Godkännande av grundandet av samföretaget

Päivämäärä

4.6.1999

Diaarinumero

402/81/1999

Osapuolet

Walleniusrederierna AB / Wilh. Wilhelmsen ASA

Anhängiggörande

Walleniusrederierna AB (Wallenius) och Wilh. Wilhelmsen ASA (Wilhelmsen) anmälde 5.5.1999 till Konkurrensverket ett företagsförfärv, genom vilket de 24.3.1999 hade avtalat om att grunda samföretaget Wallenius Wilhelmsen Lines AS.

Parterna och deras affärsverksamheter

Wallenius

Wallenius är ett svenskt rederi, grundat 1934, och specialiserat särskilt på oceantransporter av bilar och andra fordon som har egen förflyttningsförmåga. Rederiet har ett dotterbolag i Finland, Wallenius Lines Oy, som sköter försäljningen här. Wallenius äger 50 % av bolaget United European Car Carriers, som sköter korta sjötransporter i Europa. Wallenius erbjuder också heltäckande transport- och logistiktjänster från fabriken till bilaffären.

Wilhelmsen

Wilhelmsen är ett norskt rederi, grundat 1861. Dotterbolaget Wilhelmsen Lines bedriver linje- och avtalsfrakttrafik med biltransport- och rorofartyg. Dotterbolaget Wilship sköter bolagets andra än linjetrafik- och biltransportfunktioner, och agerar bl.a. på marknaden för stora tankfartyg. Dotterbolaget Barwil Agencies bedriver global fartygsagenturverksamhet. Det innehar i Finland 50 % av Transocean Oy, som bedriver transportagenturverksamhet. Dotterbolaget Barber International är ett världsledande bolag för fartygsförvaltning. Dessutom utvecklar det specialiserade datatekniksystem för sjöfarten och ordnar utbildning for sjöfartspersonal.

Wallenius Wilhelmsen Lines

Samföretag Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) sköter parternas funktioner globalt vid sjötransporter av fordon, bulkfrakt och containrar, frånsett feedertransporter och andra korta sjötransporter i Europa eller på annat håll. Vid oceantransporter omfattar verksamheten också landtransporter och logistiktjänster. Samföretaget opererar med parternas alla biltransport- och rorofartyg. Totalt överförs över 70 fartyg i samföretagets användning.

Företagsförvärv

Wallenius ja Wilhelmsen har genom ett avtal av 24.3.1999 kommit överens om att grunda samföretaget Wallenius Wilhelmsen Lines AS. Vardera parten har 50 % av aktierna och rösträtten i det nya bolaget. Till samföretaget överförs affärsfunktioner med anknytning till parternas oceantrafik och bestående nyttjanderätt till berörda fartyg. Parterna drar sig tillbaka från området för samföretagets affärsverksamhet.

Tilläggsbegränsningar

Anmälaren framställer att som tilläggsbegränsning skall godkännas ett villkor om konkurrensförbud. Parterna, deras dotterbolag eller med dessa affilierade bolag, i vilka parterna har bestämmande inflytan, inte skall konkurrera med WWL i dess äffärsverksamhet. Den samföretagens affärsverksamhet som avses i konkurrensförbudet har inte närmare specificerats i anmälan.

Konkurrensrättslig bedömning

Bestämmelserna om övervakning av företagsförvärv och deras tillämplighet på arrangemanget

Wallenius ja Wilhelmsen grundar ett samföretag, i vilket de utöver gemensam bestämmanderätt. Vardera parten innehar hälften av aktierna i samföretaget och av den rösträtt de medför. Samföretaget har en egen självständig operativ ledning och tillräckliga ekonomiska resurser att bedriva affärsverksamhet. I sin affärsverksamhet är bolaget inte beroende av grundarföretagen, vilka till samföretagets förfogande ställer de tillgångar och den personal som behövs för den avtalade affärsverksamheten.

WWL är därmed ett samföretag som varaktigt sköter samtliga uppgifter som ankommer på ett självständigt företag, och arrangemanget utgör ett företagsförvärv i enlighet med 11 § 1 mom. 4 punkten lagen om konkurrensbegränsningar.

Wallenius globala omsättning var enligt senaste bokslut år 1998 ca 3.9 miljarder mark och Wilhelmsens motsvarande omsättning var ca 4,3 miljarder mark. Detta innebär att de i 11 a § lagen om konkurrensbegränsingar angivna gränserna för omsättningen överskrids.

