Ahlström Capital, Accent Equity 2008 L.P. / Å&R Carton AB, Flextrus Group AB

Päivämäärä

28.6.2011

Diaarinumero

393/14.00.10/2011

Osapuolet

Ahlström Capital, Accent Equity 2008 L.P. / Å&R Carton AB, Flextrus Group AB

Asian vireilletulo

Ahlström Capital Oy (”Ahlström Capital”) ja Accent Equity 2008 L.P. (”Accent Equity”) ovat ilmoittaneet 16.6.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Å&R Carton AB:ssä (”Å&R Carton”) ja Flextrus Group AB:ssä (”Flextrus”).

Ahlström Capital on suomalainen yksityinen sijoitusyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu aktiivisiin suoriin osakesijoituksiin useilla eri toimialoilla. Accent Equity on jerseyläinen sijoitusrahasto. […][1] Å&R Carton valmistaa taivekartonkia ja pakkausjärjestelmiä. Flextrus kehittää, valmistaa ja markkinoi pääasiallisesti pursotusmenetelmään perustuvia joustopakkausmateriaaleja. Tällä hetkellä Å&R Carton on Ahlström Capitalin yksinomaisessa määräysvallassa ja Flextrus vastaavasti Accent Equityn yksinomaisessa määräysvallassa.

Ilmoittajien näkemyksen mukaan relevantit markkinat ovat joustomateriaalipakkaukset sekä taivekartonkipakkausten tuottaminen ja toimittaminen. Taivekartonkipakkaukset ja joustomateriaalipakkaukset eivät ilmoittajien mukaan kuulu samoille relevanteille markkinoille, sillä niitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin ja ne eivät ole asiakkaan näkökulmasta keskenään korvattavissa. Å&R Cartonin markkinaosuus taivekartonkien markkinoilla Suomessa vuonna 2010 oli ilmoittajien mukaan [25–40] %. Flextrus ei ole aktiivinen taivekartonkien tuottamisen ja toimittamisen markkinoilla. Flextruksen markkinaosuus joustomateriaalipakkausten markkinoilla Suomessa vuonna 2010 oli ilmoittajan arvion mukaan [0–5] %. Å&R Carton ei ole aktiivinen joustopakkausmateriaalien markkinoilla.

Ilmoittajien mukaan Ahlström Capitalilla, Accent Equityllä tai niiden portfolioyrityksillä ei ole osuuksia yrityksissä, jotka harjoittavat liiketoimintaa samoilla markkinoilla kuin Å&R Carton tai Flextrus. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ahlström Capital Oy ja Accent Equity 2008 L.P. hankkivat yhteisen määräysvallan Å&R Carton AB:ssä ja Flextrus Group AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.