Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.7.2003

Diaarinumero

401/81/2003

Osapuolet

Boliden AB (publ), Hexagon AB (publ) / Boliden Nordic Brass AB

Asian vireilletulo

Boliden AB (publ) (jäljempänä Boliden) ja Hexagon AB (publ) (jäljempänä Hexagon) ovat 30.6.2003 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelystä, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan perustamassaan yhteisyrityksessä, Boliden Nordic Brass AB:ssä. Osapuolet siirtävät yhteisyritykseen tytäryhtiöidensä, Boliden Gusum AB:n (jäljempänä Gusum) ja Nordic Brass AB:n (jäljempänä Nordic Brass), messinkitoiminnat. Boliden ja Hexagon omistavat kumpikin 50 % yhteisyrityksen äänistä. Yhteisyrityksen perustajien solmiman osakassopimuksen perusteella Boliden ja Hexagon käyttävät Boliden Nordic Brass AB:ssä yhteistä määräysvaltaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Boliden on kansainvälinen kaivos- ja metalliyhtiö, joka louhii ja sulattaa kuparia, sinkkiä, lyijyä, kultaa ja hopeaa. Boliden harjoittaa myös luonnonvarojen etsintää, tekniikan myyntiä sekä kupari- ja messinkituotteiden valmistusta. Bolidenin messinkidivisioona koostuu Gusumista, Boliden LDM Nederland B.V:stä (jäljempänä LDM) ja Boliden MKM Ltd:stä (jäljempänä MKM). Gusum tuottaa muun muassa messinkitakoja/profiileja, valumessinkiä ja messinkimuttereita sekä kupariputkia. LDM ja MKM ovat puhtaita messinkilaitoksia eivätkä ne kuulu yritysjärjestelyn piiriin.

Hexagon-konserni muodostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: ”Automation”, Engineering”, Metrology” ja ”Polymer”. Toiminta Automationissa kohdistuu hydrauliikkaan, pneumatiikkaan, voimansiirtoon sekä ohjausjärjestelmiin ja toiminta Metrologyssä mittaustekniikkaan. Polymerin harjoittama toiminta koostuu muun muassa kumituotteiden kehittämisestä. Nordic Brass kuuluu Engineering -liiketoiminta-alueeseen. Toiminta Engineeringissä kohdistuu avainkomponenttien ja järjestelmien toimitukseen OEM-asiakkaille muun muassa ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa sekä muussa pajateollisuudessa. Nordic Brass tuottaa Ruotsissa messinkitankoja/profiileja ja valumessinkiä, ts. messinkituotteita puolivalmisetina, joita pääasiallisesti myydään Pohjoismaiden markkinoilla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Boliden-konsernin yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto oli yli miljardi euroa vuonna 2002. Hexagon-konsernin yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 768 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja yhteisyritys huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Messinkituotteet, joita yrityskauppa horisontaalisesti koskee, voidaan ilmoittajien mukaan jakaa kahteen eri tuoteryhmään: messinkitankoihin ja profiileihin sekä valumessinkiin. Lisäksi Gusum valmistaa messinkimuttereita ja tämän markkinan voidaan ilmoittajien mukaan katsoa olevan vertikaalisessa suhteessa messinkitankojen/profiilien markkinoihin sekä valumessinkimarkkinoihin.

Ilmoittajien mukaan messingin puolivalmiste voidaan usean sovelluksen osalta korvata muilla ei-rautametallien puolivalmisteilla, esimerkiksi kuparin, alumiinin ja pronssin puolivalmisteilla ja ilmoittajat katsovatkin, että relevantit tuotemarkkinat koostuvat kaikista ei-rautametallien puolivalmisteista. Ilmoittajat esittävät vaihtoehtoisesti, että ainakin kaikentyyppisten messinkitankojen ja profiilien voidaan katsoa kuuluvan samoille tuotemarkkinoille. Maantieteellisten markkinoiden tulee ilmoittajien näkemyksen mukaan käsittää vähintään koko ETA-alue.

Ilmoittajat arvioivat osapuolten yhteenlasketun markkinaosuuden ei-rautametallien puolivalmisteiden valmistuksen ja myynnin Suomen markkinoilla olevan [alle 10 %][1]. Ilmoittajat arvioivat vaihtoehtoiset messinkitankojen/profiilien ETA-laajuiset markkinat noin 2 miljardin euron suuruisiksi ja vastaavien tuotteiden Suomen markkinat noin 4,4 miljoonan euron suuruisiksi. Ilmoittajien mukaan valumessingin ETA-laajuiset markkinat ovat noin 390 miljoonan euron suuruiset ja Suomen laajuiset markkinat noin 5,5 miljoonan euron suuruiset. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ETA-laajuisilla messinkitankojen/profiilien markkinoilla on ilmoittajien mukaan [alle 10 %] ja vastaavilla Suomen laajuisilla markkinoilla [50–65 %]. Valumessinkimarkkinoilla osapuolten yhteenlaskettu, ETA-laajuinen markkinaosuus on ilmoittajien mukaan [alle 10 %]. Suomen vastaavilla markkinoilla osapuolet saavuttavat ilmoittajien mukaan [65–80 %:n] markkinaosuuden. Ilmoittajat arvioivat vertikaaliset messinkimutterien markkinat 186 miljoonan euron suuruisiksi ETA-alueella ja 1,4 miljoonan euron suuruisiksi Suomessa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajien mukaan [alle 10 %] ETA-laajuisilla markkinoilla ja [alle 10 %] Suomen markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Boliden AB (publ) ja Hexagon AB (publ) hankkivat yhteisen määräysvallan Boliden Nordic Brass AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.