Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.5.2003

Diaarinumero

402/81/2003

Osapuolet

The Royal Bank of Scotland plc / Nordisk Renting AB

Asian vireilletulo

The Royal Bank of Scotland plc (jäljempänä RBS) on 9.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Nordisk Renting AB:ssa (jäljempänä Nordisk Renting).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

RBS on osa The Royal Bank of Scotland pankki- ja finanssipalvelukonsernia, joka on yksi maailman suurimmista pankeista. Konsernin harjoittama liiketoiminta on jaettu yrityspankkitoi­mintaan ja rahoitusmarkkinoihin, vähittäispankkitoimintaan, vähittäiskaupparahoitukseen, tu­ki­­toimintoihin, omaisuudenhoitoon ja vakuutukseen. Lisäksi konserniin kuuluvat Ulster Bank ja Citizens Financial Group. RBS-konserni toimii pääasiassa Euroopassa ja USA:ssa.

Nordisk Renting on kiinteistösijoitusyhtiö, joka ostaa, omistaa ja kehittää kiinteistöjä pitkäaikaista vuokraustoimintaa varten. Yhtiö omistaa kiinteistöjä noin 16 miljardin kruunun arvosta ja sen kiinteistökanta käsittää noin 200 kiinteistöä muun muassa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Nordisk Renting Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

RBS -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2002 päättyneellä tilikaudella oli noin 24 miljardia euroa ja Nordisk Renting -yritysryhmän liikevaihto noin [yli 100][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde har­joittaa toi­mintaa Suo­messa, järjestely kuu­luu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole Suomessa päällekkäisiä liiketoimintoja tai vertikaalisia yhteyksiä. [ ] Nordisk Rentingin kiinteistökanta muodostuu kaupalliseen tarkoitukseen käytettävistä toimitiloista, kuten toimisto-, teollisuus- ja varastokiinteistöistä. Tämän lisäksi yhtiö omistaa hotellikiinteistöjä. Kiinteistöjen hoidosta vastaavat joko asiakkaat itse tai ulkopuoliset tahot. Yrityskaupan ilmoittaja katsoo Nordisk Rentingin harjoittaman kiinteistöleasing-toiminnan olevan osa kaupallisten kiinteistöjen vuokraustoimintaa. Nor­disk Rentingillä on ilmoittajan mukaan vain vähäinen mark­kinaosuus kaupallisten kiin­teis­tö­jen vuokrauksen kokonaismarkkinoista Suomessa. Maan­­tieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan laajuudeltaan vähintään kansalliset tai mah­dollisesti laajemmat.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeel­lista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska kes­kit­ty­mä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskaupan osapuolten kauppakirjassa sopimaa myyjätaholle asetettavaa kilpailu- ja rekrytointikieltoa. Kaup­pa­kir­jan kohdan 10 mukaan [ ].

Yrityskaupan osapuolten mukaan liitännäisrajoitukset liittyvät suoraan yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä turvaamaan kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Rajoitukset ovat voimassa [ ] vuotta. Ilmoittajan esittämiä yrityskaupan liitännäisrajoituksia voidaan Kilpailuviraston näkemyksen mukaan pitää perusteltuina. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupantekohetkellä. Yrityskaupan ilmoittaja on selvittänyt, että [ ] ovat kaupan kohteen johto- ja avainhenkilöitä. Kilpailuvirasto katsoo aikaisemman tapauskäytännön mukaisesti, että tällaisessa asemassa olevaan henkilöön kohdistuva aktiivisen rekrytoinnin kielto voidaan hyväksyä kaupan liitännäisrajoitukseksi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa The Royal Bank of Scotland plc hankkii määräysvallan Nordisk Renting AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää mark­kina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailu- ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.