Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.6.2003

Diaarinumero

393/81/2003

Osapuolet

Kultajousi Oy / osa Goldiam Oy:n liiketoimintaa

Asian vireilletulo

Kultajousi Oy (Kultajousi) on 23.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osan Goldiam Oy:n (Goldiam) liiketoiminnasta. Kaupan kohde on Goldiamin Lohjan toimipisteeseen kohdistuva goodwill -arvo, oikeus Lohjan toimipisteen vuokrasopimukseen ja Nummelan toimipisteen myymäläkalustoon. Lohjan toimipisteessä työskentelee kaksi vakituista kokopäiväistä työntekijää, jotka siirtyvät Kultajousen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Kultajousi toimii kello- ja jalometallialan tuotteiden kuten rannekellojen, kulta-, timantti-, hopea- ja pronssikorujen sekä hopea- ja taide-esineiden vähittäiskauppiaana Suomessa 37 myymälän verkostollaan 19 paikkakunnalla. Kultajousi tarjoaa myös kello- ja kultasepän ja kaivertajan palveluja. Ennen nyt ilmoitettavaa kauppaa Kilpailuvirasto on 19.12.2001 hyväksynyt yrityskaupan (Dnro 1141/81/01), jossa CapMan Capital Management Oy ja Helmet Venture Managers Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Kultajousessa holding-yhtiö Goldhold Oy:n kautta ja samalla Kultajousi hankki Kultakönni Oy:n ja Westerback Oy:n. Westerback Oy:ssä ja Kultakönni Oy:ssä ei ole ollut toimintaa sen jälkeen kun liiketoiminnot siirrettiin helmikuussa 2002 Kultajouselle. Lisäksi Kilpailuvirasto on 2.4.2002 hyväksynyt yrityskaupan (Dnro 307/81/2002), jossa Kultajousi hankki määräysvallan Keisun Koru Oy:ssä. Konserniin kuuluva, Kultajousen tytäryhtiö Oy A. Tillander Ab (Tillander) on jalokivikorujen suunnittelua, valmistusta ja myyntiä sekä antiikin ja jalokivien arviointia, välitystä ja myyntiä harjoittava yritys. Kultajousi ja Tillander maahantuovat kello- ja jalometallialan tuotteita myymälöidensä tarpeisiin.

Goldiam myy jalokiviä, jalometalleja, kelloja ja koruja kahdessa toimipisteessä Lohjalla ja Nummelassa. Nummelan toimipiste tullaan lopettamaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Goldhold Oy:ssä yhteistä määräysvaltaa käyttävät CapMan Capital Management Oy ja Helmet Venture Managers Oy. CapMan -yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 2000 [1–2][1] miljardia euroa ja Helmet -yritysryhmän liikevaihto [30–60] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto oli n. 360.000 euroa. Ilmoitusvelvollisuus syntyy ja järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan, kun hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen tai säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan.

Ilmoittajan mukaan molemmat osapuolet toimivat kello- ja jalometallituotteiden markkinoilla, jotka kattavat koko Suomen. Ilmoituksen mukaan markkinat ovat pääsääntöisesti kansalliset, koska suuria monikansallisia vähittäisliikkeitä ei juuri ole, Suomessa ei toimi ulkomaisia alan yrityksiä ja suomalaiskuluttajat poikkeavat mieltymyksiltään ja kulutustottumuksiltaan muiden maiden kuluttajista.

Kello- ja jalometallialalla kilpailee ilmoituksen mukaan kolme suurta ketjua: Osuuskunta Timanttiset, Caratia ja Kultasydän sekä suuri sitoutumattomien ryhmä. Sitoutumattomat ovat ilmoituksen mukaan sekä liikevaihdolla että määrällä mitattuna suurin ryhmä alalla. Ilmoituksen mukaan ketjuista suurin on Timanttiset. Ilmoituksessa arvioidaan koko alan vuosittaisen kokonaismyynnin olevan n. 200 M€.

Ilmoittajan mukaan Kultajousen markkinaosuus Suomen kokonaismarkkinoista on [10–20] %. Kultajousen paikkakuntakohtaiset markkinaosuudet vaihtelevat merkittävästi. Vahvin markkina-asema Kultajousella on Hämeenlinnassa, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa, joissa markkinaosuudet ovat [25–45] %. Kohteen markkinaosuus Lohjan arvioidusta kokonaismyynnistä on n. [20–40] %. Kultajousella ei ole ollut ennen ilmoitettua yrityskauppaa toimipaikkaa Lohjan alueella.

Kilpailuviraston mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Kultajousi Oy hankkii osan Goldiam Oy:n liiketoiminnasta. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.