Wallenius har i Finland ett dotterbolag som bedriver försäljning. Wilhelmsen har i Finland ett delägt bolag Transocean Oy, där de funktioner som konkurrerar med samföretaget kommer att överföras till samföretagets finska dotterbolag. Därmed bedriver det grundade samföretaget affärsverksamhet i Finland på det sätt som avses i 11 a § lagen om konkurrensberänsningar.

Bedömning av konkurrensmässiga verkningar

Relevant marknad

Anmälaren har som relevant produktmarknad vid företagsförvärvet uppgett marknaden för break-bulkfrakt, fordonstransporter och containertransporter. Med break-bulkfrakt avser anmälaren gods som det inte lönar sig eller inte går att transportera i containrar och som inte har egen förflyttningsförmåga. Med transportmarknaden för fordon avses maskiner som har egen förflyttningsförmåga, såsom bilar, långtradare och arbetsmaskiner. Parterna har fartyg avsedda endast för transport av bilar, som pure car and truck carrier (PCTC) och pure car carrier (PCC)samt ro-rofartyg, som används för transporter av tyngre och högre fordon.

Med tanke på avgörandet i ärendet är det dock inte nödvändigt att exakt definiera den relevanta produktmarknaden eller geografiska marknaden, eftersom konkurrensproblem inte uppstår ens om marknaden definieras på det mest strikta sättet.

Konkurrensmässiga verkningar

Parterna har överlappande verksamhet på marknaden för fordonstransporter. På marknaden för transport av bulkfrakt eller containrar finns det många större konkurrenter, så företagsförvärvet har inte negativ inverkan på konkurrensen på dessa marknader.

För fordonstransporternas del har Konkurrensverket utrett företagsvärvets inverkan särskilt på frakter till och från Finland. I denna bedömning har beaktats inte bara transoceana rutter direkt till Finland, utan också transoceana rutter till Nordeuropa, som fortsätter till Finland i form av feedertransporter sköta av olika rederibolag. Enligt Wallenius faktureras kunderna för samma frakt, oberoende av om det är frågan om en direkt rutt eller en feedertransport.

Importen från områden utanför Europa har kontinuerligt minskat, i och med att biltillverkarna flyttar produktion till Europa. Största delen av de bilar som importeras till Finland från andra områden än Europa kommer från Japan, och Wallenius har minst ca [ ][1] % av denna frakt.

Enligt Konkurrensverkets utredningar har parterna flera internationella konkurrenter på alla transoceana biltransportrutter. På rutten Nordamerika-Europa är Atlantic Container Line den främsta konkurrenten i fråga om fordonstransporter. På rutterna från den övriga världen till Europa utgörs konkurrenterna av norska HUAL A/S, koreanska Hyundai Merchant Marine (HMM) och japanska NYK Line. Av biltillverkarna har endast Nissan egna fartyg, och inte heller de transporter själva alla sina bilar. En stor del av särskilt de mera värdefulla bilarna och av bilar som transporteras av privatpersoner sker enligt parterna i form av containertransporter.

På grund av ovan angivna faktorer anser Konkurrensverket att företagsförvärvet inte kommer att skapa eller förstärka någon sådan dominerande ställning som på ett märkbart sätt skulle hindra konkurrensen på den finländska marknaden eller en avsevärd del av den.

Tilläggsbegränsningar

I konkurrensförbudet på sidan 2 i detta beslut specificeras inte den affärsverksamhet som förbudet gäller. Som tilläggsbegränsning kan godkännas ett konkurrensförbud som gäller samföretagets verksamhet endast i den omfattning och på det område som gällde när samföretaget grundades. Ett mera omfattande konkurrensförbud är inte nödvändigt för genomförande av företagsförvärvet.

Beslut

Konkurrensverket godkänner grundandet av samföretaget Wallenius Wlhelmsen Lines.

Konkurrensverket godkänner som tilläggsbegränsning det föreslagna konkurrensförbudet enligt avtalet mellan parterna, dock så att det godkända villkoret gäller samföretagets verksamhet endast i den omfattning och på det område som gällde när samföretaget grundades.

Tillämpade bestämmelser

11 §, 11 a §, 11 b § och 11 d § lagen om konkurrensbegränsningar.

Ändringssökande

Ändring i Konkurrensverkets beslut kan sökas hos konkurrensrådet enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.


[1] Exakt information har utelämnats som affärshemlighet