Godkännande av företagsförvärv

Päivämäärä

8.6.2000

Diaarinumero

413/81/2000

Osapuolet

Dacke Hydraulik AB / Sophus Berendsen A/S:s PMC-affärsverksamhet

Anhängiggörande

Dacke Hydraulik AB har 15.5.2000 till Konkurrensverket anmält ett företagsförvärv, genom vilket det förvärvar Sophus Berendsen A/S:s PMC-verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland. Föremålet för förvärvet består av följande bolag: Berendsen PMC Oy Ab (Finland), Berendsen Norge AS (Norge) och Berendsen PMC AB (Sverige) samt PMC- och systemteknikdivisioner vid Sophus Berendsen A/S (Danmark) (nedan PMC-gruppen).

Tilläggsbegränsningar

Anmälaren av företagsförvärvet har som tilläggsbegränsning i samband med företagsförvärvet framlagt ett konkurrensförbud enligt vilken säljarna (Sophus Berendsen A/S och Berendsen Industrial Distribution AB) förbinder sig att inte konkurrera med Sophus Berendsens PMC-verksamhet sådan den tidigare tillämpats under […][1] års tid räknat från den dag då avtalet om företagsförvärvet träder i kraft (Closing Date). Konkurrensförbudet gäller bedrivande av PMC-verksamhet inom följande geografiska områden, där PMC-gruppen bedrev verksamhet vid den tidpunkt när avtalet ingicks: Danmark, Norge, Finland, Sverige och Estland.

Enligt anmälaren övergår genom affären hela säljarnas PMC-verksamhet (inklusive goodwill-värde och knowhow). Därför anser sig anmälaren behöva skydd mot säljarnas återkomst till marknaden för en period om […][2] år från det avtalet träder i kraft (Closing Date).

Det konkurrensförbud som uppställts för säljaren kan anses vara nödvändigt för genomförandet av företagsförvärvet. Enligt Konkurrensverkets bedömning kan konkurrensförbudet anses vara skäligt i fråga om innehåll och geografisk utsträckning. I fråga om konkurrensförbudets längd konstaterar Konkurrensverket att till Dacke Hydraulik inte till följd av företagsförvärvet övergår sådan knowhow som skulle förutsätta ett konkurrensförbud för längre tid än […][3] år.

Parterna och deras verksamhet

Dacke Hydraulik AB (nedan Dacke Hydraulik) hör till Hexagon-koncernen och är ett dotterbolag till koncernens moderbolag Hexagon AB. Dacke Hydraulik utvecklar och marknadsför produkter inom hydraulik och centralsmörjning för industriella, marina och mobila applikationer.

Hexagon-koncernen är en industri- och handelskoncern, vars verksamhet omfattar förvärv och långsiktigt utvecklande av medelstora industri- och teknikhandelsföretag. Koncernens verksamhet är grupperade i tre verksamhetsområden: industriella komponenter och system, tillverkande nischföretag och Norfoods (råvaror för livsmedels- och läkemedelsindustrin). Dacke Hydraulik hör till affärsområdet industriella komponenter och system. Till koncernen hör också de i Finland belägna hydraulikföretagen Oy Tecalemit Ab och IP-Produkter Oy.

Föremålet för förvärvet, PMC-gruppen, bedriver huvudsakligen distribution och försäljning av hydraulik- och pneumatikkomponenter. Den bedriver delvis också montering, tillverkning och service av dessa komponenter.

Sophus Berendsen A/S (nedan Sophus Berendsen) är ett internationellt serviceföretag med verksamhet inom textilservice (dvs. tvätteribranschen och uthyrning av linne och arbetskläder) samt inom internationell distribution av hydraulik och pneumatik.

Bedömning av konkurrensinverkan

Dacke Hydraulik förvärvar Sophus Berendsens PMC-verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland. Detta utgör ett företagsförvärv enligt 11 § lagen om konkurrensbegränsningar. Förvärvarens företagsgrupp hade 1999 globalt en omsättning på cirka [2–4][4] miljarder mark. Föremålet för förvärvet hade 1999 globalt en omsättning på cirka [2–4][5] miljarder mark. Omsättningsgränserna enligt 11 a § lagen om konkurrensbegränsningar överskrids. Föremålet för förvärvet bedriver affärsverksamhet i Finland på det sätt som förutsätts i 11 a §. Arrangemanget hör till tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsförvärv i lagen om konkurrensbegränsningar.

