Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.5.2009

Diaarinumero

405/14.00.10/2009

Osapuolet

Stora Enso Oyj / Sunila Oy

Asian vireilletulo

Stora Enso Oyj (”Stora Enso”) on 27.4.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Sunila Oy:stä (”Sunila”). Sunila on Stora Enson (51%) ja Myllykoski Paper Oy:n (49%) omistama yhteisyritys.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.

Sunila on sulfaattisellutehdas Kotkassa, joka tuottaa valkaistua sellua. Sunila on keskittynyt tuottamaan armeeraussellua puupitoisiin painopapereihin kuten päällystettyyn painopaperiin, SC-paperiin ja sanomalehtipaperiin. Osakasyhtiöt ostavat Sunilan sellun kokonaisuudessaan joko omaan käyttöönsä tai myytäväksi markkinoille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Stora Enson maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 11 miljardia euroa, josta kertyi Suomesta noin 831,8 miljoonaa euroa. Sunilan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 150,8 miljoonaa euroa, josta kertyi Suomesta noin 81 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Stora Enson ja Sunilan toiminnoissa on päällekkäisyyksiä ainoastaan sellun osalta. Ilmoittaja viittaa komission tapauskäytäntöön ja katsoo, että sellu muodostaa yhden vähintään ETA:n laajuisen relevantin tuotemarkkinan.[1] Ilmoittajan mukaan ETA:n laajuisten sellumarkkinoiden koko, poisluettuna vertikaalisesti integroituneiden yritysten kaptiivinen sellun käyttö, vuonna 2008 oli myynnin arvolla mitattuna noin 9,3 miljardia euroa ja myynnin määrällä mitattuna noin 17 miljoonaa tonnia, josta Stora Enson ja Sunilan yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 5 %. Kaupan osapuolilla on vertikaalinen suhde, koska Stora Enso käyttää sellua muun muassa sanomalehti-, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartongin tuotantoon.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi päätellä, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Stora Enso Oyj hankkii yksinomaisen määräysvallan Sunila Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] COMP/M.5150 – UPM RUS/Brist / JV, COMP/M.2245 – Metsä Serla / Zanders, COMP/M.2243 – Stora Enso /Assidomän/JV, COMP/M.646 – Repola/Kymmene, COMP/M.210 Mondi/Frontschach.