Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.5.2002

Diaarinumero

402/81/2002

Osapuolet

Nordea Rahoitus Suomi Oy / Sonera Gateway Oy:n leasingsaatavakanta

Asian vireilletulo

Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä Nordea) on 2.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii Sonera Gateway Oy:n leasingsaatavakannan ja siihen liittyvän liiketoiminnan (jäljempänä Sonera Gateway).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nordea-konserni on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on neljä liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat, varallisuudenhoito ja henkivakuutus sekä vahinkovakuutus. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 1 245 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtavia Internetpankkipalvelujen tarjoajia ja sillä on lähes kolme miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Sonera Gateway perustettiin vuonna 1996 toiminimellä PT Credit tukemaan Soneran liiketoimintaa asiakasrahoituksen avulla. Yhtiön toimialaan on kuulunut osamaksukaupan sekä factoring- ja leasing-rahoituksen tarjoaminen. Yhtiön asiakkaina on ollut sekä suuria yrityksiä että pk-yrityksiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nordean kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 12 miljardia euroa ja kaupan kohteen Sonera Gatewayn vuoden 2001 liikevaihto noin 60 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan kohde käsittää yksinomaan Sonera Gatewayn leasingsaatavakannan ja siihen liittyvän liiketoiminnan. Kaupan ja sopimuksen ulkopuolelle jää Sonera Gateway Oy:n kehittämä sähköinen hankintapalveluiden järjestelmä Sonera(R)Gateway. Nyt syntyvällä yhteistyöllä osapuolet kehittävät yrityksille tarjottavien rahoituspalveluiden toteutusta myös Sonera(R) Gatewaylle. Rahoitusliiketoiminnan kaupalla siirtyy Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle noin [ ][1] miljoonan euron leasingomaisuus ja sitä koskevat vuokrasopimukset.

Sekä määräysvallan hankkija Nordea että kaupan kohde Sonera Gateway toimivat leasingpalveluiden markkinoilla. Leasing-rahoitus on yleisesti käytetty koneiden ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden rahoitusmuoto. Sonera Gateway on rahoittanut pääasiassa Sonera-konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia tuotteita. Nordea-konsernin Yritysasiakkaat -liiketoimintayksikkö tarjoaa yrityksille vastaavaa leasing-rahoitusta sekä osamaksu- ja käyttöpääomarahoitusta. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä rahoitus-leasingtoimintaa lähinnä atk-laitteiden markkinasegmentillä. Tarkastelun kohteena oleva transaktio ei kuitenkaan nosta Nordean markkinaosuuksia merkittävästi. Markkinoilla toimii lisäksi useita vaihtoehtoisia leasing-rahoituspalvelujen tarjoajia eikä merkittäviä alalle tulon esteitä ole.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordea Rahoitus Suomi Oy hankkii Sonera Gateway Oy:n leasingsaatavakannan ja siihen liittyvän liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena.