Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.6.2001

Diaarinumero

402/81/2001

Osapuolet

Finnlines Oyj / Team Lines GmbH & Co KG ja Verwaltungsgesellschaft Team Lines GmbH

Asian vireilletulo

Finnlines Oyj (jäljempänä Finnlines) on ilmoittanut 25.5.2001 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Team Lines GmbH & Co KG:ssä (jäljempänä Team Lines) ja Verwaltungsgesellschaft Team Lines GmbH:ssa (jäljempänä Verwaltungsgesellschaft). Ennen kauppaa Finnlines on omistanut 31,8 % molemmista yhtiöistä. Kaupan jälkeen Finnlinesin omistus on 100 %.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Finnlinesin toimialoja ovat merikuljetukset ja satamapalvelut. Asiakkaan toivomuksesta Finnlines huolehtii myös rahdin maakuljetuksista. Yhtiö on kappalerahdin kuljettamiseen erikoistunut linjaliikennevarustamo, jonka pääliikennealueet ovat Itämeri ja Pohjanmeri. Lisäksi Finnlinesilla on linjalla Suomi-Saksa matkustajakuljetusta. Finnlinesin reittiverkosto kattaa kaikki Suomen tärkeimmät satamat ja ulkomailla noin 20 satamaa. Yhtiön liikenteessä oli vuonna 2000 keskimäärin 65 alusta, joista yhtiö omistaa 21. Aluksista pääosa on roro-rahti- tai roro-matkustaja-aluksia. Laivaston kokonaiskapasiteetti vuoden 2001 alussa oli noin 78 600 kaistametriä, joista itse omistettujen osuus on noin 43 700 kaistametriä. Finnlines harjoittaa säännöllistä linjaliikennettä Suomen ja Skandinavian, Puolan, Saksan, Belgian, Hollannin, Ison-Britannian ja Biskajanlahden välillä sekä junalauttaliikennettä Suomen ja Saksan välillä.

Finnlines tarjoaa satamapalveluja Finnsteve Oy Ab:n (jäljempänä Finnsteve) nimellä Helsingin Sompasaaressa, Länsi- ja Eteläsatamassa, Kantvikin satamassa Kirkkonummella sekä Turussa ja Naantalissa.

Team Lines on konttifeeder-liikennettä harjoittava saksalainen varustamo, jonka laivasto koostuu 22 konttialuksesta. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Team Lines Finland Oy. Team Lines harjoittaa feeder-liikennettä lähinnä Saksan Pohjanmeren satamien (Hampuri ja Bremerhaven) sekä Itämeren maiden (ja Norjan) satamien välillä. Pieni osa liikenteestä kulkee myös Rotterdamin ja Antwerpenin kautta. Verwaltungsgesellschaft on hallinnointiyhtiö, joka ei harjoita liiketoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen menettelyyn

Finnlinesin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan mukaan yli 3 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto on vastaavasti noin 600 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Team Lines harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Finnlines harjoittaa tavaran merikuljetuksia ja satamapalveluja; Team Lines konttifeeder-liikennettä. Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä toimintoja. Seuraavassa on tarkasteltu osapuolten harjoittamaa liiketoimintaa. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei kuitenkaan ole tarpeellista täsmällisesti määrittää relevantteja markkinoita.

Roro-liikenne

Syksyllä 2000 Finnlinesin ja Transfennican välistä yrityskauppaa tutkiessaan Kilpailuvirasto päätyi selvityksissään alustavaan johtopäätökseen, jonka mukaan roro-linjaliikenne saattaa muodostaa omat konttiliikenteestä erilliset relevantit hyödykemarkkinansa. Vastaavasti Kilpailuvirasto katsoi alustavasti, että Saksan Itämeren ja Pohjanmeren puoleisiin satamiin suuntautuva roro-linjaliikenne muodostaa kumpikin omat erilliset markkinansa.

Finnlinesin osuus Suomen ja Saksan Itämeren puoleisten satamien välisessä roro-linjaliikenteessä on [yli 50] %[1] ja Suomen ja Benelux-maiden satamien välillä [alle 50] %[2] (NB ja SB)[3]. Saksan Pohjanmeren puoleisiin satamiin yhtiö ei liikennöi. Finnlinesin merkittävin suomalainen kilpailija roro-linjaliikenteessä on Transfennica Oy. Muina kilpailijoinaan roro-linjaliikenteessä Finnlines mainitsee mm. Superfast Ferriesin, Mann Linesin ja Estonian Shipping Co. Ltd:n. Team Lines ei harjoita roro-liikennettä.

Konttifeeder-liikenne

Ilmoittajan mukaan konttialusten hoitamat kuljetukset ovat pääasiassa niin sanottua feederliikennettä valtamerisataman ja pienemmän sataman välillä. Feeder-tavara joko menee valtamerialuksille tai tulee valtamerialuksilta. Feederliikenteessä asiakkaina ovat lähinnä lastin valtamerikuljetuksen hoitavat varustamot. Erotuksena feeder-konteista ns. Euro local-kontit ovat kontteja, jotka jäävät Eurooppaan. Suomen ja Pohjanmeren satamien välillä kuljetettiin vuonna 2000 kontteja yli 600 000 TEU:ta[4].

