Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.5.2000

Diaarinumero

388/81/2000

Osapuolet

Novo Group Oyj / Newcontrol Oy

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (Novo) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 11.5.2000 hankkineensa Newcontrol Oy:n (Newcontrol) liiketoiminnan.

Novon kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 1,9 miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Kun hankinnan kohteen noin 3 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 300 miljoonaa markkaa.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä Erkki Männistö sitoutuu […][1] asti olemaan kilpailematta välittömästi tai välillisesti kaupan kohteena olevan liiketoiminnan kanssa. Ilmoittajan mukaan rajoitus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön turvaamaan taitotiedon ja asiakaskontaktien siirtymisen ostajalle. Koska yrityksellä ei ole varsinaista omaa tuotetta, yrityksen osaaminen on ilmoittajan mukaan voimakkaasti keskittynyt Erkki Männistöön. Kaupan kohteen arvo muodostuu suurelta osin Erkki Männistön taitotiedosta ja hänen luomastaan asiakaspiiristä. Erkki Männistö siirtyy kaupan yhteydessä Novon palvelukseen.

Päätös ja sen perustelut

Novo-konserni tarjoaa tietotekniikkapalveluja, ohjelmistoja ja atk-laitteita.

Hankinnan kohteena oleva Newcontrol on erikoistunut televiestinnän kokonaisratkaisuihin, teollisuuselektroniikan mittalaitteisiin ja –palveluihin sekä teollisuuden, pääasiassa metsäteollisuuden, asiakaskohtaisiin ohjelmistoihin.

Osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa ainoastaan televiestinnän kokonaisratkaisujen markkinoilla, jotka muodostuvat muun muassa palvelujen tuottamisesta ja ylläpitopalveluista, lähiverkkotuotteista, aktiivilaitteista, PC- ja oheislaitteista sekä internet- ja extranetratkaisuista käsittäen suunnittelun, myynnin, asennuksen ja ylläpidon. Relevanttien markkinoiden määrittely ei ole tarpeellista yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi, sillä ilmoittajan mukaan Novon markkinaosuus Newcontrollin tarjoamia palveluita vastaavilla markkinoilla on noin […] % ja Newcontrollin markkinaosuus on sekä tietotekniikan laitemarkkinoilla että ohjelmisto- ja palvelumarkkinoilla alle […] %.[2]

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy haetun kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi niiltä osin kuin se koskee sitä maantieteellistä aluetta, jolla hankinnan kohde harjoitti liiketoimintaa välittömästi ennen kaupan solmimista.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]–symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina.

[2] Novon ja Newcontrollin yhteenlaskettu markkinaosuus Newcontrollin tarjoamia palveluita vastaavilla markkinoilla on alle 15 %.