Anmälaren hänvisar i fråga om definition av den relevanta marknaden till Europeiska kommissionens Volvo/Atlas-beslut (IV/M.152), där hydraulikmarknaden indelades i industriell och mobil hydraulik (industrial and mobile hydraulics). Marknaden för hydraulikkomponenter indelades i beslutet i pumpar, motorer, ventiler och cylindrar.

Båda parter i företagsförvärvet verkar i Finland när det gäller hydraulik på följande marknader: pumpar; motorer; ventiler; filter; slangar, rör och kopplingar; tilläggsutrustning samt aggregat och hydrauliska block. I fråga om pneumatik verkar båda parter i företagsförvärvet i Finland på följande marknader: cylindrar; ventiler och luftbehandling. Enligt anmälaren behöver ingen uppdelning i industriell och mobil hydraulik göras, för de komponenter som parterna säljer kan användas både inom industriell och mobil hydraulik, antingen som sådan eller efter smärre ändringar.

Geografiskt omfattar marknaden enligt anmälaren Europeiska gemenskapen.

För avgörandet i ärendet är det inte nödvändigt att definiera den relevanta produktmarknaden och geografiska marknaden, eftersom inga betydande konkurrensproblem uppstår på någon tänkbar marknad.

Marknadsandelen för föremålet för förvärvet, finska Berendsen PMC Oy Ab, på den finska hydraulik- och pneumatikmarknaden under de senaste tre åren har enligt anmälaren varit omkring [10–20][6] %. Köparens marknadsandel på hydraulik- och pneumatikmarknaden i Finland under de tre senaste åren har varit omkring [under 5][7] %. I fråga om hydrauliska pumpar, ventiler, tilläggsutrustning samt aggregat och block har Berendsen PMC Oy Ab:s marknadsandelar i Finland under de tre senaste åren varierat mellan [10 och 40][8] %. IP-Produkter Ab, som hör till förvärvarens företagsgrupp, hade marknadsandelar som på respektive marknad låg under [5][9] %. I fråga om pneumatiska cylindrar, ventiler och luftbehandling varierade marknadsandelarna för Berendsen PMC Oy Ab mellan [1 och 30][10] %, och för Oy Tecalemit Ab, som hör till förvärvarens företagsgrupp, mellan [1 och 20][11] %.

Förutom horisontala överlappningar finns det ett vertikalt samband mellan parterna i företagsförvärvet. Berendsen PMC Oy Ab köper specialkopplingar av Oy Tecalemit Ab. Enligt Konkurrensverkets bedömning stänger dock företagsförvärvet inte marknaden för dessa kopplingar för andra marknadsparter.

På hydraulik- och pneumatikmarknaden finns flera betydande konkurrenter. I Finland verksamma företag är bl.a. Parker Hannifin Oy, Hi-Flex Finland Oy, AVS-yhtiöt Oy, Danfoss Oy Ab, Mannesmann Rexroth Oy, Oy Knorring Ab och Oy Nestepaine Ab.

Enligt Konkurrensverkets bedömning varken skapar eller förstärker företagsförvärvet någon sådan dominerande marknadsställning som avsevärt skulle förhindra konkurrensen i Finland. Inte heller de marknadsparter till vilka Konkurrensverket har sänt begäran om utlåtande har meddelat verket att företagsförvärvet skulle ha skadliga konkurrensverkningar.

Avgörande

Konkurrensverket godkänner det företagsförvärv genom vilket Dacke Hydraulik förvärvar Sophus Berendsen A/S:s PMC-verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland.

Konkurrensverket godkänner som tilläggsbegränsning till företagsförvärvet det konkurrensförbud som beskrivs under punkten tilläggsbegränsningar i anmälan, till de delar som det under […][12] år från avtalets ikraftträdande (Closing Date) förhindrar säljarna från att konkurrera med affärsverksamheten hos föremålet för företagsförvärvet, sådan den bedrevs före företagsförvärvet och inom det geografiska område där föremålet för förvärvet bedrev verksamhet innan köpet genomfördes.

Tillämpade lagrum

Lagen om konkurrensbegränsningar 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § och 11 f §.

Sökande av ändring

Ändring i Konkurrensverkets beslut i detta ärende får enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar sökas hos konkurrensrådet i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning ingår som bilaga till beslutet.


[1] Uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[2] Uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[3] Uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[4] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[5] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[6] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[7] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[8] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[9] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[10] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[11] Exakt uppgift avlägsnats som affärshemlighet.

[12] Uppgift avlägsnats som affärshemlighet.