Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.6.2003

Diaarinumero

398/81/2003

Osapuolet

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited / Ascom-ryhmän Energy Systems liiketoiminta

Asian vireilletulo

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (jäljempänä Delta Thailand) on 19.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppa-valvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osakkeet ja tietyt varat Ascom-ryhmän Energy Systems -liiketoiminta-alueella (jäljempänä AES).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Delta Thailand on thaimaalainen yritys, joka on listattu Thaimaan arvopaperipörssissä. Se kehittää, valmistaa ja markkinoi virransyöttötuotteita ja -järjestelmiä, videonäyttöjä ja elektronisia komponentteja tietokone-, tietoliikenne- ja verkkoteollisuudelle sekä muulle teollisuudelle. Delta Thailand kuuluu Delta-ryhmään ja Delta Electronics Inc. käyttää määräysvaltaa Delta Thailandissa. Delta-ryhmä ei toimi Suomessa, mutta sillä on myyntiä Suomeen.

AES kehittää, valmistaa, ja markkinoi virransyöttölaitteita tietoliikenteen, tietotekniikan, verkkoteknologian, teollisen automatisoinnin, toimistojen viestiyhteyksien ja lääkintäteknologian sovelluksien tarpeisiin. AES:lla on Suomessa yksi tytäryhtiö Ascom Energy Systems Oy, joka kehittää, valmistaa ja myy AC/DC-järjestelmiä ja DC/DC-muuntajia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Delta-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 2,4 miljardia euroa. AES:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 puolestaan [alle 300][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan relevantit tuotemarkkinat muodostuisivat virransyöttölaitteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja myynnistä. Virransyöttölaitteilla turvataan erilaisille sähkölaitteille tarkka ja katkeamaton sähkövirta ja oikea jännite. Ne ylläpitävät monia keskeisiä toimintoja liittyen sähkötehon syöttöön, sääntelyyn ja jakeluun sähkölaitteissa. Virransyöttölaitteet voidaan jakaa edelleen järjestelmiin, jotka koostuvat pääasiassa sähkömekaanisista komponenteista ja mekaniikasta, ja muuntajiin, jotka voidaan jakaa AC/DC- ja DC/DC-muuntajiin. AC/DC-muuntaja mahdollistaa ensisijaisesta energialähteestä syötetyn vaihtovirran (alternating current, AC) tulojännitteen muuntamisen tasavirraksi (direct current, DC). DC/DC -muuntaja puolestaan mahdollistaa tietyn tasavirtajännitteen muuntamisen eri jännitteiseksi tasavirraksi, jotta sähkölaitteeseen syötettävä virta olisi sopivaa. Ilmoittajan mukaan keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus virransyöttölaitteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja myynnissä Suomessa on noin [30–40] %.

Osapuolten käsityksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat olisivat ainakin Euroopan laajuiset. Suhteellisen alhaisista kuljetuskustannuksista johtuen virransyöttölaitteiden valmistajat keskittävät usein tuotantoyksikkönsä vain muutamaan paikkaan ja hoitavat toimituksensa sieltä käsin.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole, kuten jäljempänä ilmenee, merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Kilpailuviraston selvityksissä on tullut ilmi, että Delta Thailandin perustajalla ja hallituksen puheenjohtajalla saattaa olla mahdollisuus vaikuttaa kaupan osapuolten kilpailija Artesynin kilpailukäyttäytymiseen ja päätöksentekoon rahoitus- ja osakejärjestelyiden kautta. Mikäli näin on, yllä esitetty keskittymän markkinaosuus ei välttämättä anna todellista kuvaa keskittymän markkinavoimasta Suomessa. Kuitenkin markkinaosapuolien mukaan kaikki suuret asiakkaat käyttävät maailmanlaajuisia osto-organisaatioita ja voivat tehdä hankintoja alalla maailmanlaajuisesti. Kaupan osapuolten merkittävin asiakas Suomessa on […] osuus AES:n myynnistä Suomessa on noin [80 – 100] %. Nämä seikat puoltaisivat relevanttien maantieteellisten markkinoiden tarkastelua vähintään Euroopan laajuisena. Merkittäviä kilpailijoita Euroopassa ovat esimerkiksi Power-One ja markkinajohtaja Emerson. Useat yritykset tarjoavat tai pystyvät tarjoamaan vastaavia hyödykkeitä kuin keskittymä.

Viraston arvion mukaan tämä yrityskauppa ei merkittävästi muuta markkinatilannetta ja siten keskittymä ei johda sellaiseen määräävään markkina-asemaan, joka lain edellyttämällä tavalla merkittävästi estäisi kilpailua.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited hankkii Ascom-ryhmän Energy Systems liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.