnator Oyj hankkii Nokia Networksin Eksos N20-ohjelmistojen tuotekehitys ja ylläpitoliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.