Team Lines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista konttifeeder-operaattoreista. Se kuljetti vuonna 2000 Suomen ja Pohjanmeren valtamerisatamien (Hampuri, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen) välillä noin […][5] TEU:ta ja yhtiön markkinaosuus em. konttiliikenteessä on ilmoittajan arvioin mukaan [25–33 % (NB ja SB)][6]. Valtaosa tästä liikenteestä suuntatui nimenomaan Saksan satamiin. Team Linesin kilpailijoita ovat mm. UniFeeder United Shipping Agencies A/S ja Oy Hacklin Ltd. Osa ilmoittajan kilpailijoiksi nimeämistä varustamoista kuljettaa ainoastaan omia konttejaan.

Finnlines kuljettaa roro-aluksillaan jonkin verran myös kontteja. Ilmoittajan mukaan Finnlines kuljetti vuonna 2000 Pohjanmerelle/ltä kontteja seuraavasti: Suomen ja Antwerpenin roro-terminaalien välillä [noin 30 000][7] TEU:ta. Näistä vain 1800 TEU:ta oli valtamerikontteja. Samana vuonna Finnlines kuljetti lisäksi [noin 7000][8] TEU:ta Euro local -kontteja Suomen ja Amsterdamin välillä. Yhtiön markkinaosuus Suomen ja Saksan Itämeren satamien välisessä konttiliikenteessä on 75–90 % ja Suomen ja Ranskan/Biskajan välisessä liikenteessä 25–55 %.

Satamatoiminnot

Satamatoimintoihin sisältyvät 1) ahtaus (laivojen purku ja lastaus) sekä 2) muut satamatoiminnot käsittäen huolinta-, terminaali-, palveluvarasto- ja konttivarikkopalvelut.

Helsingin satamassa toimii Finnsteven lisäksi Containerships Ltd Oy. Finnsteven osuus satamatoimintojen markkinoilla Helsingissä on ilmoittajan arvion mukaan noin 65–75 %. Kantvikin satamassa ei ole muita satamatoimintoja harjoittavia yrityksiä kuin Finnsteve. Turun satamassa Finnsteven kilpailijoita ovat Oy Turku Stevedoring Ab ja Trukki-Toimi Oy. Arvion mukaan Finnsteven osuus Turun ahtauksesta vuonna 2000 oli 75–85 % ja muista satamatoiminnoista 10–15 %. Naantalin satamassa Finnlinesilla ei ole satamatoimintojen osalta yritysryhmänsä ulkopuolisia asiakkaita.

Henkilöliikenne Suomen ja Saksan välillä

Meriteitse tapahtuvan matkustajakuljetuksen markkinoista Suomen ja Saksan välillä Finnlinesilla on 35–40 %:n markkinaosuus. Finnlinesin merkittävimmät kilpailijat ko. välillä ovat Silja Line ja keväällä 2001 aloittanut Superfast Ferries.

Kilpailuvaikutukset

Kaupan osapuolilla ei ole merkittävästi päällekkäisiä toimintoja. Yrityskaupan seurauksena Finnlinesin asema kuljetusmarkkinoilla vahvistuu kuitenkin jonkin verran. Kilpailuvirasto selvitti kaupan seurauksena yhtiölle mahdollisesti syntyvää portfoliovoimaa. Merkittävin tätä asiaa vastaan puhuva seikka on se, että Finnlinesin ja Team Linesin asiakaskunnat poikkeavat toisistaan. Yrityksillä ei ole ilmoittajan mukaan samoja asiakkaita. Siten esimerksi roro- ja konttikuljetusten toisiinsa sitominen ei ole mahdollista.

Finnlines omisti jo aiemmin yli 30 % Team Linesin osakkeista ja Team Lines on satamatoiminnoissa ollut Finnsteven asiakas jo ennen yrityskauppaa. Kaupan seurauksena Finnsteven asema satamatoiminnoissa ei vahvistu lain edellyttämällä tavalla siten, että se merkittävästi estäisi kilpailua.

Kilpailuviraston kolmansilta osapuolilta samien lausuntojenkaan perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Finnlines hankkii määräysvallan Team Lines GmbH & Co KG:ssä ja Verwaltungsgesellschaft Team Lines GmbH:ssa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] NB= northbound eli pohjoiseen suuntautuva liikenne ja SB= southbound eli etelään suuntautuva liikenne.

[4] TEU=twenty foot equivalent unit. Kontin mittayksikkö on TEU, joka on yksi 20′ kontti. Yleisemmin käytössä oleva 40′ kontti on siis 2 TEU:ta.

[5] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[7] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.