Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.5.2007

Diaarinumero

390/81/2007

Osapuolet

OJSC MMC Norilsk Nickel / LionOre Mining International Ltd

Asian vireilletulo

OJSC MMC Norilsk Nickel (”Norilsk”) on ilmoittanut 16.5.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan LionOre Mining International Ltd:ssä (”LionOre”).

Norilsk on tehnyt julkisen ostotarjouksen LionOren osakkeenomistajille kaikista osakkeista. Myös Xstrata Plc on tehnyt ostotarjouksen LionOren osakkeista[1].

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Norilsk on venäläinen yritys, jonka toimialana on kaivostoiminta, käsittely, jalostus ja ei-rautapitoisten metallien myynti ja toimitus mukaan lukien nikkeli, koboltti ja platinaryhmän metallit. Norilsk myös tuottaa ja myy kuparia sekä hyvin pieniä määriä kultaa. Norilsk on listattu Venäjän pörsseissä MICEX ja RTS sekä sillä on American Depository Receipts -listaukset Lontoossa, Berliinissä ja New Yorkissa. Suomessa toimii Norilsk Nickel Finland Oy (johto, myynti, markkinointi ja tuotekehitys) sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy, joka operoi nikkelijalostamoa Harjavallassa.

LionOre on kanadalainen nikkelirikasteen tuottaja, joka toimii Länsi-Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Botswanassa. LionOrella on lisäksi kultakaivos Länsi-Australiassa. Nikkelin tuotannon ohella yhtiön toiminta koostuu sivutuotteina syntyvistä kuparista, koboltista, platinaryhmän metalleista sekä kullasta. LionOre on listattu Toronton, Lontoon, Australian ja Botswanan pörsseihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Norilskin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 10,4 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [yli 100][2] miljoonaa euroa. LionOren maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 914 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi yli 100 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Norilsk on vertikaalisesti integroitunut tuottaja, joka on keskittynyt toimittamaan jalostettua nikkeliä ja muita ei-rautapitoisia metalleja. LionOrella puolestaan ei ole sulatus-/jalostusresursseja, joten se on keskittynyt kaivostoimintaan sekä alkukäsittelyyn, ja näin ollen se tuottaa ja toimittaa nikkeliä ja muita ei-rautapitoisia metalleja rikastemuodoissa. Tästä johtuen osapuolilla on ilmoittajan mukaan vain vähän päällekkäisyyttä tuotteiden osalta: ainoastaan sekä kobolttivälituotteen että kullan toimitusten maailmanlaajuisilla markkinoilla. Maailmanlaajuisesti kobolttivälituotteen toimitusten markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2006 oli [0–10 %][3] ja kullan toimitusten markkinoilla alle 1 %. Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole kobolttivälituotteen eikä kullan toimitusten markkinoilla päällekkäisyyttä Suomessa.

Ilmoittajan mukaan maailmanlaajuisilla eri nikkelimarkkinoilla kilpailu säilyy yrityskaupan jälkeenkin merkittävien yritysten (mm. CVRD Inco, BHB Billiton ja Xstrata) toimesta. Ilmoittajan arvion mukaan sen nykyinen maailmanlaajuinen osuus jalostetun nikkelin tuotannosta on noin 20 %. Suomen osalta LionOre toimii ilmoittajan mukaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelirikastetoimittajana. Norilsk Nickel Harjavalta Oy on LionOren ainoa asiakas Suomessa.

Lisäksi LionOrella on vähäinen markkinaosuus platinan ja palladiumin välituotteissa maailmanlaajuisesti. Norilsk puolestaan toimittaa jalostettua platinaa ja jalostettua palladiumia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa OJSC MMC Norilsk Nickel hankkii määräysvallan LionOre International Mining Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. Kilpailuviraston päätös Xstrata Plc / LionOre Mining International Ltd (dnro 293/81/07).

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Ilmoittaja on todennut, että kobolttivälituotteen toimitukset lisääntyvät vuonna 2007. Markkinaosuus säilyy alle 15 %:ssa.