Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.6.2005

Diaarinumero

413/81/2005

Osapuolet

Kustannusosakeyhtiö Kauppalehden ja TietoEnator Oyj:n välinen järjestely

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 31.5.2005 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti (”Kauppalehti”) ja TietoEnator Oyj (”TietoEnator”) perustavat yhteisyrityksen. TietoEnator on yhtiöittänyt suoramarkkinointiliiketoimintansa erilliseen yhtiöön, johon Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti tulee järjestelyn seurauksena käyttämään TietoEnatorin kanssa yhteistä määräysvaltaa. Samassa yhteydessä TietoEnator myy Kustannusosakeyhtiö Kauppalehdelle ePortti -liiketoiminnan. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kyse on yrityskauppavalvonnan näkökulmasta yhdestä järjestelystä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti harjoittaa tiedonvälitys- ja julkaisutoimintaa. Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti kuuluu Alma Media -konserniin, joka kustantaa sanomalehtiä, tuottaa ja jakaa taloudellista informaatiota sekä ylläpitää sähköisiä markkinapaikkoja. Yhtiön tuotteita ovat muun muassa Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

TietoEnator on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka muun muassa konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa ydinjärjestelmiä. Yhtiön keskeisimpiä asiakastoimialoja ovat pankkitoiminta, televiestintä ja metsäteollisuus.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kustannusosakeyhtiö Kauppalehden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 300 miljoonaa euroa ja TietoEnatorin noin 1,5 miljardia euroa. Kustannusosakeyhtiö Kauppalehden Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 297 miljoonaa euroa ja TietoEnatorin noin 778 miljoona euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Perustettava yhteisyritys tarjoaa lukuisia erilaisia suoramarkkinointipalveluja, joita TietoEnator tarjosi ennen järjestelyä. Palveluihin kuuluvat muun muassa kohdennettu asiakastiedon haku, asiakasrekisterien päivittäminen sekä tulostus-, postitus- ja palautepalvelut. TietoEnator tulee toimittamaan yhteisyritykselle tietotekniset resurssit. Kauppalehti tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia mediapalveluita sekä -tuotteita. Ilmoittajan mukaan Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti ei tällä hetkellä toimi suoranaisesti suoramarkkinoinnin kokonaisratkaisujen markkinoilla.

Online-tietopalvelujen osalta TietoEnator myy Kustannusosakeyhtiö Kauppalehdelle yhtiön online-jakelukanavana toimivan ePortin. ePortti on portaali, joka tarjoaa tiedon- ja palveluntuottajille sähköisen tiedonjakelukanavan sekä palvelun käyttäjille sähköisen tiedon hankintalähteen.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan järjestelyn kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat suoramarkkinoinnin kokonaisratkaisujen markkinat ja online-tietopalvelujen markkinat. Markkinatiedot on ilmoitettu Suomen osalta. Ilmoittaja arvioi yrityskaupan osapuolten yhteenlasketuiksi markkinaosuuksiksi suoramarkkinoinnin kokonaisratkaisujen markkinoilla [alle 10 %][1] ja online-tietopalvelujen markkinoilla [alle 10 %]. Osoitteellisen suoramarkkinoinnin markkinoiden arvo on Suomen Suoramarkkinointiliiton mukaan 358 miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi online-tietopalvelujen markkinoiden arvoksi [100–200] miljoonaa euroa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi seuraavia yrityskaupan osapuolten sopimia kilpailukieltoja.

1. E-Portti liiketoimintaa koskevan kilpailukiellon mukaan myyjä sitoutuu siihen, että se ei harjoita luovutettavan liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa [… ]. Kilpailukielto on voimassa [ ] vuoden ajan liiketoiminnan luovutuspäivästä lukien.

Ilmoittajan mukaan ostajalle siirtyvä asiakaskunta, good will sekä tekninen tietotaito ovat merkittävä osa kaupan kohteen arvoa ja siitä maksettua kauppahintaa. Ilmoittaja myös toteaa, että kaupan kohteen arvon tuleva kehitys riippuu voimakkaasti kyseisen aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä, jolloin ilman sovittua kilpailukieltoa olisi vaarana, ettei liiketoimintaan sisältyvää täyttä taloudellista arvoa pystytä siirtämään kokonaisuudessaan ostajalle. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on liittyy välittömästi järjestelyyn ja on välttämätön järjestelyn toteutumisen ja siirtyvän liiketoiminnan arvon turvaamiseksi. Edelleen ilmoittaja toteaa, että kilpailukielto koskee ainoastaan siirtyvän liiketoiminnan sopimuksentekohetkellä harjoittamaa liiketoimintaa.

2. Perustettavan yhteisyrityksen liiketoimintaa koskevan osakassopimuksessa sovitun kilpailukiellon mukaan myyjä sitoutuu siihen, että se ei harjoita Suomessa yhtiön kanssa kilpailevaa liiketoimintaa [… ]. Kyseinen kilpailukielto on voimassa osakassopimuksen voimassaoloajan sekä [ ] vuotta sen päättymisen jälkeen.

Yhteisyrityksen osalta ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa tarpeella yhteisyrityksen toiminnan turvaamisesta myyjän eli toisen emoyhtiön kilpailevalta toiminnalta. Kilpailukiellon ajallista ulottuvuutta ilmoittaja perustelee ostajan tarpeella suojata yhteisyritykseen siirretyn tietotaidon, asiakaspiirin sekä maineen arvon säilymistä.

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme (3) vuotta, mikäli järjestelyssä siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös yrityksen tietotaito. Luovutettavaa liiketoimintaa (E-Portti) koskevaa [ ] vuoden kilpailukieltoa voidaan siis Kilpailuviraston mukaan pitää perusteltuna. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupantekohetkellä.

Perustettavaa yhteisyritystä koskevan kilpailukiellon osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voidaan Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan hyväksyä vain yhteisyrityksen olemassa olon ajaksi. Kilpailukiellon jatkaminen yhteisyrityksen osakassopimuksen voimassaoloajan jälkeen [ ] vuodella ei viraston arvion mukaan perustu sellaisiin poikkeuksellisiin seikkoihin, että se olisi järjestelyn toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Kilpailuvirasto toteaa lisäksi, että kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yhteisyrityksen piiriin kuuluvilla omaisuuserillä harjoitettiin liiketoimintaa kaupantekohetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti ja TietoEnator Oyj perustavat suoramarkkinointialalla toimivan yhteisyrityksen, ja jonka yhteydessä TietoEnator myy Kustannusosakeyhtiö Kauppalehdelle ePortti -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt kilpailukiellot yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.