Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.5.2003

Diaarinumero

391/81/2003

Osapuolet

YIT Primatel Oy/Draka NK Cables Oy:n Network Engineering Services -liiketoiminta

Asian vireilletulo

YIT Primatel Oy (jäljempänä YIT Primatel) on 7.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii Draka NK Cables Oy:n Network Engineering Services -liiketoiminnan (jäljempänä NES).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

YIT Primatel on osa YIT-Yhtymä -konsernia, jonka emoyhtiö on rakentamisen ja teollisuuden kokonaispalveluja tarjoava YIT-Yhtymä Oyj. YIT Primatel harjoittaa teletoimintaa sekä siihen liittyvää palvelutoimintaa, kuten tele- ja sähköverkkojen asentamis- ja kunnossapitopalve-luiden tuottamista. Yhtiö on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, joista televerkkoliiketoiminnan osuus on suurin. Muut liiketoiminta-alueet ovat mobiiliverkkoliiketoiminta, kiinteistöverkkoliiketoiminta ja erillisliiketoiminta.

Kaupan kohde NES suunnittelee ja toteuttaa televerkkourakointiprojekteja pääosin Suomen markkinoilla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

YIT-Yhtymän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1,8 miljardia euroa ja kaupan kohteelle laskettavissa oleva liikevaihto noin [ ][1] miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa hankkija on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan[2]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Molemmat yrityskaupan osapuolet harjoittavat tele- ja sähköverkkourakointiin liittyvää liiketoimintaa. YIT Primatel on televerkkourakoinnin markkinajohtaja Suomessa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan infrapalveluiden tasolla televerkko- ja sähkönsiirtoverkkourakoinnin voidaan katsoa kuuluvan samoille markkinoilla. YIT Primatelin markkinaosuus tele- ja sähköverkkourakoinnin kokonaismarkkinoilla on ilmoittajan mukaan alle [ ] % ja televerkkourakoinnin markkinoilla noin [ ] %. Kaupan seurauksena tapahtuva YIT Primatelin markkinaosuuden kasvu on melko vähäinen. Kaupan kohteen markkinaosuus on molemmilla markkinoilla alle [ ] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa YIT Primatel Oy hankkii Draka NK Cables Oy:n Network Engineering Services -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ks. mm. Kilpailuviraston päätös, 16.5.2002; YIT-Yhtymä Oyj / Primatel Oy, dnro 290/81/02.