Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.5.2004

Diaarinumero

407/81/2004

Osapuolet

American Capital Strategies Ltd/Synodys SA

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 28.4.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa American Capital Strategies Ltd (American Capital) hankkii määräysvallan Synodys SA:ssa (Synodys).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

American Capital on yritysosto- ja rahoitustoimintaa harjoittava pörssinoteerattu rahasto. Yhtiön kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta ovat: i) osallistuminen johdon ja työntekijöiden suorittamiin yritysostoihin, ii) lainojen, väli- ja pääomarahoituksen tarjoaminen sijoitusyritysten yritysostoihin ja iii) suora pääoman tarjoaminen yksityisille ja julkisille pienyrityksille. Yhtiön sijoitusportfolio sisältää palveluja, kuljetusta, rakentamista, tukku- ja jälleenmyyntiä, terveydenhuoltoa sekä teollisuus-, kuluttaja-, kemikaali- ja ruokatuotteita.

Kaupan kohde Synodys valmistaa ja jakelee säteilynhavaitsemislaitteita. Synodyksen päätuotteita ovat elektroniset säteilymittarit ja radioaktiivisuusmonitorointijärjestelmät (RMS). Muita yhtiön tuotteita ovat pintakontaminaatiotuotteet ja -järjestelmät, jotka on suunniteltu mittaamaan aseisiin liittyviä ydin-, biologisia ja kemiallisia myrkkyjä. Synodyksella on suomalainen tytäryhtiö Rados Technology Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

American Capital -yhtymän maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2003 oli noin [ ][1] euroa ja Synodys-yhtymän vastaavasti viimeksi päättyneellä tilikaudella noin [ ] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan American Capital ei toimi lainkaan säteilynhavaitsemislaitteiden markkinoilla. American Capitalin portfolioyhtiö GDS tarjoaa ns. passiivisen dosimetrian palveluja, mutta sekään ei toimi säteilynhavaitsemislaitteiden markkinoilla. Osapuolten välillä on ilmoittajan mukaan rajoitettu vertikaalinen suhde siinä mielessä, että edellä mainittu GDS on Synodyksen elektronisten dosimetrialaitteiden rajoitettu jakelija Yhdysvalloissa. Lisäksi Synodys valmistaa TLD-laattoja. GDS käyttää TLD-laattoja dosimetrian palveluja tarjotessaan. GDS:lle ei ilmoittajan mukaan kuitenkaan kerry lainkaan liikevaihtoa Suomesta.

Synodyksen suomalaisen tytäryhtiön Rados Technology Oy:n tuotannosta valtaosa (80 %) suuntautuu vientiin. Synodys arvioi, että säteilynhavaitsemislaitteiden Suomen kokonaismarkkinoiden arvo on noin 22 miljoonaa euroa. Rados Technology Oy on Suomen johtavia säteilynhavaitsemislaitteiden tarjoajia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa American Capital Strategies Ltd hankkii määräysvallan Synodys SA:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d § laissa (303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.