Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.5.2006

Diaarinumero

409/81/2006

Osapuolet

Ahlsell Oy / Kojaltek Oy

Asian vireilletulo

Ahlsell Oy (”Ahlsell”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 12.5.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Kojaltek Oy:ssä (”Kojaltek”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ahlsell kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on ruotsalainen Ahlsell Holding AB. Ahlsell-konserni toimii Ruotsin lisäksi Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Venäjällä. Ahlsell on ammattikäyttäjille suunnattu tekninen tukkuliike, jonka päätoimialoja ovat lämpö, vesi, ilmastointi ja kylmä. Ahlsell tarjoaa tukkuliikkeenä tuotteita ja palveluja asennusliikkeille, teollisuudelle, yhdyskunnille ja jälleenmyyjille. Suomessa Ahlsellin päätuoteryhmät ovat: LVI-tuotelinja, ”tee-se-itse” -tarvikkeet ja jäähdytyslaitteet.

Kojaltek on tekninen tukkuliike, joka palvelee lähinnä yritysasiakkaita. Sen tuotevalikoimiin ja toimialoihin kuuluvat teollisuussähkö ja -automaatio, hitsaus, hydrauliikka ja pneumatiikka, kiinnitystarvikkeet, korkeapaineletkut ja -liittimet, käsityökalut, laakerit, mekaniikka, metallintyöstö, paineilma, puhdistuslaitteet, tiivisteet, työsuojelu (esim. työvaatteet ja kuulonsuojaimet) sekä teollisuuspumput, -tarvikkeet, -letkut, -kumit ja -muovit. Lisäksi Kojaltek tarjoaa sen toimialoihin liittyviä kunnossapidon ja logistiikan palveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ahlsell-yhtymän liikevaihto vuonna 2005 oli noin [2][1] miljardia euroa, josta noin [160–180] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Kojaltek-yhtymän liikevaihto vuonna 2005 oli noin [20–25] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan osapuolet toimivat laajasti katsoen teknisen tukkumyynnin toimialalla, ja ne palvelevat pääasiassa yritysasiakkaita. Osapuolet eivät kuitenkaan ilmoittajan mukaan muutamaa vähämerkityksellistä poikkeusta lukuun ottamatta toimi samoilla relevanteilla markkinoilla, ja niiden asiakaskunnat eroavat toisistaan, koska Ahlsellin asiakaskunta koostuu lähinnä asennusliikkeistä, kun taas Kojaltekin asiakkaat edustavat lähes pelkästään teollisuutta.

Ilmoittajan mukaan osapuolten Suomen toimintojen ainoat varsinaiset päällekkäisyydet ovat työkaluissa ja hitsauksessa. Ilmoittajan arvion mukaan työkalujen kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli vähintään noin 180 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla oli noin [0–5] %. Hitsaus -toimialalla markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 75 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [alle 10] %. Lisäksi työsuojelun ja metallintyöstön aloilla osapuolten toimintojen välillä on ilmoittajan mukaan hyvin rajoitettuja päällekkäisyyksiä. Molemmilla toimialoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 1 %. Ilmoittajan mukaan relevantteja maantieteellisiä markkinoita voidaan ostajan näkökulmasta pitää osittain paikallisina tai alueellisina, ja osittain myös valtakunnallisina.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ahlsell Oy hankkii määräysvallan Kojaltek Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.